Aznap: 1954. július 4.

Aznap: 1954. július 4.

1954. július 4-én, vasárnap a meglehetősen sajátos hangulatú korabeli magyar sajtóban kevés olyan hír jelent meg, amely ne bírt volna valamiféle propagandaértékkel – a megszokottnál kevesebb külföldi hír jelent meg az országos lapokban, a hazai hírek legtöbbje pedig a szocialista gazdaság teljesítményéről és a sztahanovista eredményekről szólt. A nap legfontosabb híre azonban – bármily lehangoló is volt – minden szempontból igaz volt.

A Magyar Nemzet híre:
„Pekingből jelenti az Új-Kína: Mint a Vietnami Tájékoztató Iroda közli a vietnami néphadsereg főparancsnokságának és a Francia Unió indokínai haderői főparancsnokságának küldöttsége a következő együttes hivatalos közleményt adta ki a július 4-én Indokínában megtartott katonai tanácskozásról:”

„»A vietnami néphadsereg főparancsnoksága és a Francia Unió indokínai haderői főparancsnoksága küldöttségének katonai értekezlete 1954. július 4-én a Vietnami Demokratikus Köztársaság időszámítása szerint 8 órakor, illetve szaigoni idő szerint 9 órakor megkezdődött a III. számú műút mentén levő Trung Gia-ban. A megnyitó ülés kedvező légkörben folyt le. A két küldöttség vezetője megnyitó beszédében a két ország népei békevágyának adott hangot és rámutatott azokra az erőfeszítésekre, amelyeket a két félnek meg kell tennie az értekezlet sikere érdekében. A két küldöttség július 4-én megállapodásra jutott az értekezlet feladatait, hatáskörét, napirendjét, elveit és munka- módszerét illetően. A konkrét problémák megvitatását a következő ülésen kezdik meg.«”

A Népszava értesülése:
„A párt hívó szavára mind több ipari szakmunkás költözött vidékre, hogy a falun folytassa munkásságát. Több mint 900 lakatos, szerelő, esztergályos került gépállomásokra, gépjavító vállalatokhoz vagy állami gazdaságokba. A Munkaerő Tartalékok Hivatala is gondoskodik arról, hogy minél több új szakmunkás álljon a vidék rendelkezésére. Az idén – elsőízben – több mint 1300 gyakorló vasipari szakmunkás hathetes tanfolyam elvégzése után mint traktoros kerül majd a gépállomásokra.”

A Szabad Nép külföldi híre:
„Mint a »United Press« hírügynökség guatemalai tudósítója jelenti, guatemalai parasztok fegyveres osztagai támadásokat intéznek gépkocsiutak, szállítóoszlopok, valamint kisebb helységek ellen. »A katonai junta – írja a tudósító – parancsot adott a katonáknak, hogy azokon a vidékeken, ahol a támadások folynak, tartóztassák le a parasztokat és fegyverezzék le azokat a parasztokat, akiknél fegyvert találnak. Különösen élénk partizántevékenység észlelhető Puerlo-Barrios térségében.«”

A Magyar Nemzet közölte az MTI berlini hírét:
„A nyugatnémet sajtó beszámol arról, hogy az angol és amerikai külügyminisztérium képviselői hétfőn délelőtt Londonban tárgyalásokat kezdtek. A tanácskozások célja annak megállapítása, hogy az európai védelmi közösségiről szóló párizsi egyezmény végleges bukása esetén életbe lehet-e léptetni a bonni szerződést, amely módot adna Nyugat-Németországnak önálló hadsereg szervezésére.”

„A londoni megbeszéléseken Franciaország képviselői nem vesznek részt. A New York Herald Tribune washingtoni tudósítójának jelentése szerint az Egyesült Államok és Anglia ezen a héten nemhivatalos tárgyalásokat szándékozik kezdeni a délkeletázsiai katonai szövetség létrehozásának terveiről annak a megállapodásnak megfelelően, amely a múlt héten jött létre Eisenhower és Churchill között. Az angol–amerikai tárgyalások kezdetének pontos idejét még nem rögzítették. A tudósító szerint a tárgyalásokon a következő kérdésekkel foglalkoznak: »1. Milyen országoknak kell csatlakozniok ehhez a szerződéshez? 2. Hogyan választják ki ezeket az országokat és ki hivatott meghívásukról intézkedni? 3. Milyen kötelezettségeiket kell magukra vállalniok ezeknek az országoknak a szövetség keretében?«”

A Szabad Nép külföldi rövidhíre:
„Leprajárvány tört ki Harg szigetén, ahová az iráni politikai foglyokat száműzték. Nyolc leprás beteget Busirba szállítottak. Harg szigetén jelenleg nincs orvos, nincs gyógyszer és így a betegség gyorsan terjed a sziget lakói között – jelenti a »TASZSZ«.”

A Magyar Nemzet közölte a szovjet TASZSZ hírét:
„A Szovjetunió minisztertanácsának állami építésügyi bizottsága és a moszkvai városi szovjet végrehajtó bizottsága a Szovjetunió minisztertanácsának megbízásából nyílt pályázatot hirdet a szovjet ország nagy emberei emlékét megörökítő Pantheon építési tervére.”

„A Pantheon a Lenin-hegyen, Moszkva délnyugati kerületében, az állami egyetem új épületétől három és fél kilométerre déli irányban fog elhelyezkedni. A pályázat feltételei szerint egyszerű, monumentális és nagyvonalú építménynek kell lennie.”

„Az előírások szerint a Pantheon épületébe kell lennie egy központi teremnek, ahol V. I. Lenin és J. V. Sztálin szarkofágját helyezik el, továbbá egy vagy több mellékteremnek, ahová a kommunista párt és a szovjet állam kiváló személyiségeinek a Vörös-téren, a Kreml falánál eltemetett földi maradványait helyezik el.”

A Szabad Ifjúság beszámolója:
„Felharsannak a kürtök. Az ércesen zengő hangok megtörik a nyári délután csendjét, s átröppennek az öreg fák lombjai között. Tíz pajtás fújja teli tüdővel az aranysárga kürtöket a csillebérci úttörő nagytábor zászlórúdja körül. S alig száll el a dallam utolsó hangja, peregni kezdenek a dobok. Ezerszáz úttörő lépte dobban a kavicsos úton – megkezdődik a tábor ünnepélyes megnyitója. Valamennyien a nagytábor mogyorószínű egyenruhájában vannak, nyakukat a vörös nyakkendő fonja körül. Az élen 15 csehszlovák pajtás halad, nemrégen érkeztek hazánkba, kéthetes táborozásra.”

„A sor végén fehér ruhába öltözött úttörők hozzák a nagytábor zászlaját. S az ünnepségen megjelent vendégek, a DÍVSZ, a DISZ KV, a szakszervezetek küldöttei tiszteletük jeléül felállnak a hatalmas háromszínű zászló selyme előtt. A pajtások felsorakoznak a gyülekezőtéren, s az altábor- tanácselnökök sorra jelentenek:”

„— Tábortanácselnök pajtás Szilágyi István altábor-tanácselnök jelentem, a Május 1. altábor 193-as létszámmal az ünnepélyes zászlófelvonásra készen áll.
— Köszönöm. Pihenj 1
— Értettem!”

„Sorban mind a nyolc altábor-tanácselnök jelent. Majd felhangzanak a Himnusz hangjai, a pajtások feszes vigyázzba merevednek. S mintha a Himnusz adna szárnyakat a selyemlobogónak, az lassan felkúszik a zászlórúd csúcsára; és a felhők mögül előbukkanó nap sugaraiban tisztán olvashatók rajta az aranybetűk: – A dolgozó népért, a házáért – előre!”

„Petrák Lajos, a DISZ KV titkára adja át a nagytábort, a hetedik alkalommal a pajtásoknak. Jó pihenést és szórakozást kíván nekik.”

„Zengő hurrá a válasz és az úttörők a tábor szabadtéri színpadához vonulnak a vendégekkel egvütt.
Az ünnepélyes megnyitót vidám kultúrműsor követi. A Néphadsereg „Vörös Csillag” érdemrenddel kitüntetett művészegyüttese és a Budapesti Úttörőegyüttes szerepel a színpadon. A táborozó pajtásoknak vidáman kezdődik a nyár. Száll a dal, száll a nóta – benépesült a csillebérci úttörő nagytábor.”

A Népszava beszámolója:
„Állami gazdaságainkban, termelőszövetkezeteinkben és az egyéni gazdák körében szinte jelszóvá vált, hogy aratásig megtisztítják a gyomoktól a földeket. Ebben a munkában sokat segítettek a gépállomási traktorosok is. Pék János, a tamási gépállomás traktorosa például eddig már 873 holdon végezte el a növényápolást. Nem sokkal maradt el tőle a versenyben Benke István, a szedresi gépállomás traktorosa sem, mert 859 holdon végezte el a gépi növényápolást.”

„A kombájnosok versenyében már az aratás első napjaiban számos kiváló eredmény született. Háy József elvtárs, a mohácsszigeti állami gazdaság kiváló kombájnosa péntek óta 60 hold ősziárpát aratott le a cifrakerti állami gazdaság területén. Kiváló eredményt ért el Palkovics József, a nándorpusztai állami gazdaság kombájnosa is, aki 25 holdról 380 mázsa ősziárpát takarított be és Horváth János, aki a görösgali állami gazdaságban 28 óra alatt 25 holdról 273 mázsa ősziárpát aratott és csépelt el.”

„Ki lesz a legjobb kaszás? Ezért indultak versenybe a Hajdú megyei Álmosd község dolgozó parasztjai. A versenyt kezdeményező Papp Kálmán egyéni gazda vállalta, hogy egy nap alatt 2000 négyszögöl gabonát arat le. Versenykihívásához sokan csatlakoztak. Papp Kálmán tartja fogadalmát, mert az aratás megkezdésének első félnapján ezer négyszögöl gabonát aratott.
A sávolyi Szabadság termelőszövetkezetben befejezték az ősziárpa aratását. A termelőszövetkezet tagjai jól gondozták a kapásnövényeket is. A különböző növényeket már háromszor megkapálták, sőt a cukorrépát már negyedszer kapálják. Rövidesen befejezik az őszibúza és a rozs aratását, s akkor még elvégzik az úgynevezett gazolókapálást is.”

A Magyar Nemzet közölte a szovjet TASZSZ hírét:
„A nemzetközi feszültség enyhítését célzó nemzetközi értekezlet munkájában részt vett Nyikoláj metropolita Stockholmból Moszkvába érkezve, beszélgetést folytatott a TASZSZ tudósítójával. Elmondotta, hogy a stockholmi értekezlet munkájában a társadalmi, politikai és kulturális élet különböző területeinek képviselőivel együtt sok ország vallási szervezeteinek megbízottai – pravoszlávok, katolikusok, protestánsok, baptisták, quakerek, buddhisták – is részt vettek. A felszólalóik támogatták az atom- és hidrogénfegyver betiltásáról szóló javaslatokat és egyhangúlag elfogadták az értekezlet befejező ülésén felolvasott minden hívőhöz szóló felhívást.”

A Szabad Nép rövidhíre
„12.000 ember vált hajléktalanná az árvíz következtében a keletindiai Bihar-államban és Kelet-Pakisztánban. Hatalmas károkról érkeznek jelentések, különösen Asszamból, ahol a heves esőzés súlyos földcsuszamlásokat okozott, amelyek elzárták az utakat és a közlekedési hálózatot – jelenti a londoni rádió.”

„A magyar csatársor összeállítása helytelennek bizonyult – Sok gólhelyzetet hagytak ki csatáraink – A nyugatnémetek ezen a VB-n most látszottak a legjobban, a magyarok pedig a leggyengébben”

Hírdetés

„Bern, Wankdorf-stadion, 65.000 néző. Vezette: Ling (Anglia). Partjelző: Griffiths (Wales),
Orlandini (Olaszország)”

„Góllövő: Puskás, Czibor, Morlock, Rahn, Rahn”

„Beállt az esős évszak Svájcban. Borús az egész égbolt. Már az éjjel kezdett esni és azóta kitartó makacssággal esik. Nincs hideg és ha nem esne az eső, azt tehetne mondani, hogy eszményi labdarúgóidő van. Bernt valósággal lázba hozta a világbajnokság döntője.”

(…)

„A magyar csapat tagjai szombaton korán nyugovóra tértek. Vasárnap 9ö órakor volt a reggeli. Az étkezés után a figyelőtől Puskás felé irányult. A következő percekben dőlt el, hogy a magyar csapat kapitánya tudja-e vállalni a játékot. Kimentek a pályára, Puskás néhány erőteljes mozdulatot végzett, azután a lövéseket próbálgatta. A mozgása igen megnyugtató volt. A próba után Puskás kijelentette. hogy teljes felelősséggel meri vállalni a játékot. Ez érthető örömet keltett mind a magyar játékosok, mind pedig a vezetők körében.”

(…)

„12 órakor volt ebéd, utána pihent egy kicsit a csapat, majd három órakor autóbuszon indult útnak Solothurnbol Bernbe. Okulva a múltkori tapasztalatokon – amikor a fiúk autóbusza többször elakadt a forgalomban – most motoros rendőr biztosította az utat a kocsi számára. Négy órakor érkezett meg válogatottunk a Wankdorf-stadionba.”

(…)

„Háromnegyed 5 órakor együtt jön ki a két csapat, jobboldalt a magyarok, baloldalt a németek. A mieink bordó mezben és fehér nadrágban, a nemetek fehér mezben és fekete nadrágban játszanak.”

„Magyarország: Grosícs – Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – Czibor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Tóth M.”

„Nyugat-Némelország: Turek – Posipal, Liebrich, Kohlmeyer – Eckel, Mai – Rahn, Morlock, O. Walter. F. Walter, Schäfer.”

„Tíz perc alatt kút gólt rúgunk”

„A 7. percben Lóránt-Bozsik a labda útja, Bozsik remekül ugratja ki Kocsist, a jobbösszekötő 16 méterről tiaqy erővel lő, Liebrichről a labda visszapattan Puskás elé s balösszekötőnk 8 méterről ballal laposan a balsarokba lő, 1:0 Magyarország javára.”

„Továbbra is támadásban marad a magyar csapat. A 9. percben Kocsis elől Kohlmeyer hazaadja a labdát a balkapufa irányába, Tureket meglepi a hazaadás, vetődik rá, de a labda kicsúszik a kezéből. A szemfüles Czibor odafut, átvezeti a labdát a jobbkapufa felé s mintegy 3 méterről az üres kapu közepébe gurítja. 2:0 a magyar csapat javára.”

„Morlock gólja”

„A németek nem adják fel a harcot, nagyon lelkesen játszanak. A 11. percben Schäfer elfut a balszélen, beadását Lóránt nem éri el, Zakariás is csak éppen érinteni tudja a labdát, amely Morlock elé kerül s Morlock közvetlen közelről a jobbkapufa mellett a hálóba nyomja. 2:1.”

„Egyenlít a német csapat”

„A 19. percben Morlockot Lóránt szögletre szereli. A berúgás után Buzánszky újra szögletre vágja a labdát. Most F. Walter Íveli be a szögletet, a labda két méternyire száll el a kapu előtt, Grosics nem tud beleütni, a labda túlszáll rajta s Rahn a földről felpattanó labdát az ötös túlsó sarkáról kapásból a jobbsarokba lövi. 2:2.”

„Feljön a magyar csapat, nagy nyomás nehezedik a német kapura. Hidegkúti 14 méterről lő. a labda a jobb kapufa tövéről vágódik ki. Utána két magyar támadás akad el Kocsis lesállásán. Hidegkúti kerül ismét jó helyzetbe, de az utolsó pillanatban a hátrahúzódott F. Walter hazaadja előle a labdát. A 32. percben villámgyors magyar támadás végén Kocsis mellélő.”

„A németek minden labdán rajta vannak. védőik rendre szerelni tudják csatárainkat s gyors viharos ellen- támadásokat vezetnek.”

„Váltakozó támadások – a II. félidő”

„Kezdés után rögtön Czibor szerzi meg a labdát, elfut, az ötösről lő is. de Turek véd. A 3. percben Lóránt hosszan előrevágott labdájával Puskás egyedül fut el, de mintegy 7 méterről Turek kezébe lövi a labdát.”

„Német ellentámadás végén Morlock elől Grosics felszedi a labdát. Azután ismét mi támadunk. Tóth beadása a német védőkben akad el. Később Hidegkuti túlerősen Íveli be a labdát, s a magyar csatárok nem tudják elérni.”

„Szép Bozsik-Puskás összjáték végén Bozsik mintegy 25 méterről küldi kapu fölé a labdát. A 7. percben Buzánszky hárít biztos lábbal egy német támadást. Igen nagy a küzdelem, különösen a német játékosok vetik magukat nagy erővel a játékba. Szinte minden labdára rárohannak. A magyar csapat Igyekszik higgadtan, pontos átadásokkal építeni a támadásokat.”

„Kihagyott magyar helyzetek”

„A 10. percben megszerezhetnénk a vezetést: Tóth fut el nagy lendülettel, az ötös oldalvonalról rálövi a labdát, Liebrich lábbal közbenyúl, a labda ismét Tóth elé pattan, a szélső kicselezi a kifutó kapust, hat méterről lő, de közben a kapuba futó Kohlmeyer a gólvonalról kivágja a labdát.”

(…)

„Nagy iramban hullámzik a játék”

„Hidegkuti fejesét könnyen védi Turek, de aztán újra a németek jönnek. A 23. percben Morlock kerül lövőhelyzetbe, Zakariás azonban beleveti magát a lövésbe. s róla szögletre pattan a labda. A szögletet védelmünk könnyen hárítja, kapunk azonban nem szabadul fel a veszély alól: jobboldali német támadás után Rahn éles szögből leadott veszélyes lövését Grosics a levegőben úszva hárítja.”

„A németek többet és veszélyesebben támadnak, a 32. percben azonban Czibor kap jó
labdát, de Posipal szögletre ment a magyar balszélső elől. Rahn lesre fut, majd újra mi jövünk. Tóth Jó labdát adna Hidegkútinak, de közbefut a játékvezető. s róla elpattan a labda. Ebből német támadás bontakozik ki. Schäfer lesen kapja a labdát, a Játékvezető fütyül is, de a lelátókon olyan nagy a lárma, a trombitálás, hogy a játékosok nem hallják a sípszót. Schäfer kapura húz, Grosics beleveti magát a lövésbe Mindez persze a fütty után történik.”

(…)

„A harmadik német gól”

„A 39. percben a mi térfelünkön folyik a játék. Bozsikot dancsolják, a játékvezető azonban továbbot int. O. Walter kapja a labdát, s mindjárt tovább Is adja Rahnnak. A német szélső veszélyesen tör előre, becselezi magát a 16-oson belülre, ott még két jó cselt csinál, s aztán mintegy 12 méterről ballal a jobb alsó sarokba vágja a labdát. 3:2-re vezet a német csapat.”

„Egy meg nem adott magyar gól”

„A lelátókon leírhatatlan az öröm a német szurkolók körében. Gyors és veszélyes támadással válaszolnak a mieink a gólra. Kocsis előre adja a labdát Puskásnak, a balösszekötő a kapu baloldalába vágja a labdát. Közben azonban megszólalt a bíró sípja és a játékvezető a legnagyobb meglepetésünkre les címén nem adja meg a gólt.”

„A magyar csapat minden maradék erejét beleadva támad, de ezek a támadások már nem meggyőzőek, nincs bennük elég erő. Az utolsó percben jár már az óra mutatója, amikor egy szép magyar támadás végén Cziborhoz jut a Labda, a szélső habozás nélkül kapura lő, de a nagy erővel meglőtt labdát Turek kiüti. A németek térfelén ér véget a játék.”

„Szögletarány: 8:5 (5:4) a nyugatnémet csapat javára.”


Forrás:mult-kor.hu
Tovább a cikkre »