Mi a különbség és a hasonlóság a sámán és a táltos között?

Mindenekelőtt az alapállásomat szeretném tisztázni. A napvallás alapelvei szerint egyik embert, ily módon egyik hivatást, életfeladatot sem szabad lebecsülni vagy túlbecsülni, az összehasonlításoknak a megismerés, a megértése, az egységszemlélet kialakítása és végső soron a béke fenntartása a célja, nem pedig az ellentétek kiélezése. Csakis ezen elvek mentén értékelem mind az individuumot, mind a népeket, mind a történelmet, mind a hagyományokat. Minden ettől eltérő értelmezés távol áll tőlem.

Többen kérdezték tőlem, ezért ragadtam tollat és igyekszem megválaszolni azt a kérdést, hogy kik a sámánok és a táltosok, milyen hasonlóságaik és különbözőségeik vannak. Előre bocsátom, hogy a cikk tényfeltáró, bemutató jellegű és korántsem teljes. A teljesebb képet előadásaimban van módom feltárni és elemezni. Így szeretném, ha az alábbi információk alapján mindenki tágítaná a beavatottakról és égi küldöttekről szóló szent tudását. Merthogy a sámánok és a táltosok esetében beavatottakról beszélhetünk.

 

Kezdjük a sámánokkal! Az archaikus időkben, melynek emlékét a mitológiai világkép és a néphit őrzi, az égi erők tudatták a társadalom/közösség tagjaival, ha sámán érkezett közéjük. A sámánok születésükkor valamilyen égi jelet kaptak, ami lehetett fizikai vagy energetikai. A legtöbbször a fölös csont vagy fog volt a jellemző. Ha felnőttkorban fedte fel az ég az illetővel kapcsolatos szándékait, akkor általában olyan elhívást kapott, illetve olyan betegséget kellett elszenvednie, amelybe akár bele is halhatott, majd pedig visszatérhetett, vagy pedig halálközeli élményeket élhetett át betegségének súlyossága okán, aminek következtében tudata kilépett a testéből és a szellemvilág tanítóitól kapott ismereteket, erőket, beavatásokat és felhatalmazásokat.

Visszatérve sok-sok éven át különféle megváltozott tudatállapotokban, jobbára a közösségtől elvonultan, remeteként, a fokozatosság elvét figyelembe véve folytatták a sámánjelölt beavatását a szellemi entitások.

 

A sámánok extázis-technikái közül a külső szemlélő számára a legjellemzőbbek: a sámándob, a csüngők, az agancsos fejdísz használata, valamint a különleges sámánénekek (varázsigék, ráolvasások, „mantrák”) és a sámántánc a szinte elmaradhatatlan tűzszertartás mellett.

 

 

Összegezve, a sámán születetten és/vagy betegség útján olyan tudóvá válik, akit különleges égi adományokkal ruháznak fel. Ez predesztinálja további életútját: szolgálja a közösséget: gyógyít, tanít, tanácsot ad, tartja a szellemvilággal a kapcsolatot, varázsol, fejleszti sajátos természetismeretét: állatok, gyógynövények és kövek/kristályok különleges tulajdonságainak megismerése és felhasználása, a természet elemei és jelenségei (pl.: erdők, felhők, patakok, folyók, sziklák stb.) mögött álló szellemi lényekkel való kapcsolatok kialakítása, ápolása és egyfajta „kommunikáció” velük a világ rendjének fenntartása érdekében, illetve a megbomlott egyensúly helyreállítása végett.

 

Külön említést érdemel a sámán által támogatott népcsoport túlvilági szellemeivel (pl.: elhunytaival vagy szellemi vezetőivel) való kapcsolattartás. Különleges ünnepekkor vagy sorsfordító alkalmakkor a sámán egyfajta médiummá – csatornává – válhat, s üzeneteket közvetíthet a szellemi világokból. Sokszor a teljes öntudatlanság állapotába kerül, kvázi megszállják őt egyes lények. Ez azonban nem annyira veszélyes a beavatott számára, mint amilyennek kívülről tűnik, minthogy a sámán kiválasztott, akinek nem egy védőszelleme és védőangyala is van.

Amit egy laikus lát a sámán extázisból, az éppen csak a testi oldal. Amit nem lát, az az érdekesebb. Ez utóbbi pedig a sámáni képességek használata: a különféle transzcendentális erőkkel és lényekkel való beszélgetés és a felsőbb világokba tett sámáni utazás, sokszor pedig a sámán csatája, megütközése a népére acsarkodó veszélyes entitásokkal: lidércekkel, démonokkal és egyéb gonosz szellemekkel.

 

A sámán és a sámánizmus tehát a kiválasztottság és a beavatottság egyik állomása. Mindenki döntse el maga, hogy irigylésre méltó-e számára ez az ösvény, s hogy mire helyezi a hangsúlyt: a sámán varázstudományára és természetfeletti/emberfeletti képességeire, vagy az ezzel együtt járó, meglehetősen fegyelmezett és önfeláldozó életvitelre, melyet mások szolgatába állít.

Egy bizonyos: a legkorábbi időktől kimutatható a samanizmus/sámánizmus az emberiség vallás- és művelődéstörténetében. A samanizmus annyira komplex, szerteágazó, izgalmas, koronként és népenként változó tartalommal bíró, hogy egyes megjelenési formáit nem volna szabad egy kalapba tenni és előítéletes, általánosságokba csapó kritikával illetni. Mint minden az életben, a sámánizmus sem egyszerűsíthető le, mert akkor elveszíti mély szakralitását és transzcendens jellegét. Egy hasonlattal éve, ha valaki csak annyit lát a samanizmusból, amennyit a külső megjelenése és kellékei mutatnak, az nagyjából olyan, mintha Leonardo da Vinci Mona Lisájából csak valamiféle ócska vásznat és némi megsötétedett festéket vennénk észre, míg a mögöttes művészetet és a művészt nem.

 

 

Most térjünk rá a táltosainkra!

Táltosai – legjobb tudomásom szerint – egyetlen más népnek sincs kerek e világon. Így a táltos ízig-vérig magyar. Táltosnak születni kell, s ennek jelei vannak: fölös fog, plusz ujj a kézen vagy lábon, „burokban születés”. A táltos alapvetően visszahúzódó típus, akinek a képességei nem feltétlenül gyerekkorában mutatkoznak meg, jóllehet vele születnek. Ugyanakkor csak a megfelelő képzés nyomán hozhatók működésbe. Gyerekkorukban inkább elesettek a táltosok, mintsem karizmatikus vezetők.

 

Hírdetés

A magyar beavatotti ranglétrán fentről lefelé haladva a táltos az első vagy a második legelőkelőbb tisztség attól függően, hogy a mágust hova soroljuk. Ha a táltost megfeleltetjük a magyar mágusnak, akkor első, ha megpróbáljuk külön választani, akkor a mágus az első. Hangsúlyozom, hogy ezeken nem érdemes vitatkozni, itt nem érdemes leragadni, hiszen minden beavatottnak megvan a maga szakrális tisztsége, imígyen jelentősége és szerepe. Ezzel csupán annyit szerettem volna érzékeltetni, hogy a táltosok a magyar szakrális elit vezetői.

 

A táltos élete sem egyszerű, tele van megpróbáltatásokkal, vizsgákkal és spirituális csatákkal. Ez utóbbinak állít emléket a mitológia, amidőn a táltos bikával való viaskodásáról tudósít. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy itt a fekete bika nem egy külső ellenség vagy egy külső természetfeletti lény, hanem a táltos saját belső démonjainak megszemélyesülései. Így a táltos önmaga feletti uralmának elnyerése fogalmazódik meg képi nyelven egyebek mellett a táltosok bikával (nyers, zabolázatlan erővel) folytatott harcában.

 

A táltos világkép elválaszthatatlan része a világfa, más szavakkal a tetejetlen fa vagy az égig érő fa. E jelképiség mögött egyértelműen a határtalanságba vezető, rendkívül hosszú beavatási út létrafokai, az égbe emelkedés gyötrelmes, saját belső világunkon át vezető útjának állomásai húzódnak meg, amelyeket a táltosoknak mindenkoron be kell járniuk és minden sötétséget (ismeretlent) fénybe kell borítaniuk, máskülönben később a saját démonaik fordulhatnak ellenük. (Ez az út fogalmazódik meg Napvallásban.)

 

 

A táltos ugyanis tudatosan emelkedik fel a felső világokba, vagy éppenséggel tudatosan ereszkedik le az alvilágba feladatainak teljesítése közben. Miért? Mert ők azok, akik a magasabb rendű képességeik révén népünk spiritualitását képviselik, talán a legmagasabb szinten. Így többek között titkok őrzői, képesek látni a múltat és a jövőt, csodás gyógyítók, ápolják a spirituális hagyományainkat, tartják a kapcsolatot Istennel és az isteni világok lakóival, ismerik a természet legrejtettebb összefüggéseit, végtelenül bölcsek, kommunikálnak a szellemi világokkal, illetve utazásokat tesznek oda – például révülés formájában. Sokak szerint a RÉVÜL szavunkban is a Napistenre, Arany Atyácskára emlékezünk vissza. (RÉ = Napisten)

 

A táltosok saját belső képességeiket önfejlesztés útján érik el, melyhez az iránymutatásokat részben egy képzett „öreg” táltostól, részben a szellemi segítőiktől (nem anyagi lényektől) kaphatják meg. Ez a beavatás ösvénye, melynek során feltárulnak tudatuk számára saját rejtett dimenzióik (ezt ma így mondhatjuk), valamint érzékelni kezdik a magasabb valóságszinteket.

 

A táltosok elmaradhatatlan kelléke a táltosló. Több mint valószínű, hogy táltosló alatt nem egy állatot kell értenünk, hanem azt a belső spirituális erőt, amely majd egész életén át elkíséri táltossá válásának útján a beavatottat, amire mindig támaszkodhat és amely felemeli tudatát és lelkét az isteni világokba. A táltosló nem véletlenül Nap-szimbólum, hiszen a fényvilágokba, a transzcendens realitásokba utaztatja a táltost.

Ősi táltoshitünk és napvallásunk további elemei például a tűztisztelet és a rengeteg tűzszertartás, melyekhez nem csak szimbolikus-mágikus kellékeik, hanem avatott segítőik is voltak, akikre már alig-alig emlékszik vissza a történelem.

 

A táltos útja tele van áldozatokkal. Tartalmaz alvilágjárásokat, pokolra szállásokat éppen úgy, mint látomásokat, elragadtatásokat és a világmindenség titkainak megismerését. A táltosi mivolt egy olyan áldott teher, mellyel aligha osztozhat bárki is, hiszen a felelősség hatalmas és személyre szóló. Gondoljunk az önfeláldozó és elveiért a végtelenségig kiálló Koppányra vagy Mátyás királyra, akiknek mágusi-táltosi vonásait még az ellenségeik is elismerték.

 

A táltosok tehát élő szentek, többnyire megvilágosodottak, népünk szellemi vezetői, ősvallásunk beavatott papjai, varázslók, az archaikus világ legjobb értelemben vett ezoterikusai, csodadoktorai, királyi tanácsadói, a napkereszténység (őseredeti kereszténység) képviselői, titkok őrzői, melyeket az Öreg Isten bízott rájuk.

 

Sokan a táltosságban vagy táltosképzetben a magyarság etnikai sajátosságát, a samanizmus emlékét vagy az ősi pogány hitünk reminiszcenciáját látják. Álláspontom szerint ősvallásunk, mágikus életszemléletünk, napvallásunk tudói voltak a táltosok.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Mi a különbség és a hasonlóság a sámán és a táltos között? appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »