Jézus Krisztus és a Napvallás

Heves viták dúlnak arról, hogy Jézus milyen nemzetiségű volt. Erről a kérdésről már egy korábbi cikkben kifejtettem az álláspontomat. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy vajon Jézus Krisztus alapított-e kereszténységet? Ő hozta-e létre a katolikus beállítottságú egyházat? Egyáltalán, volt-e köze a kereszténységhez azon kívül, hogy a kereszten halt vértanúhalált? Milyen szerepet vívott ki magának Jézus Krisztus a Napvallásban?

 

Nos, a kereszténységet nem Jézus alapította, efféle csoportok már korábban is voltak és működtek a Közel-Keleten. Jézus zsidó testbe született lélek volt, aki elérte a saját öntudatra ébredésének az állapotát. Ezalatt az isteni öntudatra ébredést értem. Keleties terminust használva, megvilágosodott. Képes volt az idő és a tér korlátai fölé emelkedve látni a múltat és a jövendőt. Egy megvilágosodott lélek számára pedig a test pusztán egy porhüvely.

Az út, amit Krisztusként kínált, mára csaknem feledésbe merült, mivel azok az érdekcsoportok, akik lecsaptak az ő alakjára, egészen más célra használták fel az példáját, mint amit Ő az itt töltött megváltói éveiben követett és hirdetett.

 

Tehát, ha így vesszük, Jézusnak semmi köze sem volt a katolicizmushoz. Igazából, a zsenge egyház-kezdemény hívei lecsaptak az ő személyére, mivel rá más és más okokból kifolyólag sem a zsidók, sem a rómaiak, sem bizonyos esszénusok, sem pedig más érdekcsoport nem tartott igényt.

Példáját felhasználva és kifordítva, az ideológiagyártók Őt állították kultuszuk középpontjába és egy komplett üdvtörténetet gyártottak, amely közel 2000 éve dívik.

 

Jézus Krisztus eredeti tanítása Isten és Ember harmonikus kapcsolatának megvalósítását tűzte ki célul. Mégpedig úgy, hogy a korlátok közé szorított individuális lélek – az Ember – életről életre kiszélesíti a tudatosságát, mígnem eléri a határtalanság állapotát, vagyis isteni öntudatára ébred.

Végeredményben, ezt az utat járta be a Jézusként ismert lélek is. De Ő nem volt Ember a szó klasszikus értelmében, mivel ő nem élt benne abban a reinkarnációs körforgásban, amit a keleti vallások őriztek meg a legjobban.

Ez a Lélek küldetést teljesített, mégpedig a Legfelső Úr óhajából és dicsőségére. Erről is írtam már korábban. A lényeg, hogy Jézust az esszénusok egészen más tervre készítették fel, mint ahogyan őt ma beállítják. Neki többek között a Grál vérvonal beindítása lett a feladata, amit végül is teljesített.

 

Így számos tanítványa továbbadta azt az őstudást, amivel a Grál vérvonal fenntarthatóvá vált. Mivel ez egy magas rezgésű vérvonal, amely a napkereszténység szellemiségét is magában hordozza, így Jézus voltaképpen napkeresztény volt. De kiemelném, hogy itt a tisztaságon és az isteni küldetésen van a hangsúly, nem pedig a személyen. Számos kisebb csoport vitte tovább a tudást, melyek később társaságokat alapítottak, igazodva a kor követelményeihez.

 

Jézus Krisztus feltámadt a bizonyságtevés kedvéért. De ebből nem következik a test feltámadása sem most, sem a jövőben. Jézus Krisztus itt a minden emberben megtalálható lélek öröklétére utalt vallástól, nemzettől, ideológiáktól függetlenül.

 

Jézus Krisztus nem ígért minden bűnt eltörlő megbocsátást. Mivel tisztában volt a karma és a reinkarnáció jelentőségével, ő elsősorban az egyéni megváltásra helyezte a hangsúlyt és olyan módszereket tanított, melyek segítségével feloldható a „bűnösség”, vétkesség állapota, voltaképpen a hiba oka, ily módon lehetőség nyílik a további lelki fejlődésre.

Hírdetés

 

Jézus Krisztus nem volt a Szentháromság második személye. Az emberi elmék döntöttek arról, hogy a Szentháromság hogyan nézzen ki. Mindenki számára érzékelhető a férfi-centrikussága, illetve a női princípium hiánya. Jézus Krisztus a Teremtő női oldalát – az anyaságot is beleértve – központi kérdésnek tekintette és nem hagyta ki az ősi Szentháromságból, mely így festett: Szent Apa-Szent Anya-Szent Gyermek.

 

Jézus Krisztus éppen úgy, mint a napkereszténység manapság is, a tökéletesedés útját hirdette. Ez semmit sem változott az idők folyamán, de ezt nem sajátíthatja ki egyetlen felekezet sem a maga javára, saját kénye-kedve szerint.

 

Ma így mondanánk: Jézus alapvetően egy spiritualizált kereszténységet hirdetett, mely összhangban van a magyarság ősvallásával és az egyiptomi napvallással is. A közös gyökér: ugyanarról a Forrásról van szó, de más kultúrkorszakban és más lelkek által.

Ha picit jobban belegondolunk, akkor Buddha és Jézus tanításai szintén összecsengnek. Persze aki tudja, hogy Jézus Indiában és Egyiptomban is járt és tanult az ottani mesterektől, az rögtön értheti, hogy nincs semmilyen ellentmondás a világ nagy tanítói, prófétái, vallásalapítói között.

 

Az ellentmondás mindig az elmében születik, amit az egó generál. Na, ezt használják ki az ellenérdekeltségű, azaz a fejlődésellenes csoportok, amelyek nem támogatják az emberiség felemelkedését.

KRISZTUS – ANTIKRISZTUS

NAPKERESZTÉNYSÉG – RÓMAI KERESZTÉNYSÉG

GRÁL VÉRVONAL – FEKETE VÉRŰEK

INDIVIDUÁLIS ÖNBEAVATÁS – INTÉZMÉNYESÍTETT TÖMEGVALLÁS

 

Jézus Krisztus célja az emberben lakozó Naptudat felébresztése volt. Ő az emberiség felemelésében vállalt egy bizonyos szerepet, de nyilvánvalóan nem mindent. Másnak szentségtörés, számomra egyszerű megállapítás, hogy több Jézus Krisztushoz hasonló, spirituális küldetéssel megáldott lélek élt és él emberi testben a világ minden táján. Magyarország, illetve a Kárpát-medence különösen sok ilyen léleknek az olvaszótégelye. (Ez egyébként nem vetélkedő, hogy ki a hatalmasabb, hanem rengeteg tapasztalt lélek összehangolt munkája, akik egymást is segítik.)

Mivel e lelkek sok korábbi életből hoztak emlékeket – pálos, táltos, magyar, egyiptomi, druida és számos egyéb életből –, ezért nem lehet egyetlen általános eszme alatt egyesíteni őket, és nem is lenne szabad, mert akkor idejekorán megsemmisíthetők lennének.

Éppen a sokféleség és sok kis spirituális csoport az a felállás, amivel a mindenkori ideológusok nem tudnak elbánni. Ellenben, e csoportok tagjainak a szívében található lélek felébresztése és emlékező állapotba hozatala múlhatatlan, még ha aktiválásuk módjai és sorsszerűségeik különböznek is egymástól. Erre mindenkinek magának kell rájönnie. Vegyük észre, hogy a Napkultusszal analóg fényvallások és fényközösségek céljai egyre inkább közelednek.

 

Jézus Krisztus fejlődése és üzenete – már amennyit ismerünk belőle – etalon lehet mindenki számára, de óvakodjunk az egyoldalú ideológiáktól, a kisajátító politikától és az ellentéteket hangsúlyozó filozófiáktól. Mert Jézus is Naplénye által lett az, aki. Ezt az isteni transzcendens állapotot az ellentéteken való felülemelkedésével és a benne feszülő ellentétek összebékítése által érte el. És ez nemzetek és világnézetek felett áll!

 

Száraz György

 

Boldog napot!

The post Jézus Krisztus és a Napvallás appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »