Angyalok kenyere, szabadság, amit nem csak Szent Mihály napján kapunk

Angyalok kenyere, szabadság, amit nem csak Szent Mihály napján kapunk

Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellette és megmenti őket Zsoltárok 34,8

Ma tartja a világkeresztyénség jelentős része: a római katolikus, az anglikán és az evangélikus egyház Szent Mihály főangyal és a láthatatlan védősereg ünnepét világszerte. Amint az idézett zsoltárige is mutatja, az Úr angyala az ószövetségi népnek éppúgy oltalmazója, sőt szabadítója, mint az újszövetséginek.

Igaz, mi Jézusban, Jehosuában kaptuk meg egyetlen, végleges Fő Szabadítónkat, Aki bűnnel, halállal szembeni felszabadítónk, de Isten láthatatlan világában mindörökre feladatuk, munkájuk van az angyaloknak, a szellemi lényeknek. Dániel próféta gyönyörű látomásában látta a gyolcsruhába öltözött férfit (Dán 10,5kk), a mennyei követet, akit Mihály, „az egyik legfőbb vezér” segített útján. Az Ige Mihályt Dániel könyvében ismételten „a nagy vezér” titulussal illeti, aki Izrael népe mellé áll (Dán 12,1). A Biblia záró könyvében, a Jelenésekben hatalmas végküzdelemről van szó, ami a mennyben támadt Mihály és angyalai, valamint a sárkány és angyalai között (Jel 12,7kk). A sárkány-sátán nem tudott felülkerekedni, sőt levettetett a földre, ő az ősi kígyó, és őshazudozó, aki meg akarja téveszteni az egész földkerekséget. A mennyben hatalmas hang szólalt meg, s kihirdette a sátán bukását, Krisztus hatalma beteljesedését. A sátán földre vetése egyben leleplezte őt: „testvéreink vádlójának” nevezi az Ige, aki éjjel-nappal vádolta Isten színe előtt az embereket, metafizikai és fizikai, földi és égi zűrzavart igyekezvén kelteni. De ez nem sikerült neki. A metafizikai és a fizikai hatalmas dráma és ütközet Mihály és angyalai győzelmét hozta (Jel 12,7kk). Júdás apostol levelében megemlíti még, hogy Mihály angyal nem merte megnyitni ajkát káromló ítéletre, bár megtehette volna, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes holttestéért, hanem ezt mondta: „Dorgáljon meg téged az Úr!” (Júdás levele 9).

A főangyal, vagy arkangyal Mihály mellett ott voltak küzdőtársai, mert Isten Országa nem partizánok vagy kurucok egyéni küzdőtere. Gábriel, Rafael és Uriel Mihály társa. Egész mennyei hierarchia, de a lényeg az, hogy a legnagyobb üdveseményeknek, így az Úr Jézus élete nagy pillanatainak is ők voltak a bejelentői, azon a betlehemi éjszakán a születés örömhírével, s kísérői, mennyei mannával táplálói a pusztai kísértés, s a keresztkínok közepette is. El egészen a legtitokzatosabb éjszakáig, a feltámadás hajnaláig az Úr angyala(i) őrizték az Urat, személyét, testét, a római katonák csak a sírt, a követ, a holt anyagot. Az életet az angyalok őrizték még a sírban is! Az Úr angyala jelentette be a nagy hírt is: Nincsen itt, hanem feltámadt (Lukács 24,6). Bőségesen lehetne folytatni az angyalvilág jótékony közbelépéseinek történetét az apostolok, a mártírok, a tanúságtevők életén át egészen a mai napig. Az angyaljárás és az angyalok kenyerének, mannájának, a védelemnek és a szabadságnak az osztogatása, fenntartása ma is tart. Legyen áldott Istenünk bölcs tervezése, aki népe és egyházai oltalmazására ilyen sereget rendelt, tart fenn, vezényel láthatatlan védelmül – javunkra. És köszönjük Őnéki, háromszor szent nevét magasztalva, hogy a szabadság kenyerét, a mennyei mannát, az élő kenyeret, Megváltónk életenergiákat kifogyhatatlanul belénk tápláló Szavát elvehetjük az Ő egyetemes, mindenütt jelenvaló lélekasztaláról.

Hírdetés

S éppen ez az a pont, a Szent Mihály napja lényegének találkozása a földi valósággal, a magyarral és más népekével. Novák Katalin köztársasági elnök amerikai látogatása során nemrég az USA Kansas Államában található Benedictine College keresztyén egyetemén tartott előadást az emberi élet védelméről, a családok támogatásáról és a valódi szabadságról. Akarva-akaratlan, vagy éppen Isten Lelkétől vezérelve, mondanivalója református hitének finom belső iránytűjétől tájolva szépen példázta a mai nap lényegét: a mennyei védelem szükségességét, valóságát, fontosságát a földi katonai arzenál minden hightechje közben és mellett! Amikor az emberi élet védelméről szólt, ezt összefüggésbe hozta a szabadsággal. A valódi szabadsághoz tartozik, hogy senkinek ne kelljen a fősodorral tartania. Legyen az embernek választása és igazán szabadon beszélhessen, gondolkodhasson és élhessen. A valódi szabadsághoz tartozik az is, hogy az ember nem teremtőként, hanem a teremtés részeként, teremtett lényként definiálja önmagát, tisztában van határaival és ismeri saját korlátait – mutatott rá. Az igazi szabadság annak tudását is jelenti, hogy nem ő az egyetlen teremtmény, hanem közösségben létezik, ami megmutatja, hogy az egyén nem a cél, hanem tisztelnie kell a közösség más tagjait is, és szabad abban, hogy tisztelje a másikat – tette hozzá. Az emberi élet védelméről szólva az államfő kiemelte, hogy minden az oktatással kezdődik, ami megmutatja az emberi élet szépségét, és azt is megtanítja, hogy hol kezdődik az emberi élet. (A teljes beszéd itt is olvasható).

Csodálatos az, ahogyan Isten Szent Lelke sodorja, fonja, köti össze a szálakat: a bibliaiakat, a Kijelentés Ige-szálait az Ő közszolgáinak beszédszálaival, mondataival. Olyan látásszőttes, ismeretszőttes születik így Isten kézimunkája nyomán, amelynek sok színe között megkerülhetetlenül, jótékonyan és megnyugtatóan húzódik egy aranyszál, a Kijelentés igazsága. Minden erőltetés, belemagyarázás nélkül felettébb nagy és csodálatos a kegyesség, a hit, az Isten-látás titka és távlatossága, egyetemessége – az USA-ban és Magyarországon is. Szent Mihály arkangyal és társai ünnepnapján kiváltképpen jó és üdvös felismernünk: Isten hatalmas láthatatlan serege javunkra van jelen közöttünk. Értünk küzd, soha nem ellenünkre. Ezt napjaink drámai és háborús küzdelmei közepette jó tudni, tudatosítani, beépíteni – politikusként és hívő emberként, magyarként és más népek fiaiként, lányaiként – mindennapi életünkbe, sorsunkba – az egyénibe, a családiba, a közösségibe, a nemzetibe, s a nemzetközibe még inkább! Istennél minden a helyén van: szervesen és természetesen  ölelkezik benne össze a Mihály-nap és a köztársasági elnök asszony üzenete. Fontos ezt is észrevennünk! Soli Deo Gloria!

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »