Zengzetes találkozás

Világbajnokság Budapesten. Engedély nélküli személyszállítás büntetése. Energetikai tárgyú törvények módosítása. Menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósítása. Polgári Törvénykönyv módosítása. A kulturális örökség védelméről. Területrendezési tárgyú törvények kiigazítása.

Látványos napirend előtti ütközetekkel köszöntheti a pünkösd utáni első munkanapot a Tisztelt Ház. Folytatásként, nem kevés lendülettel, a kérdések órái következnek. Hangzatos üzenetek válthatják egymást, fő eseménynek  azonban értelemszerűen – változatlanul a törvényjavaslatok tárgyalásai számítanak. Mély elmélkedésre késztető általános vitáik a lezárásig szerepelnek a keddi és a szerdai  ülés napirendjén. Elolvasni őket sem egyszerű feladat, megérteni, mérlegelni sem lesz könnyebb. Íme, eredetiben is olvashatóan.

KEDD

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat a 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítése során felmerült gyakorlati kérdéseket kívánja rendezni, illetve az ehhez szükséges kiegészítéseket tartalmazza a Budapesten megrendezendő Uszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015 . évi XXXIII. törvény módosításával.

(Előterjesztők: Kósa Lajos, Bánki Erik, Hadházy Sándor, – Fidesz.Szövege:PDF.)

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről.

A törvényjavaslat egyik célja annak biztosítása, hogy az egyéb megelőző hatósági intézkedések eredménytelensége esetén akadályozza meg a jogellenesen működő taxi, vagy taxi jellegű diszpécser-szolgáltatásokhoz való internetes hozzáférést. Tartalmazza továbbá, hogy a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén a járművezetőnek a közúti közlekedési előéleti pontrendszerben 9 büntetőpont jár. Az előterjesztés egyértelművé teszi, hogy a motoros vízi sporteszközöket is csak a megfelelőség tanúsításával lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Jogharmonizációs céllal előírja ugyanezt a tengerészeti felszerelésekre is. Ezen túlmenően a módosítás a közúti árutovábbítási szerződéssel kapcsolatos pontosító rendelkezéseket is tartalmaz.

(Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Az Európai Bizottság az Európai Unió harmadik energiacsomagja átültetésével összefüggésben kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. A jogszabály célja a szükséges törvényi szintű módosítások megvalósítása és ennek keretében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása. A módosítások két fő kérdéskört érintenek: egy része a rendszerhasználati és egyéb díjakkal kapcsolatos rendelkezéseket, míg a másik része az energiapiacra történő belépéssel kapcsolatos egyes jogszabályi rendelkezéseket módosítja.

(Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

Az elmúlt időszak jogalkalmazási tapasztalataira tekintettel az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény vonatkozásában több különböző tárgyú, kisebb terjedelmű módosítás szükségessége jelentkezett. A módosítások célja, hogy pontosítsák az előírásokat a gyakorlati tapasztalatok alapján, új előírásokat adjanak, ahol ilyen szabályok nem léteztek.

(Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.Szövege: PDF.)

A határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról.

A módosítások célja a határon lefolytatott eljárások széles körben való alkalmazhatóságának biztosítása, azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy azon jogellenesen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok, akik Magyarország határvonalától 8 km-es sávon belül kerültek feltartóztatásra az államhatár védelmét nyújtó létesítmény kapuján átkísérésre kerüljenek. Abban az esetben, ha nem merül fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja, a rendőr a harmadik országbeli állampolgárt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 100/A. §-a alapján szóbeli figyelmeztetésben részesíti és államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény kapuján átkíséri. A szabályozás az államhatár védelmét nyújtó létesítmény kapuján átkísért személyek részére lehetőséget teremt a határon lefolytatott eljárás szabályainak alkalmazására, a menedékjog iránti kérelem benyújtására.

(Előterjesztő: belügyminiszter.Szövege: PDF.)

SZERDA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról.

A javaslatban foglalt módosítás indokai és céljai a következők:

– a Ptk. hatálybalépését követően felmerült, illetve felerősödött gazdasági igények kielégítése, ezen keresztül pedig a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás;

– a megváltozott külső (uniós) szabályozói környezetnek való megfelelés;

– az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek az átültetése.

(Előterjesztő: igazságügyi miniszter. Szövege: PDF)

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvény módosításának indoka elsősorban a kormány központi háttérintézmények megszüntetésére, átalakítására vonatkozó döntése. A módosítás elsődleges indoka e döntésből eredő változások átvezetése: a kulturális örökségvédelem legfőbb háttérintézménye, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Hivatal) feladatai terén. Ennek körében a Hivatal feladatainak megosztása a jogutód kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a kormány döntése szerinti (külön jogszabályban kijelölendő) szerv között. A Hivatal hatósági feladatait (kulturális javak, közhiteles nyilvántartások) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a nagyberuházások régészeti előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat a jogszabályban kijelölendő örökségvédelmi szerv veszi át. A módosítás ezen túlmenően kiterjed a tapasztalatok figyelembe vételével a régészeti örökség, különösen a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások szabályainak további egyszerűsítésére, a Forster Központ (illetve a feladatait átvevő szerv) koordinációs feladatainak erősítésére. További cél, hogy a módosítás még átláthatóbb szabályozást, az eljárások könnyítését, ezáltal gyorsítását, a bürokráciacsökkentést szolgálja.

(Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosítása alapján a tervhierarchia különböző szintjein lévő terveket egy időben kell elkészíteni, ezáltal a tervek összhangja hosszútávra biztosítható, amely jogbiztonságot eredményez mind a településrendezési eszközök készítésére, mind a beruházások megvalósítására vonatkozólag. A módosítás továbbá javaslatot tesz az összhang igazolására vonatkozó területrendezési hatósági eljárás idejének csökkentésére, segítve a települési önkormányzatokat terveik módosításában és a beruházási szándékok megvalósításában is.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló  törvény  módosítása megteremti a jogszabályi feltételeit a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervezés területrendezési tervbe történő integrálásának és egyszerűsítésének.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosításával a megyei önkormányzatok számára megteremtődik az önálló térségi övezet és vonatkozó szabályok megalkotásának lehetősége, amely segítségével a megyék a területi sajátosságokat hatékonyabban érvényesíthetik a településrendezési eszközökben. A módosító javaslat garanciális szabályokat tartalmaz a megyei önkormányzatok túlszabályozásának elkerülésére is.

(Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.

A törvény módosításáról szóló előterjesztés az állami feladatok ellátására a külgazdaságért és külpolitikáért felelős minisztert jelöli ki, figyelemmel a nemzetközi energiapolitikai együttműködéssel összefüggő feladataira.

(Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter.Szövege: PDF.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »