Vallásszabadság Napjához: Évszázados örökség, útmutató, szellemi és kulturális hagyaték!

Vallásszabadság Napjához: Évszázados örökség, útmutató, szellemi és kulturális hagyaték!

450 éve Európa első, a négy bevett felekezet számára teljes vallásszabadságot biztosító törvényszövegét magyarul írták…
Vitéz Szőnyi Attila, református presbiter beszéde a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség gyülekezete előtt.

Kedves Testvérek!

450 éve, 1568. január 6-a és 13-a között zajlott Tordán az az országgyűlés, amely Európában elsőként fogadott el, a mai értelemben véve ugyan nem teljes, de akkor igen széles körű lelkiismereti vallásszabadságot biztosító törvényt.

Az Erdélyben ekkor már bevett, azaz hivatalosan is elfogadott négy keresztény vallás – úgymint a római katolikus, a református, az evangélikus, illetve az unitárius – egymással egyenrangú vallássá lett, nem élvezett egymással szemben egyik sem előnyt.

„Urunk ö felsége, miképen ennek elötte való gyülésibe országával közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképen mostan ez jelen való gyülésébe azont erősiti, tudniillik hogy mindön helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ö értelme szerént, és az község ha venni akarja, jó, ha nem, penig senki kénszerítéssel ne kénszeritse az ü lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanitása ö nékie tetszik.

Ezért penig senki […] az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől. […] és nem engedtetik senkinek, hogy senkit fogsággal avagy helyéből való priválással fenyögessön az tanitásért, mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”

Torda, 1568. január 13.

E törvény túllépett a Reformáció miatt akkor Európában terjedő „Akié a föld, azé a vallás” elven, nem tette egyeduralkodóvá a mindenkori fejedelem felekezetét sem, a szabad vallásgyakorlásba nem volt beleszólása egy földesúrnak sem. A mindenkori fejedelmi tanács vegyes vallású tagokból állt, és minden felekezet alapíthatott iskolát, melyek egy része a mai napig működik Erdélyben és Magyarországon egyaránt.

Élő és alkotó, gyakran egymást is építő felekezetek jöttek létre sokszor egy településen belül is, és ezt a kegyelmi állapotot csak az átrendeződő európai hatalmi viszonyok borították fel, több, mint egy évszázad múlva.

Hírdetés

Európa első, a négy bevett felekezet számára teljes vallásszabadságot biztosító törvényszövegét magyarul írták:

„… „

Benda Kálmán professzor szerint:

A tordai országgyűlésnek a hitről, mint Isten ajándékáról leírt szép mondata már előlegezi későbbi évszázadok gondolkozását, mely a nemzeti vagy politikai hovatartozástól függetleníti a vallást, és emberi jogként tisztel minden hitbeli meggyőződést.

Az 1568. évi tordai országgyűlés mérföldkő az eltérő hitbeli meggyőződésűek szabad és egyenrangú együttélésének biztosításában. Az erdélyi fejedelemség példát mutatott toleranciából az akkori Európának, sőt részben a mainak is.

Január 13-át, a „Tordai Országgyűlés” lezáró napját, amelyen a törvényt elfogadták, ma a „Vallásszabadság illetve a Szabad Vallásgyakorlás Napjaként” tartják számon a világon.

Ahogy ezen a hétvégén a történelmi Magyarország területén sok helyen, úgy itt, a saját gyülekezetünkben is hálaadással emlékezzünk és tartsuk számon mi is, e nagyszerű örökséget, amelyet hitvalló őseink hagytak ránk, és támaszkodjunk erre bizalommal ma is, amikor rajtunk, és Hazánkon kérik számon a félreértelmezett vallási toleranciát, a keresztyén gyökereitől szabadulni akaró, önfeladó Európában!

Soli Deo Gloria!  Egyedül Istené a dicsőség!

Fel lettek olvasva a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség gyülekezete előtt.

vitéz Szőnyi Attila, református presbiter

Fotó: Vitézi Rend archívum

www.magyartudat.com


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »