Ügyészség: Antal Árpád nem a hitelezőt, hanem a hitelt garantáló államot károsította meg

Ügyészség: Antal Árpád nem a hitelezőt, hanem a hitelt garantáló államot károsította meg

A DNA sze­rint Antal Árpád, a tiszt­sé­gé­ből fel­füg­gesz­tett sep­si­szent­györ­gyi pol­gár­mes­ter nem a vá­ros szá­má­ra hi­telt nyúj­tó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD), ha­nem a hi­telt ga­ran­tá­ló ro­mán ál­la­mot ká­ro­sí­tot­ta meg – je­len­tet­te hét­főn a Krónika cí­mű na­pi­lap.

Az ügyész­sé­get a Krónika szem­be­sí­tet­te az EBRD MTI-nek adott vá­la­szá­val, mely sze­rint a ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló in­for­má­ci­ók alap­ján „nincs oka azt hin­ni, hogy az EBRD ál­tal (Sepsiszentgyörgynek) nyúj­tott hi­telt nem ren­del­te­tés­sze­rű­en hasz­nál­ták fel”. A DNA azt kö­zöl­te lap­pal, hogy az ügy, amely­ben a sep­si­szent­györ­gyi pol­gár­mes­tert vizs­gál­ják, a „köz­pén­zek­ből ga­ran­tált vagy köz­pén­zek­ből tör­lesz­tett hi­te­lek nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­ról” szól.

A DNA feb­ru­ár 17-én tar­tott ház­ku­ta­tást Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád pol­gár­mes­ter és mun­ka­tár­sai la­ká­sá­ban és iro­dá­já­ban. Az ügyész­ség más­nap fel­ügye­let alá he­lyez­te, és hat­van nap­ra el­til­tot­ta hi­va­ta­la gya­kor­lá­sá­tól a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szí­ne­i­ben meg­vá­lasz­tott pol­gár­mes­tert.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »