Tengernyi pénzről és sok-sok ember sorsáról döntöttek

Majd kéttucat örvényjavaslatot fogadott el a Tisztelt Ház. Határoztak az Alkotmánybíróság új tagjainak és új elnökének a megválasztásáról is.

Új törvények zöld úton.

Új törvények zöld úton.

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

A 2016. szeptember 23-án aláírt megállapodás hatálybalépésével lehetővé válik Magyarország és Ausztrália bármely nemzetközi kereskedelmi repülőtere között menetrend szerinti, személyszállító és árufuvarozó légijáratok indítása. A megállapodás aláírása nemcsak a Magyarország és Ausztrália közötti légiforgalom fejlődését teszi lehetővé, hanem a két ország közötti kereskedelem és turizmus élénkülését is elősegítheti.
Az előterjesztés összhangban van a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel.

Előterjesztő:  nemzeti fejlesztési miniszter.

***

Az Országgyűlés a javaslatot 190 igennel, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás – Ikotity István, LMP –  kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás végrehajtása a párbeszéd, kölcsönös bizalom és tisztelet, egyenlő partnerség és kölcsönös előnyök elve alapján, valamint az ENSZ Chartában foglalt elvek értékek teljes tiszteletben tartásával történik. Partnerséget és együttműködést hoz létre közös érdekre és a kapcsolat elmélyítésére alapozva. Hozzájárul a nemzetközi és regionális békéhez és stabilitáshoz, valamint a gazdasági fejlődéshez, és olyan elvek köré szerveződik, amelyeket a nemzetközi – különösen az ENSZ és az EBESZ keretében tett – kötelezettségvállalásaikkal is megerősítenek.

Előterjesztő:  Miniszterelnökséget vezető miniszter.

***

Az Országgyűlés a javaslatot 190 igennel, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás – Sallai R. Benedek,LMP –  kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Általános célkitűzése, hogy a dohányzás, különösen a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítására vonatkozó szabályok szigorúsítása. A trafiktörvény hatálya alá vonta az elektromos cigarettákat is, de lehetővé tette, hogy egy későbbi külön jogszabály alapján ezeket a termékeket ne csak dohányboltban lehessen majd vásárolni. Ám ebben az esetben is a fiatalkorúak elől elzártan kell majd árusítani a termékeket.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter.  Szövege: PDF.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter.  Szövege: PDF.

Az Országgyűlésa jogszabály-módosítást 154 igennel, 34 nem ellenében, 4 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslatban szereplő módosítások kiemelt célja az adminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése, valamint egyes kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések bevezetése.

A korábbi törvénymódosításokat követően felmerült gyakorlati kérdésekkel, problémákkal összefüggésben tartalmaz számos jogtechnikai módosítást, pontosítást, kiegészítést a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésé és az egyértelmű jogalkalmazás érdekében.

A személyi jövedelemadóban például pontosításra kerül a kiküldetés fogalma, az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás szabályaival összefüggésben pedig a méltányolható a lakásigény és az együtt költöző, együtt lakó családtagok kedvezményei.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter.

Az Országgyűlésa módosításokat 131 kormánypárti igennel, 38 nem ellenében, 25

25 tartózkodás kíséretében elfogadta.Szövege: PDF.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról.

A módosítást az Európai Bizottság és az Európai Akkreditálási Együttműködés Szervezete által támasztott követelmények teljesítése teszi indokolttá. Célja, hogy ezzel Magyarország is nemzetközileg elismert akkreditáló okiratok kiállítására váljon jogosulttá.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter.

Az Országgyűlésa módosításokat 158 kormánypárti igennel, 32 nem ellenében, 3

25 tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról.

Negyvennégy közigazgatási eljárással kapcsolatos törvényt módosított a parlament. Célja az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek enyhítése, a  konkrét eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, a hatósági jogalkalmazás megkönnyítése, és a közigazgatási bürokrácia további csökkentése. A módosítás szerint például 2017. július 1-jétől bármely járási vagy kerületi hivatalnál be lehet jelenteni a lakó- és tartózkodási helyet. Új elem, hogy a legjellemzőbb közüzemi fogyasztásmérőket egyidejűleg olvassák le, így a fogyasztónak csak egyszer kell rendelkezésre állnia. A hatóságok közvetlenül is jogosultak lesznek ügygondnokok kirendelésére, a gyámhivatali, egészségkárosodási, gyermekfelügyeleti támogatások felülvizsgálati eljárásai pedig az orvosi vizsgálattól függetlenül lezárulhatnak. A lakástakarék-pénztári kifizetések a vásárlások és felújítások gyorsítása érdekében, az időtartam két hónapra csökken. Az egyszerűen megítélhető ügyeknél – egyebek mellett közúti bírságolásnál – életbe lép az automatikus döntéshozatali eljárás, a hatóságok és szakhatóságok között pedig kizárólagos lesz az elektronikus kapcsolattartás. Rögzítették azt is, hogy amennyiben a biztosítók téves értesítése miatt kivonnak egy gépjárművet a forgalomból, akkor a visszahelyezés költségei a biztosítót terhelik. A lefoglalt gépjárműveket pedig 30 napos átmeneti időszakig nem vonják ki a forgalomból, ezalatt az ügyfél rendezheti tartozását vagy megállapodhat a végrehajtóval.

Előterjesztő:Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Előterjesztő:Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az Országgyűlésa módosításokat 128 igennel, 33 nem ellenében, 31tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

A törvénymódosítások célja a hatékony, a köznevelési rendszer minden szereplőjének megelégedésére szolgáló, jobb működés biztosítása, egyes gyakorlati tapasztalatokra való reagálás a jogalkalmazás egységesítése, egyszerűsítése érdekében. A változtatás értelmében megkezdődhet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szétválása 58 tankerületi központra, hogy az ezzel összefüggő fenntartóváltást az érintett köznevelési intézményeknél végre lehessen hajtani. Pontosítják a fegyelmi eljárással kapcsolatos szabályokat is a tanköteles tanuló iskolából való kizárása esetére az új intézményben történő mielőbbi elhelyezése érdekében. 2017. február 1-jétől az állami felsőoktatási intézmények közé tartozik a Magyar Táncművészeti Egyetem is.

Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Nemzetiségi napirendi pont!

Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Nemzetiségi napirendi pont!

Az Országgyűlés a módosításokat 129  igennel, 34 nem ellenében, 29 tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

Klasszikus salátatörvény, az egészségügy számos területét érinti: finanszírozási gondokkal. a rendszer hatékonyságának kérdéseivel, foglalkozik, s nem utolsó sorban az egészségügyben dolgozók problémáit is igyekszik orvosolni.  Szól a tisztifőorvos járványügyi jogköreinek erősítéséről, a leletkiadás rendjéről és új pszichoaktív anyagok kábítószerré minősítéséről. Szabályozza azt is, hogy  az egészségügyért felelős miniszter jogosult legyen  egy megyét érintő egészségügyi válsághelyzet kihirdetésére. Lehetővé tette, hogy a beteg szabályozott módon minden intézményben ugyanolyan eljárással  megismerhesse a vizsgálatok, beavatkozások eredményeit.

 Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere.

 Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere.

Az Országgyűlés a módosításokat 156  igennel, 36 nem ellenében, tartózkodások nélkül  elfogadta.Szövege: PDF

A Honvédelmi Sportszövetségről.

A örvényjavaslat nem titkolja: nemzeti önvédelmi képességünk szempontjából fontos az állampolgárok aktivitása, hazafias érzületének és honvédelmi felkészültségének erősítése, azon feltételek létrehozása, amelyek biztosítják számukra a honvédelem ügyében történő egyéni vagy szervezett közreműködést. Hangsúlyozza: meg kell teremteni annak a szervezeti formáját, hogy a honvédelem ügye iránt elkötelezett állampolgárok önkéntes alapon, a rendszeres testmozgásra épített honvédelmi nevelési programon keresztül, a honvédelmi szempontból hasznosítható tudást, előképzést megszerezhessék, az esetleges katonai szolgálatot és alapkiképzést megalapozó ismereteket elsajátíthassák. A törvény a honvédelmi sportok közé sorolja különösen a lőkészséget, a tájékozódási képességet, a fegyveres és fegyvertelen önvédelmet fejlesztő, továbbá a speciális technikai tudást megalapozó mozgásformákat.  Feladatul szabta azt is, hogy a katonai szolgálat vállalásához kötött gépjárművezető-képzést működtessen. A sportszövetség és annak tagjai viszont politikai tevékenységet nem folytathatnak.

Előterjesztő: honvédelmi miniszter.

Előterjesztő: honvédelmi miniszter.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 154  igennel, 3 nem ellenében, 35 tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

A javaslat a jogértelmezést segítő, adminisztrációcsökkentésre irányuló, valamint környezetvédelmi célok érvényesítését szolgáló passzusokat tartalmaz.  Alapvető rendelkezései a gépjármű átalány fizetés lehetőségének kiterjesztését a kishaszon-gépjárművekre, autóbuszokra, a hulladékká vált termékek újbóli felhasználásának  ösztönzését, az adminisztráció csökkentésre, pontosításra, ésszerű egyszerűsítésre irányuló intézkedések megteremtését, kötelezettségét és a feltárt  joghézagok megszüntetését szorgalmazzák. A változtatás a gépjárműátalány fizetésének lehetőségét kiterjeszti a kishaszon-gépjárművekre és az autóbuszokra is, emellett ösztönzi az újbóli felhasználást, miközben tovább egyszerűsíti az egyéni hulladékkezelést. A jövőben nem kell termékdíjat fizetni azon, termékdíjköteleles termékek után, amelyeket újbóli felhasználásra állítottak elő.
Előterjesztő: földművelésügyi miniszter.

A javaslat a jogértelmezést segítő, adminisztrációcsökkentésre irányuló, valamint környezetvédelmi célok érvényesítését szolgáló passzusokat tartalmaz.  Alapvető rendelkezései a gépjármű átalány fizetés lehetőségének kiterjesztését a kishaszon-gépjárművekre, autóbuszokra, a hulladékká vált termékek újbóli felhasználásának  ösztönzését, az adminisztráció csökkentésre, pontosításra, ésszerű egyszerűsítésre irányuló intézkedések megteremtését, kötelezettségét és a feltárt  joghézagok megszüntetését szorgalmazzák. A változtatás a gépjárműátalány fizetésének lehetőségét kiterjeszti a kishaszon-gépjárművekre és az autóbuszokra is, emellett ösztönzi az újbóli felhasználást, miközben tovább egyszerűsíti az egyéni hulladékkezelést. A jövőben nem kell termékdíjat fizetni azon, termékdíjköteleles termékek után, amelyeket újbóli felhasználásra állítottak elő.
Előterjesztő: földművelésügyi miniszter.

Az Országgyűlésa módosításokat 129 igennel 58 nem ellenében, 6tartózkodás kíséretében elfogadta. Sövege: PDF.

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról.

A törvényjavaslat az európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében módosítja azokat a törvényeket, amelyek kapcsolatosak az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének, behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével. A rendelet megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyük meg a szükséges intézkedéseket. Ennek alapján létre kell hozni az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos korlátozások alóli engedélyezési, felmentési, jóváhagyási eljárások rendszerét, illetve az ehhez szükséges hatósági rendszert is ki kell alakítani, biztosítani szükséges a szankcionálási lehetőségek törvényi alapjait, továbbá az alacsonyabb szintű jogszabályok megalkotására felhatalmazó rendelkezések beépítését is. Az Európai Unióban mintegy 12 ezer idegen honos faj van, amelynek 12 százaléka bír inváziós tulajdonsággal – vagyis felborítják a meglévő ökoszisztémát -, 37 fajjal kapcsolatban pedig az unió egész területén a legszigorúbb tilalom van érvényben. A parlagfű viszont nem került fel a listára. A változtatás az intézkedések költségeinek megtérítése érdekében “a szennyező fizet” elvet követi.

Előterjesztő: földművelésügyi miniszter.

Előterjesztő: földművelésügyi miniszter.

Az Országgyűlésa módosításokat 159 igennel 31 nem ellenében, 4tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A polgári perrendtartásról.

Az Országgyűlés alkothatta e törvényt a magyar perjogi hagyományokra és az európai jogfejlődés vívmányaira építő, a felek felelős pervitelén és a bíróság aktív pervezetésén alapuló, a koncentrált per feltételeit biztosító szabályozás megteremtése céljából, a polgárok szolgálatát biztosító, a közjónak és a józan észnek megfelelő jogalkalmazás eszméjétől vezérelve, a magánjogi jogviták tisztességes eljárás elvén nyugvó rendezése és az anyagi jogok hatékony érvényre juttatása, az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés a) pontjának  végrehajtására érdekében. A javaslat  főbb szabályozási céljaiként határozta meg a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítását, a perelterelést, a felek közötti egyeztetést előmozdító eljárási szabályok kiépítését, az osztott perszerkezet bevezetését, a perkoncentrációt biztosító eljárási szabályok megteremtését, a törvényszéken induló perekben a professzionális pervitel garanciájaként a kötelező jogi képviselet előírását, a csoportper hazai szabályainak megalkotását és az ésszerű elektronizáció szerepének erősítését. Előterjesztő: igazságügyi miniszter.

Az Országgyűlés alkothatta e törvényt a magyar perjogi hagyományokra és az európai jogfejlődés vívmányaira építő, a felek felelős pervitelén és a bíróság aktív pervezetésén alapuló, a koncentrált per feltételeit biztosító szabályozás megteremtése céljából, a polgárok szolgálatát biztosító, a közjónak és a józan észnek megfelelő jogalkalmazás eszméjétől vezérelve, a magánjogi jogviták tisztességes eljárás elvén nyugvó rendezése és az anyagi jogok hatékony érvényre juttatása, az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés a) pontjának  végrehajtására érdekében. A javaslat  főbb szabályozási céljaiként határozta meg a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítását, a perelterelést, a felek közötti egyeztetést előmozdító eljárási szabályok kiépítését, az osztott perszerkezet bevezetését, a perkoncentrációt biztosító eljárási szabályok megteremtését, a törvényszéken induló perekben a professzionális pervitel garanciájaként a kötelező jogi képviselet előírását, a csoportper hazai szabályainak megalkotását és az ésszerű elektronizáció szerepének erősítését. Előterjesztő: igazságügyi miniszter.

Az Országgyűlésa törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 33 tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról.

A javaslat kiemelt célként a közös felhasználású repülőterek jogszabályi hátterének biztosítására, ezen felül az európai bizottsági végrehajtási rendelet jogharmonizációjára és az ágazati jogszabály legutóbbi módosítása óta összegyűlt hatósági tapasztalatok törvénybe foglalását szorgalmazza. A módosítással a rendőrség is jogosult lett a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályok megsértése miatt bírságot kiszabni.

Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.  

Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.  

Az Országgyűlés 154 igen, 33 nem ellenében, 8 tartózkodás kíséretében a légiközlekedésről szóló törvény módosítását elfogadta. Szövege: PDF.

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról.

A javaslat a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos, különösen a kutatási, fejlesztési és gyógyászati célú, társadalmi érdekeket szolgáló tevékenységet ‑ például kimondottan a rákkutatást ‑ vég­ző vállalkozások részére kivételszabályt állapít meg. Ennek értelmében ezeknek a vállalkozásoknak nem kell külön képesítést szerezniük a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez, hanem egy külön levél, kérelem keretében csupán a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kiadott engedélyre lesz  szükségük. A javaslat kivétel-szabályokat állapít meg a kutatási, fejlesztési és gyógyászati célból fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végzőkre is, annak érdekében, hogy a tevékenységük ellátásához használt fluortartalmú üvegházhatású gázt engedély birtokában felügyeleti díjfizetési kötelezettség nélkül vásárolhassák meg.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter.

Az Országgyűlés 131 igen, 36 nem szavazattal és 28 tartózkodás mellett elfogadta az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság- fejlesztési tárgyú törvények módosítását. Szövege: PDF.

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról.

A törvénymódosítás harmincöt állami közpark ingyenes átadását tartalmazza 22 önkormányzatnak. Rendelkezik a ingatlanokhoz kapcsolódó kötelező feladatok átadásáról is.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter.

Az Országgyűlés 154 igen, 2 nem szavazattal és 38 tartózkodás mellett elfogadta az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló javaslatot.Szövege: PDF.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról.

A javaslat célja, hogy a gyakorlati alkalmazásából eredő tapasztalatoknak, valamint Magyarország szövetségi és nemzetközi katonai vállalásainak megfelelőbb szabályozási környezetet alakítson ki. Ennek megfelelően,  – a Magyar Honvédség megváltozott feladatrendszerével összefüggő tapasztalatokhoz igazodva –   kívánja elősegíteni a hatékonyabb, gördülékenyebb feladatellátást, szem előtt tartva a jogállami követelményeket, valamint a szövetségesi vállalások prioritásait, a feladatrendszer változásával összefüggő képességfejlesztési törekvéseket és szervezeti változásokat. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével, valamint a terrorizmus elleni intézkedésekkel összefüggő tapasztalatok szükségessé teszik, hogy a javaslatban szereplő módosításokkal a honvédségre vonatkozó jogi környezet hatékonyabban, cizelláltabban szolgálja a kívánt célok elérését. Emellett Magyarország az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagjaként is jelentős feladatokkal rendelkezik, amelyek további pontosító szabályozást tesznek szükségessé.

Előterjesztő:honvédelmi miniszter.

Előterjesztő:honvédelmi miniszter.

Az Országgyűlés a javaslat minősített többséget igénylő pontjait 155 igen, 42 nem ellenében  1 tartózkodás kíséretében, az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket pedig  154 igen, 39 nem és 1 tartózkodás kíséretében fogadta el.Szövege: PDF.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról.

A javaslat célja a gyakorlatban felmerült problémák rendezése. Ugyan nem tartalmaz az ágazatra vonatkozó lényeges módosítást, ugyanakkor a mindennapi, gördülékeny ügyintézést jelentősen elősegíthetik. A vonatkozó uniós szabályozásra figyelemmel és a bürokrácia csökkentése érdekében eltörlik a szőlőültetvények esetében az ültetvény kivágásának előzetes engedélyezésére vonatkozó kötelezettséget, a jövőben a kivágást utólag, 15 napon belül kell bejelenteni a hegybírónak.
Egy év nem művelés után a hegybíró felszólítja a borszőlőültetvény tulajdonosát a rendeltetésszerű művelésére, a felszólítás alapján a tulajdonosnak 30 napon belül nyilatkoznia kell, hogy az ültetvény rendeltetésszerű művelését megkezdte. Nyilatkozattétel helyett bemutathatja az ültetvény megfelelő hasznosítását biztosító szerződést. Ha a borszőlőültetvény tulajdonosa a kötelezettségének nem tesz eleget, a hegybíró a művelés elmulasztása miatt hektáronként kétszázezer forint bírságot szabhat ki. A bírság az ültetvény fekvési helye szerinti hegyközség bevétele.  
Szabályozták a borszőlő-termőhelyi kataszterben nyilvántartott föld eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a hegyközségi tagot megillető elővásárlási, előhaszonbérleti jogot: csak azt illeti meg, aki az illetékes vagy azzal szomszédos hegyközségben a jog érvényesítését megelőző 2 évben folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett.

A törvény felhatalmazást ad az agrárpolitikáért felelős miniszternek is a kisüzemi bortermelők által vezetett nyilvántartás tartalmának rendeleti szabályozására, valamint a borversenyekre vonatkozó részletes szabályok megállapítására. Pontosítják a térítésmentes származási bizonyítvány kiadásának feltételeit, így a több hegyközségben is tagsággal rendelkező hegyközségi tagok csak akkor kaphatnak térítésmentesen származási bizonyítványt, ha valamennyi hegyközségben eleget tettek a tagsági járulékfizetési kötelezettségnek. 

Előterjesztő:földművelésügyi miniszter.

Előterjesztő:földművelésügyi miniszter.

Az Országgyűlés a törvénymódosítást 191 igen 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás kíséretében elfogadta. Szövege: PDF.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat jelentősen hozzájárulhat  Magyarország, a magyar emberek biztonságához, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépéshez. A terrorizmus megelőzése érdekében például a határátlépéstől számított öt évig a határrendészeti nyilvántartásban kezelhetik azon harmadik országbeliek ujjnyomatát, akik az államhatárt nem határátkelőhelyen vagy határátlépési ponton lépték át, vagy személyazonosságukat nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani. Új elem az is, hogy – legfeljebb 30 évig – korlátozzák egyes kiemelt biztonságú létesítmények adatainak – például építési tervdokumentációjának – megismerhetőségét

Előterjesztő: belügyminiszter.

Előterjesztő: belügyminiszter.

Az Országgyűlés a javaslat minősített többséget igénylő pontjait 155 igen, 44 nem ellenében, a javaslat az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit pedig 155 igen, 40 nem kíséretében tartózkodások nélkül  fogadta el. Szövege: PDF.

 

Kiegészült az Alkotmánybíróság

 

Titkos szavazással döntött a Tisztelt Házaz Alkotmánybíróság új tagjainak és új elnökének a megválasztásáról. A Taláros Testület tagjainak száma tavasszal csökkent 11-re – amellyel még fenntartható volt a testület működőképessége -, az elnöki tisztség pedig szintén betöltetlen volt április óta, akkor járt le ugyanis Lenkovics Barnabás mandátuma.

A testület elnökévé választott Sulyok Tamás alkotmánybíró, az Ab eddigi elnökhelyettese 137 igen és 1 nem szavazatot kapott.

A betöltetlen helyekre Hörcherné Marosi Ildikót, a Kúria bíráját, Horváth Attila jogtörténészt, Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetőjét és Szabó Marcelt, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettest választották meg. Szabó Marcel kivételével mindannyian 136 támogató szavazatot kaptak 2 nem ellenében. Az ombudsmanhelyettest eggyel kevesebb,135 igen szavazattal 2 nem kíséretében választották taggá.
Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választotta.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »