Szigorúbb lett a szabályozás a doktori címek visszavonásáról

Szigorúbb lett a szabályozás a doktori címek visszavonásáról

A ro­mán kor­mány szi­go­rúbb sza­bá­lyo­zást fo­ga­dott el szer­dán a dok­to­ri cí­mek vissza­vo­ná­sá­ról, mi­u­tán több ma­gas ran­gú tiszt­ség­vi­se­lő ese­té­ben fel­me­rült a plá­gi­um vád­ja – de­rült ki a ro­mán kor­mány köz­le­mé­nyé­ből.

A szer­dán el­fo­ga­dott ha­tá­ro­zat is­mét le­he­tő­vé te­szi az ok­ta­tá­si mi­nisz­ter szá­má­ra, hogy vissza­von­jon egy dok­to­ri cí­met, amennyi­ben be­bi­zo­nyo­so­dik, hogy bir­to­ko­sa át­hág­ta a ku­ta­tá­si és a dok­to­ri dol­go­zat meg­írá­sá­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­kat.

A vizs­gá­lat le­foly­ta­tá­sá­ra az egye­te­mi dip­lo­má­kat és ok­le­ve­le­ket, va­la­mint dok­to­ri cí­me­ket iga­zo­ló or­szá­gos bi­zott­ság il­le­té­kes. A bu­ka­res­ti kor­mány sze­rint a most el­fo­ga­dott sza­bá­lyo­zás sze­rint a dok­to­ri cí­mek vissza­vo­ná­sá­ra irá­nyu­ló vizs­gá­lat idő­tar­ta­ma leg­fel­jebb két hó­na­pot és öt na­pot ve­het igény­be.

A szi­go­rí­tást a Dacian Ciolos szak­ér­tői kor­mány vál­lal­ta, amely ta­valy de­cem­ber­ben szak­ér­tői bi­zott­sá­got ál­lí­tott fel, majd en­nek ja­vas­la­tai alap­ján dol­goz­ta ki a ha­tá­ro­za­tot. A kor­mány sze­rint ez ar­ra hi­va­tott, hogy vissza­ad­ja a te­kin­té­lyét a ro­má­ni­ai egye­te­mek ál­tal mű­köd­te­tett dok­to­ri is­ko­lák­nak.

Az el­múlt évek­ben több ma­gas ran­gú tiszt­ség­vi­se­lő­vel szem­ben meg­fo­gal­ma­zó­dott a plá­gi­um vád­ja. A szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Victor Ponta volt mi­nisz­ter­el­nök pél­dá­ul egy ilyen bot­rány nyo­mán 2014 őszén le­mon­dott dok­to­ri cí­mé­ről, mi­u­tán vál­tig azt ál­lí­tot­ta, hogy nem kö­ve­tett el plá­gi­u­mot.

A hi­á­nyos sza­bá­lyo­zás mi­att azon­ban Ponta hi­va­ta­lo­san a mai na­pig sem vesz­tet­te el tu­do­má­nyos cí­mét, mert azt csak az ok­ta­tá­si mi­nisz­ter von­hat­ta vol­na vissza tő­le. Az egy­ko­ri Ponta-kormány ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re, Liviu Pop azon­ban már 2012-ben – ami­kor ki­tört a volt kor­mány­fő dok­to­ri dol­go­za­ta kö­rü­li bot­rány – fel­füg­gesz­tet­te a mi­nisz­te­ri ren­de­le­tet, amely fel­jo­go­sí­tot­ta vol­na a tár­ca­ve­ze­tőt a cím vissza­vo­ná­sá­ra.

A kor­mány dön­té­sét bí­rál­ta a jobb­kö­zép pár­tok­hoz kö­zel ál­ló mé­dia, mert úgy vé­li, egy­sze­rűbb és gyor­sabb el­len­őr­zé­si me­cha­niz­must is al­kal­maz­ha­tott vol­na. Sokallja a két hó­na­pos vizs­gá­la­tot, va­la­mint azt is ki­fo­gá­sol­ja, hogy az el­jár­ni hi­va­tott or­szá­gos bi­zott­ság­nak az érin­tett egye­tem ál­lás­pont­ját is ki kell kér­nie a meg­kér­dő­je­le­zett dol­go­zat­ról.

MTI


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »