Miért nem vagyok liberális?

Miért nem vagyok liberális?

Vannak, nem is kevesen, akik azt mondják, léteznek jó és rossz liberálisok. Csakhogy ez fából vaskarika. Olyan ez, mintha azt mondanók, vannak jó és rossz prostituáltak. Nem, választani kell, éspedig nem sajnos, hanem hála Isten.

Magyar Menedék - Ősmagyar

Miért nem vagyok én szabadelvű?” Azaz liberális? E kérdést tette fel egy néhai jeles magyar katolikus hitvédő könyvében. És mindjárt meg is adta reá a biztos választ:

„Mert nem szeretem a kiáltó ellenmondásokat és nyílt hazugságokat.”

Ez rendben van, felelhetnők, de mégis miért? Álljon itt a válasza is:

Mert a szabadelvűség bűn, mivel minden elvnek, tehát a rossz elveknek is egyaránt szabadságot igér, holott csak az igaz és jó elvek jogosítvák szabadságra; mert a szabadelvűség szabadságot hirdet és a keresztény erkölcs elveivel szakítva szabadosságot terjeszt; mert szabadságot csak vak s odaadó párthiveinek ad s az ellenvéleményt zsarnokul elfojtja, üldözi. Elég példa erre a német kultuszharcz, a német jezsuitatörvény, a franczia kongregácziók sorsa Combes alatt, a magyar képviselőválasztások: mert a szabadelvűség párthiveit a közérdek rovására gazdagítja s ellenfeleit lenyűgözi. Lásd a zsidók újkori sorsát Magyarországon s a néppárt üldöztetését. Mivel a czélja elérésénél nem irtózik semmi bűnös eszköztől, mindenütt galád kémrendszert honosít meg. Mivel az országos képviselőtestületet vallván a jog forrásának, az észt isteníti s a törvényhozásban mellőzi a keresztény erkölcsi alapelveket. Innen ered, hogy törvényei gyakran igazságtalanok, p. o. a szabad uzsora, a párbaj büntetései. Főleg pedig azért, mivelhogy a szabadelvűség mindenhol többé-kevésbbé a kereszténység ellen lép föl és küzd.”

(Jedlicska Pál: Eszmék és Tanulságok. Budapest, 1908. Stephaneum Nyomda R. T. 190-191. old.)

Hja, már megint nem mai szerzőtől idéztem, nemde. Nem olyan nagy baj ez. Vagy netán mégis? A kiemelt egy mondatot vajon nem éljük meg naponta ki tudja, hányszor?

Éppen ez az, amit oly kevesen óhajtanak egyszer s mindenkorra tudomásul venni. Ha én egyszerre óhajtok jobbra és balra menni, akkor sehová sem jutok el. Vagy tessék mondani, olyan nehéz ezt felismerniük másoknak is?


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »