Miért is van szükség a vitézségre?

Jellemző korunkra, a mostani helyzetre, hogy összetartás helyett nem csak a magyarországi, de a határon túli magyarok is egyre inkább széthúznak. Szinte nincs olyan párt, szervezet, intézmény, amely ketté, sőt háromfelé nem szakadna. Ugyancsak jellemző, hogy mind nagyobb teret hódít a megalkuvó, belenyugvó közömbösség az összmagyarság sorsa iránt. Növekszik azok száma Kárpátalján is, akik végső reménytelenségükben, nemcsak hogy hangoztatni, de még gondolni se mernek a történelmi igazság helyreállítására. A közép- és fiatalkorúakat mind nagyobb mértékben az Anyaország csak a bevásárló turizmus szempontjából érdekli.

Hitevesztett, elkeseredett, közömbössé vált emberekkel még reménykedni se lehet a sorsunk jobbá fordításában. Az autonómia létrehozása eleinte bármilyen, akár kezdetleges, szimbolikus formában is elengedhetetlen a megmaradásunkhoz, a nemzeti identitásunk megőrzéséhez. Létünk megtartása érdekében határozottan meg kell gátolni a magyarlakta települések idegenekkel való felhígítását. Ez irányú törekvéseink is igen bátortalanok, határozatlanok.

Kettészakadásunk igen csak nagy csorbát ejt a tekintélyünkön. Csak szoros együttartással, közös és következetes kiállással tudjuk elérni a környezetünk tiszteletét, megbecsülését. Holott a széthúzásunk csak felbátorítja a szélsőséges nacionalista erőket a magyarellenes kirohanásaikra. Egy mondás szerint: “csak azt bántják, aki megengedi, csak azt alázzák, aki eltűri. “

Ellen kell állnunk történelmünk meghamisításának, ismertetni kell az ukránokkal Magyarország és területünk igazi történelmi eseményeit, törekvéseinket. Hisz területünk nem magyar lakosainak igen csak eltorzított ismeretei vannak rólunk, magyarokról — nem ismernek minket. Értsük meg végre, hogy ismeretlenül, szétválasztottan lehetetlen sikeresen érvényesülni. Azonos a helyzet az összes határon túli magyaroknál is.

Magyarországon se rózsásabb a helyzet. Megcsonkított országunkat már régóta mind mélyebben sújtja a gazdasági és erkölcsi válság. Egyre jobban eluralkodik a pesszimizmus, a reménytelenség. Nemzetünket, függetlenségünket komoly veszély fenyegeti. E felismerés késztette hazánk leghűbb fiait, kik valóban a Hazát, a Nemzetünket akarják szolgálni  feléleszteni a Vitézi  Rendet.

A Vitézi Rend tagjai elsődleges feladatuknak, szívügyüknek a magyarság egyesítését, összetartását kell, hogy tekintsék.

Nemzetünk felvirágoztatása csak az összmagyarság összefogásával, a cselekvés szoros összehangolásával lehetséges, valamint végtelen hittel, szilárd meggyőződéssel az igazunkban, a törekvéseink célszerűségében.

Hírdetés

Ezért vált szükségessé kiterjeszteni a Magyar Vitézi Rend működését, hatását a külhoni magyarságra is. A vitéz az, aki minden hálát, elismerést, juttatást mellőzve, teljes odaadással szolgálja és védi a magyarság érdekeit.

A Rend nem tömegszervezet, napi párt-politikai tevékenységet nem folytat, intézményesen pártokat nem támogat. Ám feladatának tartja a magyar nemzeti önazonosság-tudat erősítését, a nemzeti sorskérdésekben való nyilvános állásfoglalást. Különös gondot fordít a nemzeti történelmi ismereteink, kultúránk színvonalának emelésére, fejlesztésére. Elítél minden olyan kijelentést, cselekvést, amely csorbát ejthet a magyarság érdekein. Támogat minden olyan tevékenységet, amely nemzetünk érdekeit szolgálja. A rend tagjai kötelesek betartani annak az országnak törvényeit, melynek a polgárai, példamutató, törvénytisztelő magatartásra biztatni környezetüket is, de bátran ellenállni és határozottan elháritani minden magyarellenes kirohanást.

Isten minket úgy segéljen !

v. Kövér György

VR Kárpátaljai törzskapitánya

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Publicisztika


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »