Küzdelmes hét ígérkezik

Folytatódik a törvényalkotási dömping. Tengernyi pénz sorsáról dönt a Tisztelt Ház. Ezer oldalnál is jóval többet kell, kellene elolvasni annak aki hozzáértőnek kíván látszani.

Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken is csatasorban. Napirend előtti felszólalások, majd  interpellációk, azonnali kérdések és válaszok élénkítik újra a parlamenti ülés hangulatát, fő eseménynek azonban a törvényjavaslatok, határozatok  vitái ígérkeznek.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

HÉTFÖ

Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái.

Magyarország kormánya és Ausztrália kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Nemzetiségi napirendi pont! Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról.

Nemzetiségi napirendi pont! Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról.

Uniós napirendi pont! Előterjesztő: külgazdasági és külügyminiszter. Szövege. PDF.

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Előterjesztő: igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF

A Habsburg Ottó Alapítványról.

Előterjesztők: dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György, (KDNP), Lázár János, (Fidesz). Szövege: PDF.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról.

Előterjesztők: Lázár János, (Fidesz), dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György, (KDNP).  Szövege: PDF.

KEDD

Döntések, zárószavazások.

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról.

A köztársasági elnök az Országgyűlés által elfogadott törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.

Az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvény szerint „az állam biztosítja, hogy a kárpótlási jegyet annak birtokosa az e törvényben foglalt feltételekkel termőföld tulajdon megszerzésére felhasználhatja”.  Tekintettel arra, hogy a kormány célja a kárpótlási folyamat lezárása, első lépésként a „Földet a gazdáknak” program keretében rendezni kívánja a kárpótlás során hátramaradt termőföldek tulajdonjogi helyzetét, biztosítja ezen ingatlanok értékesítési lehetőségének megteremtését.

Előterjesztők: Lázár János, Pócs János, dr. Völner Pál,  Fidesz- képviselők. Szövege: PDF.

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás és mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.

Ez a megállapodás a közvetlen nemzetközi vasúti forgalomban és a közvetlen nemzetközi vasúti-komp forgalomban megkötött árufuvarozási szerződések egységes jogi normáit határozza meg.

Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

Magyarország kormánya és Ausztrália kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás megkötése dinamikus módon segítheti a két ország együttműködésének kiszélesítését  A megállapodás alapján a két ország 18-30 év közötti állampolgárai, – évente legfeljebb 200-200 fő –  egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén, és a meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodás létrehozása gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási szempontból is kedvező hatást gyakorolhat a magyar-ausztrál kapcsolatok egészére. 

Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

A beszámoló  B/9278 – a törvényi rendelkezéseknek megfelelően mutatja be az alapvető jogok biztosának alapjogvédelmi tevékenységét, a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok – különös tekintettel a fogyatékossággal él ő személyek – jogainak védelme érdekében kifejtett tevékenységét.

Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról.

Az Országgyűlés feltehetően  megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a szervezet 2015.évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról.

A CETA hatálya kiterjedne az áruk és szolgáltatások kereskedelmére, a kormányzati beszerzésekre, a beruházások terén a piacnyitásra és a befektetések védelmére, a versenyszabályokra, a szellemi tulajdonjogok oltalmára – beleértve a földrajzi árujelzők védelmét is – az állami vállalatokra, a fenntartható fejlődésre, a szabályozási együttműködésre és a megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos, a szerződő felek közötti vitarendezésre. A lefedett területek és kialakított rendelkezések alapján az EU jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásai mintájául is szolgálna. A megállapodás megkötésének, valamint az ideiglenes alkalmazhatóságának kérdését a kormány továbbra is kiemelt jelentőségű nemzeti ügynek tekinti, ezen megfontolásra figyelemmel nyújtotta be jelen határozati javaslatát.

Uniós napirendi pont! Előterjesztő: külgazdasági és külügyminiszter. Szövege. PDF.

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmoniízációs célú módosításáról.

A törvénymódosítással Magyarország az európai uniós kötelezettségeinek tesz eleget azáltal, hogy a büntetőügyekben történő együttműködés területén a kapcsolódó uniós jogi aktusok alapján megalkotja, illetve pontosítja azokat a végrehajtási szabályokat, amelyek a kölcsönös elismerés elvére épülve a tagállamok közötti együttműködést megerősítik és gördülékenyebbé teszik.

Uniós napirendi pont! Előterjesztő: igazságügyi miniszter.  Szövege: PDF.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról.

A törvényjavaslat szervesen kapcsolódik a 2015 februárjában elfogadott Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 címet viselő stratégiához, a stratégiában meghatározott, a központi irányító szervek átszervezését érintő irányokkal. Ennek kiemelkedő eleme a középirányító szervek szervezetrendszerének felülvizsgálata, amellyel kapcsolatban a stratégia megfogalmazza, hogy „a törvényesen és átláthatóan működő állam kialakítása érdekében szükséges a központi hivatalok, továbbá – a területi államigazgatási szervek és más területi feladatokat ellátó intézmények kivételével – a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények feladatainak, szervezetének, működésének és költségvetésének a felülvizsgálata”.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

A villamos energiáról szóló törvény módosítását a szélerőművek azon hálózatbiztonsági szempontú hátránya indokolja, hogy teljesítményük nagymértékben függ a pillanatnyi időjárástól és ez a teljesítmény-ingadozás csak a hálózaton működő egyéb szabályozható erőművek teljesítményének változtatásával egyenlíthető ki. Emiatt az országos hálózatra rákapcsolható szélerőművek kapacitását szabályozni kell. A hazai megújuló energiapolitikai célkitűzéseknél lényeges szempontot képvisel továbbá Magyarország természeti adottságainak figyelembevétele. Az energiatermelés korszerűsítése, a természet és táj védelme olyan megoldást igényel, amely hosszútávon biztosítja a szükséges energiatermelést, miközben megőrzi a természeti és táji értékeket, területeket. Ezért a szélerőmű kapacitások tervezésénél figyelemmel kell lenni ezekre a szempontokra is.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF

A Habsburg Ottó Alapítványról.

Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásunk részeként vállalja, hogy örökségünket , egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét é s kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk ; továbbá hisszük, hogy a nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez. Az Országgyűlés méltatja Habsburg Ottó életművét, akinek emlékét – különösen Magyarországért és a magyarság ügyéért kifejtett kiemelkedő teljesítménye alapján – az egész nemzet megbecsüléssel őrzi. A törvényjavaslat célja a megbecsülés kifejezéseként, Habsburg Ottó örökségének megjelenítése, közéleti működésének szellemi és tárgyi emlékeinek feldolgozása, hagyatékának ápolása, megóvása , egységes gyűjteménnyé rendezése és kutathatóságának biztosítása.

Előterjesztők: Lázár János, (Fidesz), dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György, (KDNP). Szövege: PDF.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról.

A módosítás lehetőséget teremt a kormány számára, hogy külön törvény rendelkezése alapján alapítványt hozzon létre, a bejegyzésével kapcsolatos speciális eljárási szabályokat pedig meghatározza. 

Előterjesztők: Lázár János, (Fidesz), dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György, (KDNP). Szövege: PDF.

Döntés tárgysorozatba-vételi kérelmekről.

A letelepedési államkötvény megszüntetése érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. törvény módosításáról.

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése! Szövege:  PDF.

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Hegedűs Lorántné, (Jobbik). Szövege: PDF.

Együttes általános vita megkezdése.

Az általános közigazgatási rendtartásról.

Előterjesztő: igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.

A közigazgatási perrendtartásról.

Előterjesztő: igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.

Általános viták a lezárásig:

Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról.

Előterjesztők: Kósa Lajos, dr. Pósán László, Halász János, Kucsák László, – Fidesz képviselők.  Szövege: PDF.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében  történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló minisztériumi beszámoló – B/11064   elfogadásáról.

Előterjesztő: Honvédelmi és rendészeti bizottság.  Szövege: PDF.

SZERDA

Általános viták a lezárásig.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: költségvetési bizottság. Szövege: PDF.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről.

Előterjesztő: költségvetési bizottság. Szövege: PDF.

Országos népszavazásról.

Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.

Országos népszavazásról.

Előterjesztő: Igazságügyi bizottság. Szövege: PDF.

A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról.

 Előterjesztők: dr. Rubovszky György, dr. Vejkey Imre, KDNP-képviselők. Szövege: PDF.

PÉNTEK

Általános viták a lezárásig.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról.

A zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami Számvevőszék jelentésével együtt tárgyalja.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: HTML.

Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról.

Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.

Földet a gazdáknak programról!

Előterjesztő: földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról.

Előterjesztő: földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »