Jubileumra készül a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Szeptember végén ünnepli megalapításának huszadik évfordulóját a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A civil szervezet hiánypótló egyesületként fogja össze a felvidéki magyar könyvtárosokat. Érdekvédelmi szervezetként továbbképzések, szakmai találkozók, s az együtt gondolkozás révén erősíti a magyar könyvtárosok közösségét.

A jubileum kapcsán a Felvidék.ma felkereste Kecskés Ildikót, az egyesület jelenlegi elnökét.

 Milyen céllal alapították meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületét?

Erre a kérdésre Halász Péter, egykori SZMKE-elnök gondolatait hívtam segítségül: 1999-ben, tíz évvel a bársonyos forradalom után tapasztalható volt egy bizonyos éhség a szakmai összefogás és folyamatos tapasztalatcsere iránt. A Kassai Megyei Könyvtár akkori meghatározó személyisége, Kolivosko István invitált egy losonci könyvtáros találkozóra, ahol végre rátaláltam olyan kollégákra, akik lelkesek voltak. Duray Éva fogadott minket, s az a benyomás alakult ki bennem, hogy a néhai Kulcsár Mária a kezdeményezője a szlovákiai magyar könyvtárosok összefogásának. Abban mindenki egyetértett, hogy szükség van egy egyesületre, csakhogy még tíz év elteltével is a lelkünk mélyén ott rejlett az óvatosság és egy bizonyos félelem. Senki sem akarta vállalni az új egyesület vezetését, végül engem javasoltak.”

Folytatva a válaszadást erre a kérdésre, úgy gondolom, az egyesület 1999-ben való megalakulását nagyban segítette az ezt megelőző évek során az anyaország könyvtáros szakembereivel folytatott eszmecsere.  S bár az egyesület megalapításának gondolata idehaza, a keleti végeken és a nyugati térségben szinte azonos időben fogant meg, a magyarországi könyvtárosok annak létrejöttét az általuk képviselt szellemiséggel, számunkra követhető értékrenddel nagyban segítettétek. És azóta is ezt tapasztaltjuk.

A magyarországi szakemberekkel milyen viszony? Segítik az egyesület működését?

A magyarországi szakemberek és szervezetek folyamatosan támogatnak minket. Az irányukból érkező értő figyelem, türelem, segítő szándék, szakmai segítség igen széles skálán mozog. Ezért ezúton is köszönet illet minden érintett személyt. Ha az elmúlt évek folyamán nem valósultak volna meg a velük való tartalmas, hasznos és kellemes élményt is nyújtó találkozások, mi idehaza több tekintetben szegényebbeknek érezhetnénk magunkat.  A mindenkori elnökségi tagok, egyesületünk aktívabb tagjai nem azzal a tartalommal, lelkesedéssel, elhivatottsággal, szakmai felkészültséggel végezték volna tevékenységüket, ha szakmai életükben nem lettek volna jelen  az anyaországi szakemberek. Az egyesület az évek során egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a Magyarországi Könyvtárosok Egyesületével, az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (továbbiakban IKSZ), valamint különböző más magyarországi könyvtáros szervezetekkel és könyvtárakkal (pl. FSZEK, OSZK, Győr, Tatabánya, Esztergom, Vác, Salgótarján, Csongrád, Eger, stb.).

Mire összpontosít a tevékenysége során az egyesület?

Az egyesület nonprofit polgári társulás, amely a továbbképzést elsősorban a budapesti Könyvtári Intézet által biztosított előadásokkal, szakmai napokon, konferenciákon való részvétellel, tapasztalatcserékkel, partneri könyvtárak látogatásával, szakmai utazásokkal kívánja elősegíteni. Az összejövetelek témái mindig illeszkednek az aktuálisan felmerülő szakmai kérdésekhez. Folyamatos a kapcsolattartás az írott és elektronikus sajtó munkatársaival. Az egyesület a külföldi partnerekkel való kapcsolattartáson kívül fontosnak tartja az együttműködést a Szlovákiában működő könyvtárszakmai szervezetekkel, társulásokkal, oktatási intézményekkel,  magyar könyvkiadókkal, magyarlakta települések könyvtárainak könyvtárosaival és fenntartóival. A kezdeti szándékát – hogy összefogja a felvidéki magyar könyvtárosokat, akik tenni szeretnének a szlovákiai magyar olvasókért – a mai napig fenntartja. Az SZMKE továbbra is nyitott az új lehetőségek iránt. Szorgalmazzuk az együttgondolkodást a könyvtárakról, azok feladatairól, a kor diktálta, őket érő kihívásokról, a könyvtáros hivatásról.

Hírdetés

Az SZMKE már a megalapításakor feladatul tűzte ki a szlovákiai magyar könyvtárosok folyamatos, rendszerszintű szakmai képzését, szorgalmazta a magyarlakta települések úgynevezett „súlypontú” könyvtárainak Márai-programba való bekapcsolását, szakmai utak és előadások szervezését. Erőteljesen hangsúlyozza az összefogás szükségességét és jelentőségét. Az egyesület megközelítőleg 100 bejegyzett tagot számlál. Az aktív, rendezvényeken résztvevő tagok száma változó. A létszámot befolyásolja az adott rendezvény helyszíne, időtartama, továbbá, hogy támogatja-e az adott könyvtár fenntartója könyvtárosa képzésen, találkozón való részvételét.

Honnan érkezik támogatás, milyen támogatásban részesülnek?

Minden évben van rá példa, hogy érkeznek ajándékkönyvek. Ennek mindig nagyon örülünk, és elosztjuk a könyvtárak között. A gond a szállítás, arra nincs anyagi fedezetünk. Legutóbb is szponzori támogatással tudtuk megoldani a felajánlott könyvek Budapestről Komáromba való leszállítását. Onnan az éppen kutatást végző kollégák viszik magukkal más könyvtárakba.  Anyagi támogatás? Mi nem vagyunk elkényeztetve ezen a téren. Pénztartalékkal, ingó, ingatlan vagyonnal az SZMKE nem rendelkezik. Mindenkori rendezvényei, konferenciák, szakmai találkozók létrejöttéhez pályázat benyújtása igényeltetett.

A szeptemberi konferencia nem jött volna létre, ha nincs a Kisebbségi Kulturális Alap támogatása. Egyéb anyagi támogatásnak számít az egyesület tagjai által befizetett évi tagdíj, s néhány, az egyesületünk tevékenységét támogató vállalkozó, cég, képviselő. (Példának okáért , akik most épp szerepelnek a konferencia programján: BONSENS reklám, grafikai tevékenység és nyomda , kemiProject Kft., MKE Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete, Kultúra Könyvesbolt, Pannonia P.T.) Érsekújvár azzal nyújt nagy támogatást, hogy otthont ad a konferenciának, hogy a város polgármestere, Klein Ottokár a konferenciánk védnöke, egy ünnepi fogadáson vendégül látja a szakma ide érkező képviselőt. A konferencián az eddig végzett munkájukért elismerésben részesülőknek szánt szakkönyveket a pályázatnak köszönhetően sikerült bebiztosítani. Egyéb könyvjutalmak, igazán apró tárgyi figyelmességek a konferencia résztvevőinek könyv- és lapkiadók, partnereink, vállalkozók támogatásának köszönhetően kerülnek majd átadásra.

 Felvidék-szerte vannak tagjaik. Milyenek a visszajelzések a tagok részéről? A könyvtárosaink hogyan látják az egyesület  tevékenységét?

Ezt a kérdés Szlovákia magyarlakta települései könyvtárosainak, a könyvtárak fenntartóinak kellene megválaszolni. A konferenciára megjelenő tájékoztatóban egy körkérdésre adott válaszokból tudunk mazsolázni. Tudni kell, hogy az SZMKE nem intézmény, nincs irodája, alkalmazottai. A négyfős elnökség majd minden tagja más intézményen belül tevékenykedik.  Az egyesületre háruló feladatokat többségben szabadidőben, illetve sürgős esetekben a saját könyvtárán belül végzett, felelősségteljes munkája mellett végzi. A honlapunkon minden alapvető információ, az egyesület alapító okirata is megtalálható. Az alábbi linken csatlakozhatnak hozzánk:  www.szmke.sk  (TAGSÁG info menüpont alatt elérhetőek el). Az egyesületbe beléphet bármely szlovákiai magyar könyvtáros, függetlenül attól, hogy melyik könyvtárban dolgozik.

Miért tartották fontosnak az egyesület megalapítását? Volt ennek előzménye a szlovákiai magyar könyvtárosok között?  Melyek voltak a legfontosabb történések az egyesület életében?

Még 1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását. A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.

Ezt követően 1999. március 26-án a Fórum Társadalomtudományi Intézet szakmai megbeszélésre hívta össze a szlovákiai magyar könyvtárosokat. A tanácskozásra a Somorjai Városi Könyvtárban került sor, ahol a részvevők megalapították a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Szövetségét. Az egyesület működése érdekében a Bibliotheca Hungarica pályázatot dolgozott ki és nyújtott be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához. Az egyesület alakuló közgyűlésére 1999. június 4-én került sor Losoncon, ahol megválasztották az elnökségi tagokat, és megszavazták Halász Péter kassai könyvtáros elnökké választását. Ezt követően az elmúlt években számos szakmai találkozóra került sor, az ország különböző pontjain. Emellett jelen lehettünk az MKE szervezésében megvalósuló vándorgyűléseken, konferenciákon, a Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi konferenciáján.

Fontos számunkra, hogy az egyes helyszíneken előadóként is jelen lehettünk. Könyvtárosaink részesei lehettek a Magyar Országgyűlés elnöke által meghirdetett Könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramnak. A  kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Az elmúlt húsz év folyamán számtalan lehetőség nyílt a kölcsönös tapasztalatcserére, a városok helytörténetének, művelődésének, kulturális értékeinek, irodalmának megismerésére. Könyvtáros kollégáink a szakmai utaknak, a rendhagyó könyvtári foglalkozásokon, adott esetben múzeumpedagógiai órán való részvételnek köszönhetően több ízben betekinthettek több magyarországi könyvtár mindennapi munkájába (Békéscsaba, Dunaújváros, Eger, Győr, Keszthely, Komárom, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szentendre, Székesfehérvár, Tatabánya, Tata, Veszprém, stb.)

Minden egyes felsorolt történés, találkozó annak tartalmával, a számunkra is elérhető magyar nyelvű szakmai sajtó, könyvtárosok számára közzétett információ hozzájárult szakmai munkánk tartalmasabbá, színvonalasabbá tételéhez. Köszönet érte.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szeptember 25-e és 27-e között Tudás tárháza: Könyvtár a neved címmel szervezi meg érsekújvári szakmai találkozóját. 


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »