Jézus Krisztus feltámadásával bebizonyította istenségét

Egy csodálatos próféta, nagyszerű néptribun, bölcs tanítómester csupán, vagy magának az Istennek fia? Mindazok, akik csak egy kicsit is ismerik a történelmet, tudják, Rajta kívül nem volt a történelemben még személy, akiről annyi hiteles forrás állna rendelkezésünkre, mint róla. De ami a legfőbb: feltámadásával bebizonyította istenségét.

Endrefalvy Ottó kitűnő hittankönyvét idézzük (Igazság és élet, 1947):

„Krisztus valóban meghalt. Hiszen a kivégzésben jártas római katonák megállapították halálát, mert az ő csontjait már nem törték össze a Pilátustól kapott parancsra, mint a két latorét, hogy halálukat siettessék. Ezenfelül egy katona még lándzsával is átszúrta szívét, s abból vér és víz folyt ki. A Szűzanya sem engedte volna eltemettetni egyetlen Fiát, ha a leghalványabb remény is lehetett arra, hogy talán még életre kel. A zsidók temetkezésénél illatszerekkel kenték be a holttestet, és olyan sűrűn begöngyölték gyolcskendőkbe, hogy ha még élet lappangott volna benne, akkor is meg kellett volna fulladnia.”

Krisztus már előre megjövendölte feltámadását. Az Ószövetségi Szentírás számos helye bizonyság erre. Íme: „Nem hagyod az alvilágban lelkemet, s nem engeded, hogy romlást lásson szented. Megmutatod az élet útját nekem, színed előtt örömmel töltesz el engem, és jobbodon mindvégig gyönyörűségem leszen.” (Zsolt 15, 10. 11.) „Íme sikert arat az én szolgám, fenséges és dicső, és felette magasztos leszen.” (Iz 52, 13.) „Valaqmint Jónás a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel, úgy leszen az Emberfia a föld szívébwen három nap és három éjjel.” (Mt 12, 40.) „Valamint Jónás jeléül szolgált a niniveieknek, úgy leszen az Emberfia is e nemzedéknek.2 (Lk 11, 30.9 „Bontsátok el e templomot, és harmadnapra felállítom azt. Ő pedig ezt a maga testének templomáról mondotta.” (Jn 2, 19. 21.)

Ezután Endrefalvy kitér arra is, hogy a Szentírás racionalista értelmezői mennyire tévednek, amikor azt állítják, Krisztus csak „tetszhalott” volt:

Hírdetés

„Halála után harmadnapra, húsvét hajnalban Krisztus feltámadt. Az apostolok maguk sem akartak hinni szemüknek, mikor Mesterük első ízben megjelent nekik. Csak mikor megtapogatták, és evett előttük, akkor látták be, hogy nem képzelődnek s nem szellem áll előttük, hanem maga az élő Krisztus. Tamás a többi 11 apostol egyöntetű tanúskodására sem hitte el a feltámadást, míg meg nem tapogatta az Úr sebeit. Nemcsak az apostoloknak jelent meg a feltámadt Krisztus, hanem másoknak is.

Tehát szó sem lehet arról, hogy az apostolok képzelődéséből keletkezett volna a feltámadás története. Az apostolok teljesen távol álltak a hallucinációkat előkészítő lelkiállapottól, ideges reménykedéstől. (V. ö. az emmauszi két tanítvány lelkiállapotával.) Az is egészen megmagyarázhatatlan lenne, hogyan lehetséges, hogy ilyen hallucinálások egy időben keletkeznek és szűnnek meg annyi embernél? Azonfelül az apostolok vértanúságot szenvedtek a feltámadt Krisztusért! Egy általuk kitalált meséért vagy bizonytalan látomásért aligha szenvedtek volna annyit! A kereszténység elterjedése megmagyarázhatatlan, ha Krisztus életének vége a csúfos keresztre feszítés lett volna.”

Azt sem hallgatja el ugyanakkor, hogy Isteni Üdvözítőnk esküdt ellenségei miként viszonyultak feltámadásához:

„Krisztus ellenségei kezdettől igyekeztek letagadni föltámadását. Így a zsidó főtanács a sírőrséget megvesztegette, hogy hazudják a népnek: mikor elaludtak, tanítványai eljöttek és ellopták holttestét (Mt 28, 13.). Rövidlátó ravaszság, mely alvó tanúkra hivatkozik! Ha a katonák aludtak, honnan tudják, hogy a tanítványok vitték el a testet, ha pedig nem aludtak, miért engedték?! S pénzjutalmat kaptak érte, mert szolgálati helyükön elaludtak?! Az apostolok, akik félelmükben bezárkóztak, hogyan merték a hivatalosan lepecsételt sírt feltörni és a római őrség által őrzött testet elvinni?!”

Húsvétvasárnap üzenete tehát az, hogy Jézus Krisztus feltámadásával bebizonyította istenségét. Amiből perdöntő igazság következik egyúttal: ha Krisztus Isten, márpedig az, akkor tanítása mindig és mindenhol igaz, s mindenkit követésére kötelez. Vallása, a katolikus, nem egy ugyanis a sok vallás közül, hanem az egyetlen igaz, mert MINDAZT, amit hirdetett, csak az tanítja, legyen ez sokaknak bármennyire is keserű pirula.


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »