Jerikó falai leomlanak – a hézagos hit fizetsége

Jerikó falai leomlanak – a hézagos hit fizetsége

A Biblia telis-tele van természetfeletti jelenségekkel és csodákkal. Jerikó esete jól példázza, hogy egyszerre van jelen a Teremtő gondviselő szándéka és tanítása az eredeti bibliai történetekben. Ezúttal bemutatom a Jerikóról szóló eredeti passzusokat, amelyek rávilágítanak arra a filozófiára, amelyet az emberiségnek az elmúlt évezredekben követnie kellett volna.

A Bibliában arról olvashatunk, hogy a zsidók elsőként a Jordántól nyugatra fekvő városok közül Jerikót foglalták el. A történetet a mai Biblia a Józsué nevéhez fűződő könyv 6. részében tárgyalja, ámde én most egy picit másként idézném, egy másik forrásból:

Járd körül vándor a várost hadakozó embereiddel napjában egyszer hat napon át, mögöttük pedig hét pap hordozzon egy-egy kürtöt és nyomukba vigyék a Frigyládát, utána pedig vonuljon a köznép. A hetedik napon pedig hétszer kerüld meg a várost, hadakozó vándor, embereiddel és kürtvivő papjaiddal, a Frigyládával és mind az egész népemmel.

És úgy lett. Józsué hat napon át napjában egyszer megkerülte a várost hadakozó népével, kürtvivő papokkal, a Frigyládával és az egész néppel.

A hetedik napon, miután hatodjára járták körül, amint az Úr Angyala megparancsolta nékik, Józsué így szólt az egész néphez:

„Azt mondja az Úr tiszta transzcendentális kegyéből, mihelyt meghalljátok a kürt szavát, kiáltsatok fel nagy hanggal.”

És úgy lett. Józsué hetedjére is körüljárta a várost hadakozó népével, kürtvivő papokkal, a Frigyládával – s ekkor már Angyalok is voltak a nyomában –, s mind az egész néppel.

Amikor pedig menetelésük véget ért, felharsantak a kürtök, s körülöttük a papok nagy hanggal.

Józsué pedig azt mondta a népnek:

„Kiáltsatok, mert nektek adta az Úr a várost.”

Kiáltott az egész nép. És leomlottak Jerikó falai.

Hírdetés

Mi történt valójában Jerikóval? Nos, az Ótestamentum szerint az istenség parancsba adta, hogy miként foglalják el a várost. A mai Biblia arról szól, hogy átok terhe mellett kell a várost mindenestől kiirtani:

És legyen a város maga, és minden, a mi benne van, teljesen az Úrnak szentelve; csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, a kik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, a kiket küldöttünk volt.

Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szentelitek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izráel táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt.

Hanem mivel minden ezüst- és arany-, meg réz- és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.

Ezután került sor a harci kiáltásra és a kőfal leomlására. Majd pedig: És teljesen kipusztítának mindent, a mi csak vala a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élivel.

A történészek azonban kétségbe vonják, hogy a zsidók meghódították volna Jerikót. Elsődleges érvük az, hogy a várost még a zsidók megérkezése előtt földrengés pusztította el.

A másik érv pedig az szokott lenni, hogy csupán a biblia szerzőinek/szerkesztőinek a túlzása, hogy néhány kürtszóval és a nép hangjával sikerült egy város falait leomlasztani.

Mi úgy gondoljuk azonban, hogy az alaptörténet hiteles, de még nem került teljes feltárásra és bemutatásra a jelenkori Biblia-verziókban. Amit mi ebben látunk, az nem az isteni kegyetlenség egyik megnyilvánulása és az esztelen pusztítás, hanem sokkal inkább a hit próbatétele és hiányosságának következményei. Ugyanis Józsué azért küldött kémeket a városba, hogy próbára tegye a városlakók hitét, s csak ezután kötött egyezséget a parázna nővel. (A parázna Ráhábot pedig, és az ő atyjának háznépét és mindenét, a mije vala, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izráel között mind e mai napig; mert elrejtette vala a követeket, a kiket küldött volt Józsué, hogy kikémleljék Jérikhót.)

Mi hát Jerikó történetének a legfőbb tanulsága? A következő: Jerikó falai a földön hitből épültek, ami azonban sajnos hézagos volt, nem tiszta, s tisztátalanságáért ítéltetett ledőlésre.

Azt kellene egyszer s mindenkorra jól megjegyeznie minden embernek, hogy az igaz hit mindig lerombolja a hézagos hitet. Az emberek hitének tükröznie kell az igaz tudást, a misztériumok dicső szavait, a védikus tanokat és az igaz transzcendentális felvirágozást. Józsué – de említhetném Dávidot vagy Jonatánt is – nagy követője volt az Úrnak, a Teremtőnek, s nevében hadakozott, s hajtott végre fantasztikus tetteket.

A Jerikónál történt csodás események nem egyszerűen a Frigyládának voltak köszönhetők, amely akkoriban a zsidók birtokában volt, hanem a nép mögött álló Angyaloknak, akik közreműködtek a csoda végrehajtásában. Sajnálatosan olykor a valódi hit és a béke helyreállításának olyan drámai és drasztikus megnyilvánulásai is vannak, mint a Jerikónál történtek. De ezért sohasem az Urat, hanem a tudatlan, hitetlen, bujtogató és buta embereket lehet felelőssé tenni.

Jerikó így nem pusztán egy történelmi esemény, hanem egy viszonyfogalom. Úgy vélem, közeleg az ideje egy újabb „Jerikónak”, amikor a gyenge és hamis hit falai ismét ledőlnek majd.

Boldog napot!

The post Jerikó falai leomlanak – a hézagos hit fizetsége appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »