Haladékot kért Románia a strasbourgi bíróságtól a börtönállapotok javítására

Haladékot kért Románia a strasbourgi bíróságtól a börtönállapotok javítására

Haladékot kért a bu­ka­res­ti kor­mány a bör­tön­ál­la­po­tok ja­ví­tá­sát cél­zó ütem­terv ki­dol­go­zá­sá­ra az Emberi Jogok Európai Bíróságától (EJEB), hogy el­ke­rül­jön egy olyan el­ma­rasz­ta­ló íté­le­tet, amely évi 80 mil­lió eu­rós kár­té­rí­tés­re kö­te­lez­het­né az ál­la­mot – kö­zöl­te Raluca Pruna igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter ked­den a kép­vi­se­lő­há­zi szak­bi­zott­ság ülé­sén.

Mivel már több mint ezer ro­má­ni­ai el­ítélt for­dult a stras­bour­gi bí­ró­ság­hoz az­zal a pa­nasszal, hogy em­ber­te­len, meg­alá­zó kö­rül­mé­nyek kö­zött tar­tot­ták fog­va, az EJEB ta­valy ősszel fi­gyel­mez­tet­te Bukarestet: egy mo­dell­ként szol­gá­ló úgy­ne­ve­zett pi­lot-íté­le­tet ké­szül el­fo­gad­ni a té­má­ban. Ez azt je­len­te­né, hogy amennyi­ben Románia nem te­rem­ti meg a ha­tá­ro­zat­ban elő­írt mi­ni­má­lis fog­va­tar­tá­si fel­té­te­le­ket a meg­sza­bott – leg­fel­jebb más­fél éves – ha­tár­időn be­lül, a stras­bour­gi bí­ró­ság au­to­ma­ti­ku­san min­den pa­na­szos­nak meg­íté­li majd a pi­lot-íté­let­ben meg­sza­bott kár­té­rí­tést.

A ro­mán igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter em­lé­kez­te­tett: Olaszország ese­té­ben szü­le­tett már ha­son­ló pi­lot-íté­let, amely na­pi 8 eu­rós kár­té­rí­tés ki­fi­ze­té­sé­re kö­te­lez­te az olasz ál­la­mot min­den, em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött fog­va­tar­tott el­ítélt ese­té­ben. Mivel a ro­má­ni­ai bör­tö­nök­ben bün­te­té­sét töl­tő 28 ezer el­ítélt több mint 95 szá­za­lé­ká­nak élet­kö­rül­mé­nyei nem fe­lel­nek meg az EJEB ál­tal elő­írt szab­vá­nyok­nak, Romániát évi 80 mil­lió eu­ró­nyi kár­té­rí­tés­re kö­te­lez­he­tik, hi­szen nem fér két­ség hoz­zá, hogy az érin­tett bör­tön­la­kók túl­nyo­mó több­sé­ge él­ni fog a le­he­tő­ség­gel, ha évi csak­nem há­rom­ezer eu­ró „vi­gasz­dí­jat” kap­hat szen­ve­dé­sé­ért.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »