Ferenc pápa: Nem vagyunk egyedül: Jézus közel van hozzánk, körünkben és bennünk!

Ferenc pápa: Nem vagyunk egyedül: Jézus közel van hozzánk, körünkben és bennünk!

Május 1-jén, vasárnap délben a Szentatya a Szentlélek életünkben betöltött két legfőbb tevékenységéről elmélkedett: tanít minket és eszünkbe juttatja Jézus szavait. A Regina caeli imádsághoz kapcsolódó beszédét teljes egészében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium az utolsó vacsora termébe visz minket. Az utolsó vacsorán, kínszenvedése és kereszthalála előtt, Jézus megígéri apostolainak a Szentlélek ajándékát, akinek az lesz a feladata, hogy megtanítsa és felidézze Jézusnak a tanítványok közösséghez intézett szavait. Maga Jézus mondja: „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd az Atya küld nevemben, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). Megtanít és felidéz: ez az, amit a Szentlélek tesz a szívünkben.

Közvetlenül azelőtt, hogy visszatérne az Atyához, Jézus meghirdeti a Lélek eljövetelét, aki tanítja majd a tanítványokat, hogy egyre teljesebben megértsék az evangéliumot, hogy befogadják azt az életükbe, és tanúságtételükkel élővé és tevékennyé tegyék. Miközben az apostolokra bízza azt a küldetést, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világon – az apostol szó pontosan „küldöttet” jelent –, Jézus megígéri, hogy nem maradnak egyedül: velük lesz a Szentlélek, a Vigasztaló, aki melléjük szegődik, sőt, bennük lesz, hogy oltalmazza és támogassa őket. Jézus visszatér az Atyához, de a Szentlélek ajándéka által továbbra is kíséri és tanítja tanítványait.

A Szentlélek küldetésének második szempontja az, hogy segíti az apostolokat visszaemlékezni Jézus szavaira. A Léleknek az a feladata, hogy felébressze az emlékezetet, hogy emlékeztessen Jézus szavaira. Az isteni Mester már mindent közölt, amit rá akart bízni az apostolokra: ővele, a megtestesült Igével a kinyilatkoztatás elérte teljességét. A Lélek emlékeztet majd Jézus tanításaira a különböző életkörülmények között, hogy meg lehessen valósítani azokat. Pontosan ez történik még ma is az egyházban, amelyet a Szentlélek világossága és ereje vezet, hogy el tudja vinni mindenkinek az üdvösség ajándékát, vagyis Isten szeretetét és irgalmát. Amikor például nap mint olvastok egy kis részt, egy szakaszt az evangéliumból – ahogy tanácsoltam nektek –, kérjétek a Szentlélektől, hogy „megértsem Jézusnak ezeket a szavait, és emlékezzem rájuk”. És aztán olvassátok el a szakaszt, mindennap! De előtte imádkozzatok a Lélekhez, aki ott van a szívetekben: „Add, hogy emlékezzem rá, és megértsem.”

Nem vagyunk egyedül: Jézus közel van hozzánk, körünkben és bennünk! Az ő újfajta jelenléte a történelemben a Szentlélek ajándéka által valósul meg, rajta keresztül tudunk élő kapcsolatot kialakítani a feltámadott Megfeszítettel. A keresztség és a bérmálás szentségei által belénk áradt Lélek működik az életünkben. Ő vezet minket gondolkodásunkban, cselekvésünkben, annak megkülönböztetésében, hogy mi jó, és mi rossz; segít, hogy meg tudjuk valósítani Jézus szeretetét, hogy utánozni tudjuk az ő odaadását másoknak, különösen a leginkább rászorultaknak.

Nem vagyunk egyedül! A Szentlélek jelenlétének jele az a béke is, amelyet Jézus tanítványainak ad: „Az én békémet adom nektek” (Jn 14,27). Ez nem olyan béke, mint amilyet az emberek kívánnak egymásnak vagy igyekeznek megteremteni. Jézus békéje a bűn felett aratott győzelemből fakad, a felett az önzés feletti győzelemből, amely megakadályozza, hogy testvérként szeressük egymást. Ez a béke Isten ajándéka és az ő jelenlétének jele. Minden tanítvány, akinek ma az a feladata, hogy keresztjét hordozva kövesse Jézust, magába fogadja a feltámadott Megfeszített békéjét az ő győzelmének bizonyosságában és végérvényes eljövetelének várásában.

Szűz Mária segítsen minket, hogy tanulékonyan fogadjuk a Szentlelket mint belső Tanítónkat és Krisztus élő Emlékezetét mindennapi utunkon.

A Szentatya szavai a Regina caeli imádság után:

Kedves testvéreim!

Szívből köszöntöm a keleti egyházakhoz tartozó testvérinket, akik ma ünneplik a húsvétot. A feltámadt Úr adja meg mindannyiuknak az ő világosságának és békéjének ajándékát! Chrisztosz aneszti! [Krisztus feltámadt!]

Mély fájdalommal fogadom a Szíriából érkező drámai híreket arról az erőszakspirálról, amely egyre súlyosbítja az ország már különben is kétségbeejtő humanitárius helyzetét, különösen is Aleppo városában, és ártatlan áldozatokat szed, még a gyermekek, a betegek és azok közül is, akik igen áldozatos lélekkel nyújtanak segítséget felebarátaiknak. Buzdítom a konfliktusban részt vevő mindegyik felet, hogy tartsák be a tűzszünetet, tegyék intenzívebbé a folyamatban lévő párbeszédet, az egyetlen utat, mely a békéhez vezet.

Holnap kezdődik Rómában az a nemzetközi konferencia, amelynek témája: „A fenntartható fejlődés és a legsebezhetőbb munkaformák”. Kívánom, hogy ez az esemény fogékonnyá tudja tenni a hatóságokat, a politikai és gazdasági intézményeket, valamint a polgári társadalmat, hogy olyan fejlődésmodellt mozdítsanak elő, amely figyelembe veszi az emberi méltóságot, és teljesen tiszteletben tartja a munkára és a környezetre vonatkozó törvényi szabályozást.

Köszöntelek titeket, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm a madridi, barcelonai és varsói híveket, továbbá az Ábrahám Közösséget, amely evangelizációs programokat hajt végre Európában, köszöntöm az Olgiate Comasco-i és a Bagnolo Mella-i zarándokokat és a Castelli Calepio-i bérmálkozókat.

Köszöntöm a „Métér” Társulatot, amely sok év óta küzd a kiskorúakkal való visszaélés minden formája ellen. Ez tragédia! Nem engedhetjük meg a kiskorúakkal való visszaéléseket! Meg kell védenünk a kiskorúakat és szigorúan meg kell büntetnünk a visszaélést elkövetőket! Köszönöm munkátokat, folytassátok bátran!

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet! A viszontlátására!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó:

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »