Egy év alatt mintegy 10 százalékkal nőttek a lakásárak Romániában

Egy év alatt mintegy 10 százalékkal nőttek a lakásárak Romániában

Az el­múlt egy év­ben mint­egy 10 szá­za­lék­kal nőt­tek Romániában a la­kás­árak – de­rült ki az imobiliare.​ro leg­na­gyobb ro­mán in­ter­ne­tes in­gat­lan­köz­ve­tí­tő szer­dai össze­sí­té­sé­ből.

Februárban a la­kás­árak 4,5 szá­za­lék­kal emel­ked­tek ja­nu­ár­hoz ké­pest, éves össze­ve­tés­ben a drá­gu­lás 9,8 szá­za­lé­kos volt. Egy négy­zet­mé­ter­nyi hasz­nos la­kó­te­rü­let át­la­gá­ra 1015 eu­ró volt. Ez az ér­ték négy év után elő­ször ha­lad­ta meg a pszi­cho­ló­gi­ai ha­tár­nak te­kin­tett ezer eu­rót.

Valamennyi ro­má­ni­ai nagy­vá­ros­ban emel­ked­tek a la­kás­árak, Bukarestben 5,3 szá­za­lék­kal nőt­tek, el­ér­ték a négy­zet­mé­te­ren­kén­ti 1089 eu­rót.

Több er­dé­lyi vá­ros­ban a la­ká­sok gyor­sabb ütem­ben drá­gul­tak, mint Bukarestben. Az er­dé­lyi te­le­pü­lé­sek kö­zül Kolozsvár az or­szá­gos el­ső, ahol ta­valy feb­ru­ár­hoz ké­pest 15 szá­za­lék­kal kell töb­bet fi­zet­ni egy la­kás négy­zet­mé­te­ré­ért, 1152 eu­rót, így Kolozsvár Románia leg­drá­gább vá­ro­sa a la­kás­pi­ac te­kin­te­té­ben.

A má­so­dik he­lyen Temesvár áll, ahol ta­valy feb­ru­ár­hoz mér­ten 14 szá­za­lék­kal, négy­zet­mé­te­ren­ként 970 eu­ró­ra emel­ked­tek az árak. Harmadik he­lyen szin­tén egy er­dé­lyi vá­ros, Brassó áll, ahol 7,8 szá­za­lék­kal, négy­zet­mé­te­ren­ként 912 eu­ró­ra nőt­tek a la­kás­árak.

MTI


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »