Az iskolarendszer térségi fejlesztése (pályázat köznevelési intézmények számára)

Az iskolarendszer térségi fejlesztése (pályázat köznevelési intézmények számára)

Felhívás a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére, kialakítására (EFOP-4.1.2-16)

 
Magyarország Kormányának felhívása a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban megjelölt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint konzorciumvezető (a továbbiakban KLIK), valamint konzorciumban további fenntartói feladatot ellátó felsőoktatási intézmények és minisztériumok részére, az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények és fenntartójuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő KLIK együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 80 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 80 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
– projektje megvalósításával hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljának eléréséhez
– a fejlesztések keretében elősegíti a méltányos köznevelés biztosítását és a tanulók hátránykompenzációját.
– a fejlesztések keretében elősegíti a méltányos köznevelés biztosítását és a tanulók hátránykompenzációját
– a kapott támogatáson belül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelenleg a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása Magyarország elaprózódott településszerkezetéből, az állami fenntartásban lévő általános iskolai nevelést-oktatást nyújtó intézményhálózat változatos struktúrájából fakadóan eltérő. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. A rendszerfejlesztésnél kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy ne csak a nagyvárosokban élő családok számára legyenek többletválasztási lehetőségek, továbbá ne csak a nagyvárosba való kényszerű utazással legyenek hozzáférhetőek a korszerű nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszerei, ezért a köznevelés minőségi lehetőségeit el kell juttatni a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe mind a hátrányos helyzetű térségekben, mind a kisebb városokban, településeken is.
Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy egységes elvek mentén koordinált fejlesztés következtében minden intézményben ugyanazok az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek lesznek – megjelölt feladatellátási helyén lokálisan, illetve aránytalan teher, többletköltség és az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül -, legyenek elérhetőek, biztosítottak. A fejlesztés célja az, hogy minden állami fenntartású, alapfokú oktatást is végző intézmény az esélyteremtés eszközeként, biztosítva az azonos pedagógiai feltételek megteremtését, olyan oktatási módszereket alkalmazzon, amelyek mind a hátrányos helyzetű tanulók oktatásánál, mind a tehetséggondozás során alkalmazhatóak, alkalmasak a heterogén csoportok fejlesztésére, csökkentik a tanulói lemorzsolódást, csökkentik a végzettség nélküli iskolaelhagyást és támogatják a tehetségazonosítást és fejlesztést.

A fejlesztés létrejötte megteremti annak a lehetőségét, hogy minden megye köznevelési intézményhálózatában – a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel – legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolák, amelyek a továbbtanulások, pályaválasztások közeledtével biztosítani tudják azon iskolák tanulóinak is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az érintett évfolyamokon nem indíthatóak osztályok.

Jelen felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy országosan, területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve, és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva, legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei (pl. tornaterem, uszoda, sportpályák, sporteszközök). Valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A felhívás teljes dokumentációja letölthető ITT! 

The post Az iskolarendszer térségi fejlesztése (pályázat köznevelési intézmények számára) appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »