A magyarság és az angyalok kapcsolata

Sok magyar ébredezőben a tudatosulásuk bizonyos stádiumában szoktak felvetődni a következő kínzó kérdések: vajon én magyar vagyok-e? Mitől vagyok én magyar? Mitől érezhetem azt, hogy esetleg másik honfitársaim nem feltétlenül magyar? Hogyan dönthető el, hogy valaki igaz magyar-e, vagy csak magyar testbe született? Mi áll annak hátterében, hogy a világ más tájain élők közül sokan magyarnak vallják magukat, pedig lehet, hogy életükben egyszer sem jártak Magyarországon?

 

Sok spirituális tanító nem mer ezekre a kérdésekre egyértelműen válaszolni, kitér a válasz elől, kínosnak érzi vagy talán nem is tartja fontosnak-e kérdéseket. Pedig rossz kérdés nincs.

 

Ahhoz, hogy ezt a kérdést érdemben megközelíthessük, először némi szellemtudományos ismeretre van szükségünk, illetve ezen spirituális igazságok elfogadására és továbbgondolására. Én most itt nem tarthatok spirituális gyorstalpalót, ezért ezt a témát terveim szerint szeretném majd a következő FELEMELKEDÉS NAPJÁN részletesebben is kifejteni.

 

Amennyiben elfogadjuk, hogy rajtunk, embereken kívül angyali lények is léteznek, akkor innen már csak egy lépés annak feltételezése, hogy az angyalok is különbözőek: vannak köztük fejlettebb, nagyobb hatalommal rendelkezők és kevésbé fejlettek, kisebb befolyással bírók. Ezt a kis minősítést most csak a megkülönböztetés és az érthetőség kedvéért tettem.

Az angyalok feladatainak egy része nem az emberiséggel kapcsolatos, mások részük viszont több szinten is beavatkozik az emberiség lelki evolúciójába.

Utóbbiak közül kettő csoportot említenék: az őrangyalok és az arkangyalok típusát.

 

Az őrangyalok olyan fizikai test nélküli fénylények, akik egy-egy emberre vigyáznak. Minden embernek van egy őrangyala, minden ember mellé állít, illetve rendel a Sorsírója egy olyan angyali entitást, akinek a feladatai közé tartozik, hogy bizonyos karmikus helyzetekben jelen legyen mellette: ha kell, óvja, védje, oltalmazza őt. (Természetesen ettől jóval több feladata van az őrangyalainknak, de most nem ez a témánk.)

 

Az őrangyalokon kívül létezik egy olyan magasabb rangú angyali csoport is, akiket mi arkangyaloknak hívunk. Ők jóval nagyobb hatáskörrel rendelkeznek, mint az őrangyalok. Addig, amíg az őrangyalok egy-egy emberhez lettek rendelve a születéstől a halálig, addig az arkangyaloknak a földi világfolyamatokért felelős része nem egyéneket, hanem népeket irányít és támogat korszakokon át, vagy egész földi pályafutásuk során.

 

Mindebből több dolog is következik:

az emberiségnek gondját viseli a Teremtő az angyali hierarchián keresztülaz angyalok odaadóan szolgálják a Teremtőt oly módon is, hogy az emberekről – egyénileg és csoportosan egyaránt – gondoskodnakaz angyalok is szívükön viselik a sorsunkat, de nem avatkozhatnak bele jobban, mint azt az egyéni karmánk vagy a Teremtő tervei megengednekkapcsolatba lehet lépni az angyali lényekkel, hiszen sorsunk összefonódik velük

Hírdetés

 

Sok más következtetést is le lehet vonni a fenti megállapításokból, de egyelőre itt megállnék és rátérnék a bevezetőmben érintett kérdések megválaszolására.

 

 

Aki magyar, az nem csak „emberi”, materiális szempontok szerint lehet magyar, létezik ugyanis a magyarságnak egy sokkal mélyebb vagy épp magasabb (spirituális) ismérve is. Nevezetesen az, ha valaki a magyarságért felelős arkangyal fennhatósága alatt áll. Teljesen mindegy, hogy valaki a Földanya mely koordinátái közé születik, ha őt a magyarság arkangyala vezérli, táplálja, istápolja, fejleszti, akkor ő szellemtudományi alapon magyarnak számít. (A spirituális világokban mások a szempontok, más az állampolgárság fogalma, nincs vízum és hasonlók.)

Tehát lelki alapon dől el, hogy ki tartozik a magyarsághoz és ki más néplélekhez. Merthogy ezt az entitást népléleknek is hívhatjuk.

Ebből kifolyólag érezheti valaki, hogy csak fizikailag magyar, amúgy nem tud azonosulni a magyar lelkülettel. És fordítva, én magyarként érezhetem azt, hogy egyes honfitársaim nem tartoznak hozzá a magyarsághoz vagy másfelé húznak, noha állampolgárságuk magyar.

Ergo nem csupán a testi mivolt, nem csak a nyelvismeret, nem kizárólag a felmenők, vagy a jogi státusz dönt arról, hogy valaki mennyire magyar – igaz magyar-e egyáltalán –, hanem ezt a lélek rezgései determinálják. (Részletekről külön előadásban szeretnék szólni, ugyanakkor fontosnak érzem megjegyezni, hogy ne valamiféle torz fajelméletre következtessünk mindebből, hanem önismeretre használjuk fel ezen információkat.)

 

Kétségtelen, hogy ha egy lélek rezgésében van egy bizonyos kód, egy különleges minőség, vagy akár emlékek sorozata, akkor az előbb-utóbb megszüli a hovatartozás biztos tudatát. Akik például a magyarság történelmét nem passzióból vagy saját önző céljai érdekében kutatják, hanem tiszta szándékból, azok számíthatnak a magyarság arkangyalának támogatására is.

Itt jön a képbe a beavatás. A magyarság angyali támogatóival csakis a beavatásban magasabb szinteken elért személyek tudnak kapcsolatba lépni. Ezért kellett az idegen hatalomnak mindenféleképpen megtizedelnie a magyarság spirituális beavatottjait: a táltosokat és a pálosokat, illetve ezért is volt szükség eltorzított, kirekesztő, gyűlölet- és félelemkeltő, a valódi beavatást mellőző vallási eszmék terjesztésre hazánkban.

Emlékezzünk csak vissza, hogy a pálos rend angyali irányítás alatt működött. Erről számos cikkben és előadásban értekeztem már, többek között a www.boldognapot.hu oldalon is és a különféle rendezvényeinken.

 

Mi, akik a Napvallást képviseljük (gondolok itt a tanítványainkra is), abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sorsfeladatunknál és képességeinknél fogva fürkésszük a magasabb rezgésű világokat, járjuk a saját önmegvalósító utunkat, s közben információk és energiák sokaságát közvetítjük.

Tisztában vagyunk azzal, hogy sok magyar embernek/léleknek gyenge a kapcsolata a saját lelkével is, nemhogy az angyalok világával. Sok mindennapi problémát arra vezethetünk vissza, hogy hiányzik az emberek életéből az isteni erő és tudás, illetve eleve gyenge a kapcsolatuk a felső/égi irányítással. Mi éppen ezen kívánunk változtatni, amikor vissza kívánjuk adni a valós tudást és megpróbáljuk feléleszteni az őserőt a magyarokban.

Kívánom, hogy mindenki találja meg azt a néplelket, ahová tartozik! Kapcsolódjon össze a saját sorsútjával és teljesítse be küldetését, amennyiben az emberiség javát szolgálja!

 

A kedves Olvasó figyelmébe ajánlom A magyarok beavatása című könyvünket:

 

Száraz György

Boldog napot!

The post A magyarság és az angyalok kapcsolata appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »