A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Dr. Horváth István mikrobiológus földi búcsújáról

Szent László segíts!

MAGYAR KIRÁLYI SZENT LÁSZLÓ LOVAGREND 2018. MÁJUS 26-ÁN KIBOCSÁTOTT EMLÉKIRATA  

HORVÁTH ISTVÁN MIKROBIOLÓGUS,MAGYAR FELTALÁLÓ, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA, A LOVAGI VASKERESZTTEL KITÜNTETETT SZENT LÁSZLÓ LOVAG  FÖLDI BÚCSÚJÁRÓL.

Ha valamikor, akkor most , egy újabb magyar tudós földi búcsújának a napján, köntörfalazás nélkül  fel kell tenni  önmagunknak is azt a kikerülhetetlen kérdést , hogy 28 évvel az un. rendszerváltás után miért  folytatódhat  a magyar nép, a magyar nemzet szolgálatára felesküdött  magyar feltalálók és nemzetvédő magyarok hamis köntösbe bújtatott  kegyetlen üldözése az ország parlamenti képviselőinek és az ország  irányítóinak a szeme láttára,mégpedig következmények nélkül?!

Hogyan lehetséges az, hogy  a magyarság kárára mindent el lehet követni ebben a jobb sorsra érdemes  ősi országban személyi következmények nélkül, míg  a magyarság javára és önvédelmére vonatkozóan még egy jottányit sem?!

Önkéntelenül következik  ebből  az a súlyos kérdés is, hogy Szent István és Szent László  maradék országában  kik voltak és 1990 után kik maradtak mindmáig hatalmon, hogy népegészségügyi és igazságszolgáltatási ügyekben  vakvágányra vigyék az országot?!

Vajon  kié ez az ország,  a mi  Szent Hungariánk,  a  nemzet hű magyar pásztoroké vagy a minden változást túlélő ordasoké? Mert hogy nem azok uralják ezt az országot, akik magukról  ezt gondolják, az teljesen nyilvánvaló.

Emlékezzünk!

1990 előtt a pártállam korifeusa Aczél „elvtárs” magáéhoz kérette a híres feltalálót id. Béres Józsefet ,hogy közölje vele, mondjon egy összeget devizában és mi azonnal kifizetjük azt Önnek, csak hagyja el az országot a találmányával együtt!   Megkerülhetetlen a kérdés, hogy  kik adtak  anno „parancsot „ Aczél „elvtársnak „   e magyar ellenes és nemtelen pártállami ajánlat megtételére, amelyet id. Béres József gerinces magyar emberként  kapásból visszautasított?!  A következmény, pokollá tették emiatt id. Béres életét is!

Hogy történhetett meg ,  hogy a rendszerváltó Magyarország  hatalmi  tényezői  -a társadalomra való veszélyesség teljes hiánya ellenére /!/  –  büntető eljárást kezdeményezhettek társadalomra való veszélyesség hiányában  Budapest főváros ügyészei Dr. Horváth Istvánnak a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a világszerte elismert mikrobiológus tudós ellen a következő köztudott és bizonyított tények ellenér is ?!

Nézzük az összefüggéseket::

Dr. Horváth István

a./  30 évi kutató munka eredményeként  feltalálta az érelmeszesedésnek,mint magyar népbetegségnek a kiküszöbölésére alkalmas  – természetes anyagokból álló – vakcináját amelyet a sikeres  állatkísérletek után saját magán próbált ki elsőként teljes sikerrel. Gondoltak-e  a „ bűnüldözők „ arra, hogy napjainkban  csak  internet révén hány  természetes anyagokból  álló egészségügyi „táplálék kiegészítést” forgalmaznak immunerősítőként hazánkban a nemzetközi terjesztők és gyártók  a magyar emberek részére mindenféle kontroll nélkül ? Hát hogyne gondoltak volna .Csakhogy  a nemzetközi terjesztők és a magyarországi forgalmazóik ugyebár csak üzletemberek  és nem akadémiai doktorok és főleg nem magyar feltalálók!

b./ Dr. Horváth és a vakcinával önmagukat beoltó  magyar orvosok tömegei  tökéletesen meggyőződtek a találmány –mellékhatások nélküli – gyógyító hatásáról., ezért oltották be önmagukat és családtagjaikat is.

c./ Ezután Dr. Horváth mindent megtett azért, hogy a  vakcinájának tömeges emberkísérletekkel igazolt  hatásainak a kipróbálásához szükséges  5-600 millió Forint összegű állami támogatást szerezzen.. Éveken át kilincselt és állt bizottságok elé, hogy e vakcina  világhírű szabadalomként hazánkat – többek között –  a nemzetközi tudomány magas régiójába emelje.  Aztán , ahogy egykor id. Bérest,  őt is cinikus módon újra és újra  eltanácsolta az „ismeretlen „ akarat „!  Az elutasítást az egyik potentát  így indokolta: Miért jó az nekünk, ha évente 15.000 magyar ember  nem hal meg a vakcina hatására,hanem életben marad?

Sokan állítják, hogy hatalmas pénzügyi bevételt jelentett volna e találmány gyártása és forgalmazása a magyar nemzetgazdaság számára is. Úgy tűnik a magyar értelmiség számára, hogy az anyagi vonatkozásokat jóval megelőzték napjainkban is azok a politikai prioritások, amelyek nem  a magyar nép életképességének a magtartását és javítását  szolgálják. Nagyon fontos érdek fűződhet ahhoz, hogy mi magyar népünk szépen, csendben  és önszántából zsugorodjék vissza  a sok évvel ezelőtt már hangoztatott  6 milliós nemzetek „”rendjébe”,hogy a különbözetet más népek és nemzetrészek  szaporulatai töltse  be?

Hírdetés

d./ Vajon ezek után mi volt elvárható attól a  tudós –  a saját népéért felelősséget érző és vállaló ,magyar embertől-   aki sok éven át hiába kilincselt  töménytelen hatalmi biztatás ellenére  a tömeges emberkísérletek lefolytatásához szükséges 5-600 millió forintért  a kormányoknál, amely összeg  egy labdarúgó  pálya altalajának, fűtésének, vízelvezetésének fűthetőségének és gyepesítésének a költségeit alig elérő összeg  csupán. ?!   Ilyen – államilag jelentéktelen – összegű támogatásokat naponta  ítél oda sokkal jelentéktelenebb ügyekre is  a kormány.

e./ Azt senki sem várhatta el  egy tudós embertől hogy találmányát ,amelynek a kidolgozására 30 évet fordított ,majd  a „ bürokraták „óhajára bedobja elkeseredésében azt a szemétkosárba,ahonnét mások majd kiszedik  vagy megosztja azokkal, akiknek semmi közük nem volt az eredményéhez?

Dr. Horváth tehát szembesült  a találmánya  kíméletlen korlátozásával  és úgy határozott, hogy a természetes anyagokból álló vakcináját önköltségi áron az orvostársadalom és a gyógyulásra váró magyar nép rendelkezésére bocsátja szabad felhasználásra vagy megsemmisítésre. A döntést a vakcina használatáról tehát magyar nép szabad elhatározására bízta. Számos országgyűlési képviselő és közjogi méltóság is  élt vele….!  És gyógyító hatásáról ők is diszkréten  hallgattak!

Mást  ebben  a nemtelen helyzetben nem is tehetett.  Vállalta  az emberek  öngyógyítása ( önrendelkezés )  érdekében az őt lelkiekben halálba kergető kíméletlen büntető jogi üldöztetést is. Amint a gyászmisét celebráló  plébános atya mondta:   Jézus Krisztus sem kért engedélyt a világi hatalmasságoktól a halottak feltámasztásához és a betegek gyógyításához , ezért őt is üldözőbe vették. Ilyen volt és maradt a világ !

Dr. Horváth István Vaskeresztes  Szent László Lovag rendi jelmondatunk szellemében vállalta az ő  népéért és nemzetéért  a krisztusi sorsot is. Nyugodjék békében a nemzetünkért önfeláldozó munkát végzett , ugyancsak tragikus hirtelenséggel elhunyt öt lovagtársunkkal együtt, akik így követték egymást a sírba: + Dr. Bart József budapesti ügyvéd, + Krisztiáni Sándor szobrászművész,  + Mészáros László építészmérnök, festőművész,  + Szelestei László a magyar pásztorművészet  neves kutatója,  és + Dr. Gehér László nemzetközi jogász.

 

Crux est fidelitas nostra – Gladius est integritás nostra.

Kereszt a hűségünk – Kard a becsületünk.

EMLÉKKÉPEK A NEMZETHŰ MAGYAROK SZÁMÁRA.

 

1./számú kép:

Magyar Királyi Szent László Lovagrend tisztikara 12 esztendő hatalmas lovagi munkájával magas szintre emelte  a Szent László tisztelet ügyét a felvidéki Nyitra városának templomaiban, ahonnét a Matica Slovenska embereinek és magyarországi ötletadójuknak a nyomására  2016. július 28-án –Szent László csontereklyéje fölé tett kézzel tett  lovagi eskü után tüntetően kivonult a nyitrai püspökség székesegyházában megtartott szentmiséről és véglegesen elhagyta Szlovákiát, ahol a magyar nemzetegyesítés ügye újra háttérbe  került. Dr. Horváth István – a Lovagi Vaskereszttel kitüntetett Szent László Lovag  / az első kép jobb oldalán /   – személyes sértésként élte meg azt, hogy az ő vakcinájával meggyógyított  Zobor vidéki személy  volt a titkos megszervezője és végrehajtója annak a nemtelen és magyar ellenes szlovák politikai döntésnek , amely rendünket a nyitrai Szent László emlékmisék végleges elhagyására késztette.

2.számú kép:

Lovagrendünk tisztikara állt díszőrséget a káptalanfai római katolikus templomban 2018. május 26-án délután 15 órakor megtartott gyászmisén Dr. Horváth István Szent László lovag felravatalozott koporsójánál.

3 és 4.számú kép:

Halotti búcsúztatás – hatalmas tömeg jelenlétében – a  káptalanfai községi temetőben.

KIADMÁNYOZTA :

DR.NAGY LÁSZLÓ  SK. RENDI KORMÁNYZÓ,

AZ ELHUNYT EGYKORI ÁLTALÁNOS ISKOLAI OSZTÁLYTÁRSA

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »