A közszolgálati médiaszolgáltató mûsorszolgáltatása sérti …

A közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatása sérti a szubszidiaritás elvét.

Legfőbb Ügyészség
1055 Budapest Markó u. 16.
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.

Tárgy: A közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatása sérti a szubszidiaritás elvét.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

A reális zöldek körében megizmosodott egy felfogás, hogy nem jogállamban élünk.
Hogy minél rövidebb legyek emlékeztetem a T. Legfőbb Ügyészséget, 2017. május 7 én küldött panaszbejelentésemre.
Köszönöm a T. Legfőbb Ügyészségnek, hogy intézkedésére a Fővárosi Főügyészség a reális zöldek 150 panaszbejelentésének a törvényességi felülvizsgálatát elvégezte.
A Fővárosi Főügyészség felülvizsgálatáról 24 oldalas összeállításában számolt be, civil szervezetünknek, munkálkodásunk folytatását javasolta.
Munkálkodásunkról hasonlóan, vélekedett Dr. Darák Péter úr az alábbi levelemre adott válaszában:

Dr. Darák Péter úr
elnök

Tisztelt Elnök úr!
Juhos László vagyok a reális zöldek elnöke.
Elnök úrnak az Igazügyi bizottság előtti meghallgatását (2017. november 21.) követően mutatkoztam be, a következő szavakkal:
„A reális zöldek minden média csatát elveszttettek eddig, bízom abban, hogy az utolsó csatát, a háborút megnyerjük”

A Fővárosi Főügyészség ügyésze további csatára bíztat.
Az igazság keresés helyszínének a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot javasolja.

Attól tartok, hogy az új csatamezőn ismét vesztek.
Miért értene jobban a Fővárosi Közigazgatás és Munkaügyi Bíróság bírója jobban a médiaügyekhez, mint a MÉDIATANÁCS tagjai?

Ha csatát vesztek a Klubot perköltség terheli. A Klub költségvetése nagyon szerény. A Reális Zöldek Klub nonprofit civil szervezet, tagjai semmiféle díjazásban nem részsülnek.

Az érem másik oldala, hogy a reális zöldek körében létezik egy hit, szent akarat tesznek a haza javára.

Hálás lennék Elnök úrnak, ha személyes találkozónk keretében tanácsot adna a hogyan tovább kérdésében.

Számítok Elnök úrnak a reális zöldek civil szervezetével való együttműködésére, amelyet előre is köszönök.

A Fővárosi Főügyészség nekem küldött 24 oldalas levélnek első és utolsó néhány oldalát csatoltam Elnök úrnak küldött levelemhez.

Budapest, 2017. november 22.

Hírdetés

Tisztelettel: Juhos László

Tisztelt T. Legfőbb Ügyészség!
Darák Péter úr megtisztelt a válaszával. A Fővárosi Közigazgatás és Munkaügyi Bíróság 48 ezer forint bírságot rótt a Klubra, részben a mi hibánkból is. Nem volt időnk felkészülni a tárgyalásra, a tárgyalási nap előtt egy nappal kaptuk kézhez a Fővárosi Főügyészség összeállítását.

Bennünket az foglalkoztat, hogy miért nem lett a kormányoldalnak április 8-án 4/5 többsége? Mert az ellenzék Budapesten 2/3 többséget ért el!
Az ellenzék budapesti kétharmadát a közszolgálati médiaszolgáltatónak köszönheti, és a MÉDIATANÁCSNAK!
Ha a közszolgálati médiaszolgáltató betartotta volna az atomenergia békés felhasználásáról 1996-ban elfogadott törvényt, vagy a törvény betartására a MÉDIATANÁCS a közszolgálati médiaszolgáltatót kötelezte volna a kormányoldalnak országosan 4/5 többsége lett volna.

A reális zöldek úgy vélekednek, hogy Magyarországon veszélyben a szubszidiaritás elve!
A szubszidiaritás elvének a sérülése állt elő az energiapolitika területén a negyedik Orbán kormány országlása idejére, ennek részleteire most nem térek ki. (Dr. Orbán Balázs államtitkár úrnak az Államtitkár úrral történt megegyezést követően a részleteket megírtam.)

A szubszidiaritás elve a mi hazánkban nem csak az energetika, hanem a közszolgálati médiaszolgáltató berkeiben is sérül!

Az Unió Alkotmányos Szerződésének elfogadása során a tagállamok erőteljesen állást foglaltak a szubszidiaritás elvének érvényesülése mellett.
Megegyezés történt, hogy a szubszidiaritás elvének ellenőrzése a nemzeti parlamentek hatáskörbe tartozik.
Egyetértés volt abban is, hogy az ellenőrzés politikai és nem szakmai döntést igényel.
A társadalommal való egyeztetési eljárásban a magyar érdekek érvényesülésének meghatározó eleme a visszacsatolás, ami a Kormány feladata.
A politikai és szakmai szintek, a hatalmi ágak külön választásának a deklarálásából az következik, hogy a Kormány a Magyar Országgyűlést szakmai muníciókkal lássa el és nem politikai szempontokkal árassza el.

A reális zöldek civil szervezete a Törvényhozók körében gyakorlatilag minden lehetőséget kimerített, a szubszidiaritás elvének érvényesülése érdekében. Üresjáratunk oka, hogy az Országgyűlés szakmai bizottságainak az asztalára a Kormány alig helyez szakmai érveket.
Az Országgyűlés szakmai bizottságainak ülésein a Kormány képviseletét államtitkárok, helyettes államtitkárok látják el. Ezek körében túlteng a jogi és közgazdasági végzettségűek száma, azoknak a korábbi véleményvezéreknek tanítványai, amelyek a rendszerváltás idején a gazdaságpolitika fő elmének a privatizációt és a teljes liberalizálást javasoltak Magyarországnak, akiknek atomból, vízből egyaránt nem kell a villany. Kivétel is van, került április 8 után közgazdász végzettségű államtitkár a kormánygépezetébe, aki a rendszerváltás idején kiszolgálta a nemzetközi érdekcsoportokat, amelyek nem tettek mást, mint saját érdekeik mentén mozogtak, vitték ki az extraprofitot az országból.
A reális zöldek a haza érdekei mentén mozognak. Magyarország megújulásához arra van szükség, hogy hazánk életébe visszatérjen a szakértelem szerepe és tisztelete. Az objektív és civilizált közvélemény tájékoztatás, a jövő generációk jólétének és becsületének érdekében.

2010 után a Törvényhozó a reális zöldek lehetőségét széles kapura tárta, amin nekünk belépni nyolc éve nem sikerült.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

A fenti kapun a civil szervezet több mint száz alkalommal tett kísérletet a belépésre,
a MÉDIAHATÓSÁG és a MÉDIATANÁCS útját állta.
Dobos Menyhért vezérigazgató úr, kifogás bejelentésünkre adott válaszában, 100 alkalommal közölte velünk nem vagyunk jogosultak a kapu közelébe menni, nemhogy a kapun belépni.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Smtv. 4.§-hoz fűzött indoklás szerint senkinek nincs alanyi joga arra, hogy követelje bármely médiumban véleménye közzétételét, a műsorszámok szerkesztése, a médiatartalmak kiválasztása a Médiaszolgáltató diszkrecionális joga az Mttv. 3.§ alapján.

Tisztelettel:
Dobos Menyhért
vezérigazgató

Tel.: +36 1 441 9701
[email protected]
1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Hálás lennék a T. Legfőbb Ügyészségnek, ha válaszával meggyőzne, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatónak a Törvényhozónak az akaratát felülíró cselekedete törvényes-e? Van-e értelme a civil szervezetnek tovább keresnie a bejáratot?

Vitatott ügyekben a civil szervezet az álláspontját az MTI-OS által közzé tett KÖZLEMÉNYÉBEN is, kifejezi.
Példaként mondom, ha közleményében a civil szervezet úgy fogalmaz, hogy média, köztük a közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatása, akkor a MTI-OS nem teszi közzé a közleményünket, csak akkor, ha a közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatása mondatrészt töröljük. A közszolgálati médiaszolgáltató semmilyen bírálat nem visel el.

Szerintünk a közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásának az egész nemzet szolgálatában kell állnia, jó szándékú kritikát kifejező reális zöldek szolgálatában is.
Az igazság nem tömegkategória kérdése, a demokráciában egy civil szervezetnek, akár a reális zöldek civil szervezetének is, lehet igaza.
A hazugság mindig a bomlás csíráját hordja magában. A hazugságoknak a nemzet múltjából, közvéleményből, eszmevilágból való eltávolítása minden másnál inkább nemzetnevelő, és nemzetépítő tevékenység.

Számítok a T. Legfőbb Ügyészségnek a reális zöldek civil szervezetével való együttműködésére, amelyet előre is, köszönök.

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel: Juhos László, elnök


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »