148 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

148 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

147 éve született vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Kenderesen régi református kisnemesi családban.

A család nemességét 1635-ben II. Habsburg Ferdinándtól kapta. A gimnáziumot Sopronban végezte, majd a fiumei haditengerész iskola növendéke lett.

1886.-ban kezdte meg tengerész szolgálatát hadapródként, mely a világháború kitöréséig magasan ívelt felfelé, utána pedig hőstettei és királyához kötött hűsége alapján a legmagasabb szintig emelkedhetett.

Krisztusi korában (33) vette el Purgly Magdolnát akitől öt év alatt négy gyermeke született. 1909-ben már korvett kapitány, de szolgálatra Bécsbe rendelik , ahol Ferenc József császár és király szárnysegédje lesz. Sokat tanul a magyar királytól és oly mélyen tiszteli, hogy képe haláláig a dolgozós szobájában van kitéve. Ferenc József konzervatív politikája Horthyban is nyomot hagyott.

Az első világháború kitörésekor szolgálatba kéri magát és újra a tengerre kerül. Hőstettek számos sorát követi el , mely az Otrantói ütközetben tetőzik. Itt súlyos sebesülést kap, de szerencsésen felépül és a Ferenc József halála után trónra kerülő IV.Károly (eddigi utolsó magyar király)-tól megkapja legmagasabb katonai beosztását, mint ellentengernagyot az Osztrák – Magyar tengeri flotta parancsnokává nevezi ki.

A világháború számunkra sajnálatos alakulása folytán országunkat megcsonkítják, szabadkőműves cselszövés áldozata lesz, majd a proletárdiktatúra patkányi hatalma dúlja fel az egykori Archiregnumot. Itt csúcsosodik ki Horthy szerepe, hiszen birtokáról Szegedre megy és átveszi a hadügyminiszteri posztot a megalakult ellenforradalmi (hiszen az országban patkány forradalom van)kormányban, majd az alakuló hadsereg főparancsnoki tisztségét.

A franciák igyekeznek ugyan akadályozni, de ő ügyesen átviszi csekély seregét a Dunán, majd két nappal a Román csapatok kivonulása után, 1919 november 16.-án bevonul kis nemzeti csapatával Budapestre.

1920 március 1.-én a nemzetgyülés az ország kormányzójává választja. Nehéz időkben vagy a király uralkodásának akadályoztatása idejére a történelemben több kormányzó is volt már.(Hunyadi János, Szilágyi stb.) Megkezdte a szétzilált, megcsonkított ország helyreállítását.

Történelmi jelentőségű tette volt, hogy helyreállította a jogfolytonosságot, ha nem is teljes formában. Visszaállította az eredeti államformát (Magyar királyság)és a történeti alkotmányunkat, a Szent Korona Tan  alapján. Az országot 133 nap alatt tönkretett személyeket elszámoltatta, és a nemzetgyűlés 6 éves munkájával rendbe rakta a káoszt.

A megcsonkított országot újjászervezte, hadseregét megerősítette a csendőrséggel, magához hű Vitézi Rendet alapított.

Nem engedett a szélsőségeknek, tőkét szerzett és felvirágoztatta az országot. Erős pénze stabilizálta a gazdaságot.

Talán legnagyobb érdeme, hogy a keserűségében megtiport ország csonkasága ellenére magához tért, fizikailag és lélekben is újra felemelte a magyarságot Európába.

Komoly hangsúlyt helyezett a nemzeti oktatásra, az ifjúság egészséges hazaszeretetének kinevelésére, nem megalkudva és beletörődve a trianoni diktátum gyalázatos csonkításába. Reményt és hitet adott a hazának és nemzetének.

A területi revíziót választotta amikor eljött az ideje és így néhány évre felemelte a magyar szíveket , növelve a visszacsatolt területeket.

A II. Világháború azonban hazánk számára elkerülhetetlen volt, mint a vereség szele is. Horthy kormányzó már 1943 nyarán kéréssel fordult az angolokhoz, hogy tegyék lehetővé Magyarország kiugrását.

Az angol tárgyaláson meghallgatták a zsidó nagytanács képviseletében megjelent Haimer professzort aki tolmácsolta népének kérelmét, mely szerint a kérelem teljesítése estén az akkor biztonságos és befogadó Magyarországon élő 800 000 zsidó veszélybe kerülhet.

Ezért gyakorlatilag odadobtak minket a két nagyhatalom viszályának. (Német-Orosz). A kormányzó Úr védte és segítette a Szent Korona tagjait, betartva esküjét, így egyedülállóan a világ összes országai közül ő próbálta megmenteni reguláris erő bevetésével megakadályozni más vallású honfitársai életét.

Ezért ha a zsidó testvérek imába foglalják a kormányzó vagy az esztergomi páncélosok nevét az méltó cselekedet részükről.

Talán közös vitafórumokon el lehet érni, hogy támogassák lovas szobrának is a felállítását félresöpörve primitív és tudatlan fajtársaikat, akik ma gyűlölködnek.

Horthy Miklós jogfosztása, majd őrizetbe vétele után is mindvégig megőrizte emberi méltóságát és tekintélyét. Családi tragédiái, fia és nemzete elvesztése után is megmaradt magyar hazafinak, becsülettel és kitartással tűrte a száműzetést 1957 február 9.-én Estorilban bekövetkezett haláláig.

Hitet, tartást és kitartást adott a hazának , a nemzetnek, melyre méltán lehet büszke az utókor.
v.lg Mireisz Tibor

magyartudat.com


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »