Székelyföldi terrorvád – Meghosszabbították a HVIM erdélyi elnökének vizsgálati fogságát

Székelyföldi terrorvád – Meghosszabbították a HVIM erdélyi elnökének vizsgálati fogságát

Újabb 30 nap­ra, áp­ri­lis vé­gé­ig meg­hosszab­bí­tot­ta a bu­ka­res­ti táb­la­bí­ró­ság Szőcs Zoltánnak, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) er­dé­lyi el­nö­ké­nek vizs­gá­la­ti fog­sá­gát, akit az al­kot­má­nyos rend meg­dön­té­sét cél­zó cse­lek­mé­nyek­re va­ló fel­buj­tás­sal gya­nú­sít a sze­re­zett bű­nö­zés és ter­ro­riz­mus el­le­ni ügyész­ség (DIICOT) – kö­zöl­te az Agerpres hír­ügy­nök­ség hét­főn.

A vád­ha­tó­ság azt ál­lít­ja: a gya­nú­sí­tott egy ta­valy ok­tó­ber 10-én tar­tott „gyű­lé­sen” ar­ra bíz­tat­ta a HVIM kéz­di­vá­sár­he­lyi tag­ja­it, hogy há­zi ké­szí­té­sű bom­bát rob­bant­sa­nak köz­te­rü­le­ten, a ro­mán nem­ze­ti ün­nep al­kal­má­val tar­tan­dó de­cem­ber el­se­jei ren­dez­vé­nyen. A DIICOT sze­rint az ügy má­sik gya­nú­sí­tott­ja, Beke István, a HVIM kéz­di­vá­sár­he­lyi el­nö­ke Szőcs Zoltán fel­buj­tá­sá­ra lá­tott hoz­zá egy rob­ba­nó szer­ke­zet el­ké­szí­té­sé­hez, ami­hez 400 da­rab pe­tár­dát vá­sá­rolt.

Beke István ta­valy de­cem­ber el­se­je óta van elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban, Szőcs Zoltánt de­cem­ber vé­gén tar­tóz­tat­ták le, mi­u­tán a té­li ün­ne­pek­re sza­bad­sá­got ka­pott fran­cia­or­szá­gi mun­ka­he­lyé­ről, és ha­za­lá­to­ga­tott Kézdivásárhelyre. Ügyükben nem emelt még vá­dat a DIICOT. Bár a gya­nú­sí­tot­tak min­den al­ka­lom­mal fel­leb­bez­tek a kény­szer­in­téz­ke­dés el­tör­lé­sét, il­let­ve eny­hí­té­sét kér­ve, a bí­ró­ság ed­dig rend­sze­re­sen jó­vá­hagy­ta a vizs­gá­la­ti fog­ság meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi ké­rést.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »