Székelyföldi terrorvád – Magyarellenes gyűlöletszításért bírságolt a médiahatóság

Székelyföldi terrorvád – Magyarellenes gyűlöletszításért bírságolt a médiahatóság

Idegengyűlölő ki­je­len­té­se­kért és et­ni­kai gyű­lö­let­szí­tá­sért 50 ezer lej­re bír­sá­gol­ta a ro­mán Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a B1 hír­te­le­ví­zi­ót csü­tör­tö­kön, Radu Banciu mű­sor­ve­ze­tő so­ro­za­tos ma­gyar­el­le­nes ki­je­len­té­sei mi­att.

A B1 csa­tor­na Lumea lui Banciu (Banciu vi­lá­ga) cí­mű egy­sze­mé­lyes mű­so­rá­nak ké­szí­tő­je a ma­gya­ro­kat az Iszlám Állam ter­ror­szer­ve­zet­hez ha­son­lí­tot­ta és olyan ki­je­len­té­se­ket tett, hogy min­den ma­gyar Románia el­len­sé­ge, „ve­le­jé­ig szél­ső­sé­ges, akár­csak a mu­zul­má­nok”, és „egy sem ál­lít­hat­ja kö­zü­lük, hogy ez nincs a gén­je­i­be kó­dol­va”.

A mé­dia­ha­tó­ság – Turos Lórándnak, a tes­tü­let ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű tag­já­nak a kez­de­mé­nye­zé­sé­re – vizs­gál­ta, mi­ként fog­lal­koz­nak a ro­mán hír­csa­tor­nák és a köz­te­le­ví­zió an­nak a kéz­di­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak az ügyé­vel, akit az ügyész­ség az­zal gya­nú­sít, hogy há­zi ké­szí­té­sű bom­bát akart fel­rob­ban­ta­ni de­cem­ber el­se­jén, Románia nem­ze­ti ün­ne­pén. A „ma­gyar­sá­got kol­lek­tív bű­nös­ként be­ál­lí­tó mű­so­rok, na­po­kig tar­tó uszí­tás” mi­att a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is fel­je­len­tés­sel for­dult a CNA-hoz.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »