Románia csak önkéntes alapon tartja elfogadhatónak a menedékkérők átvételét Törökországtól

Románia csak önkéntes alapon tartja elfogadhatónak a menedékkérők átvételét Törökországtól

Románia tá­mo­gat­ja az Európai Unió és Törökország együtt­mű­kö­dé­sé­nek erő­sí­té­sét, de a me­ne­dék­ké­rő­ket át­vé­te­lét csak az uni­ós jog be­tar­tá­sá­val és ki­zá­ró­lag ön­kén­tes ala­pon tart­ja el­fo­gad­ha­tó­nak – han­goz­tat­ta csü­tör­tö­kön Klaus Iohannis ál­lam­fő.

Az uni­ós ál­lam- és kor­mány­fők brüssze­li ér­te­kez­le­té­re in­du­ló ro­mán el­nök re­pü­lő­té­ri nyi­lat­ko­za­tá­ban em­lé­kez­te­tett: Románia ta­valy is el­le­nez­te az Európába ér­ke­zett mig­rán­sok meg­sza­bott kvó­ták sze­rin­ti szét­osz­tá­sát a tag­ál­la­mok kö­zött, az uni­ós bel­ügy­mi­nisz­te­rek dön­té­se ezt még­is kö­te­le­ző­vé tet­te.

A ro­mán el­nök sze­rint az EU és Törökország kö­zött ta­valy ősszel meg­kö­tött meg­ál­la­po­dást min­den­kép­pen vég­re kell haj­ta­ni, ami pe­dig a múlt hé­ten is­mer­te­tett utó­la­gos ja­vas­la­to­kat il­le­ti, azok­ról sze­rin­te he­ves vi­ta vár­ha­tó az uni­ós csúcs­ta­lál­ko­zón.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »