Minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

NIF: A következő szerződés modell azzal a céllal lett kigondolva Takács András és Síklaky István (ÖMP) által, hogy könnyebbé tegye a kommunikációt a megbízók (a választók egy nagyobb csoportja) és a megbízott a képviselő jelölt, esetleg később képviselő, között. Ugyanakkor a szerződés szabályoz és előállít egy kötelezettségi viszonyt és arra is alkalmas, hogy könnyebbé tegye a képviselő visszahívását!

Megbízói Becsületszerződés

BEVEZETÉS
Preambulum

A Magyar Köztársaság Alaptörvényének 2. § (2) bekezdése így rendelkezik:  „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”  Ezen cikkely megfelel a magyar alkotmányos jogfejlődésünknek, s így mint alkotmányos jog nem zárja ki azt a közjogi illetve polgárjogi megoldást, hogy a választópolgárok, mint megbízók biztosítékot kapjanak képviselőjelöltjeiktől arra vonatkozóan, hogy megválasztásuk esetén, a kampány során tett ígéreteiket be is tartsák. Mindez azt is jelenti, hogy a választópolgárok ezen alkotmányos jogát semmilyen alacsonyabb szintű törvény, vagy jogszabály nem korlátozhatja!

Az alábbi Megbízói Becsületszerződést aláíró magyartudatú választópolgárok, mint Megbízói Közösség a nemzeti érdek és a közjó önzetlen szolgálatának közéletben való érvényre juttatása céljából az alábbiakban megnevezett képviselőjelölt számára megbízást adnak. Ebben kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Megbízott, mint országgyűlési képviselő-jelölt a választási kampányban, illetve megválasztása esetén, mint képviselő a Haza érdekeit, illetve az e szerződésben meghatározott értékrendet és célokat képviselje.

A Megbízói Közösség az általa támasztott és vállalt feladatokat, illetve a Megbízottal szembeni követelményeket a jelen szerződésben határozza meg, melyeket a Megbízott képviselővé választása esetén – függetlenül attól, hogy egyénileg, vagy listán jutott a törvényhozásba – magára nézve mindenkor kötelezőnek ismer el. Erre tekintettel a felek a következő megbízói szerződést kötik:

Mint Megbízó; Megbízói Közösség tagjainak képviseletében (megbízott), és mint a ……. számú választókerület választó polgára, e szerződés aláírója, másrészről a Képviselőjelölt, mint Megbízott az alábbiakban állapodnak meg:

1. E megbízói szerződés célja, hogy:

a./  maradéktalanul érvényesülhessen a népfelség elve, s a választópolgárok olyan képviselők által kapjanak nemzeti érdeket szolgáló, hazát építő és védő hathatós törvényhozói képviseletet, akik ismereteiket és kapcsolataikat soha nem állítják önös érdekeik szolgálatába.
b./  kiszámítható, hosszú távú és hiteles politizálás jöjjön létre olyan feddhetetlen képviselők által, akik tisztában vannak azzal, hogy mi a nemzet, melyek a nemzeti értékek és érdekek, ezek hogyan szolgálják a Haza megtartását és építését.
c./  a magyar nemzeti érdekek, a Szent Korona szellemiségének, értékrendjének és erkölcsének megalkuvást nem ismerő érvényre juttatása, ezáltal a jogok és kötelezettségek egyensúlyának visszaállítása, s a teljes magyarság jólétének és jövőjének képviselete, a határon túli nemzettársaink érdekeinek figyelembevételével.
d./  végül annak az elérése, hogy a képviselő ne kényszerüljön elvtelen kompromisszumok betartására a nemzeti és választópolgári érdekek rovására.

2.  A Megbízói Közösség támogatja és hitelesíti a nyilvánosság előtt a Megbízottat megválasztása érdekében.  A Megbízói Közösség a segítséget nyújt a Megbízottnak a képviselői munkája során felmerülő kérdésekre vonatkozó közvélekedés felderítésében.

3.  A Megbízott vállalja a képviselői jelöltséget, illetve a velejáró feladatokat. A Megbízott tudomásul veszi, hogy azért helyezi belé bizalmát a közösség, mert az előzetes megbeszélések alapján alkalmasnak tűnik a képviselet ellátására; e szerződéssel fejezi ki elkötelezettségét a közösen kialakított program végrehajtása mellett. Tudomásul veszi, hogy megválasztása esetén csak olyan kereső foglalkozást folytathat, amely nem akadályozza e szerződés teljesítésében. A Megbízott legfeljebb két országgyűlési bizottságban lehet tag, és megválasztása esetén nem lehet tagja állami, gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának, nem lehet tagja az állami költségvetési forrásból bevételre szert tevő gazdasági társaságnak.

4.  A Megbízott kötelezettségei

A/ A Megbízott köteles a tevékenységét annak érdekében kifejteni, hogy az a teljes (nem csak a határokon belül élő) nemzet hosszú távú működése szempontjából a nemzet túlélését és gyarapodását, valamint egységét segítse elő.

B/ A Megbízott köteles előterjeszteni azokat a javaslatokat, jogszabály-módosításokat, amelyeket a Megbízói Közösség javasol a számára. E feladatok teljesítése során a következő ütemterv szerint kell az alábbi indítványokat előterjeszteni:
– Alkotmánymódosítás előterjesztése a képviselők visszahívhatóságának érdekében (3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
– Alaptörvény előterjesztése a kétkamarás parlament és az új választási rendszer létrehozása érdekében, (6 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
– Alaptörvény előterjesztése a hatalommal való visszaélés megakadályozása érdekében (1 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
– Alkotmányozó Nemzetgyűlés intézményének Alaptörvénybe foglalása, összehívásának indítványozása (6 hónapon belül előterjesztendő javaslat)
– minden olyan nemzetközi szerződés, vagy  Uniós jogi norma felülvizsgálata – különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, a nemzetközi hitelszerződésekre, a termőföld áruként történő kezelésére, a más országok vállalkozói részére Magyarországon egyoldalú előnyt biztosító szerződésekre, a mezőgazdasági támogatások részrehajló elosztására,  a ránk nézve előnytelen kvótákra, a sajátosságokat figyelembe nem vevő bürokratikus előírásokra stb. – amely ellentétes a  nemzeti érdekekkel, vagy azt aránytalanul korlátozza, különös tekintettel a nemzettest fizikai létfeltételeire (víz, termőföld, energiahordozók, ásványkincsek) (3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)

C/  A Megbízott köteles a Megbízói Közösség által e szerződésben, illetve a mellékletében meghatározott célok elérése (választási program) érdekében törvényhozói munkát folytatni, illetve a képviselet során a Megbízói Közösség által számára írásban tett javaslatokat érdemben megvizsgálni. Az írásbeli javaslat köti a Megbízottat, de ha a Megbízott nem ért egyet a képviselet ellátása során számára adott javaslattal, köteles ennek indokait részletesen, írásban és szóban kifejteni a Magbízó Közösség tagjainak, és a Megbízói Közösség szervezeti hátterét biztosító helyi, megyei és országos szerve részére megküldeni, amelyek együttesen döntenek a javaslat fenntartásáról, vagy annak visszavonásáról. Amennyiben a javaslattevők fenntartják törvényjavaslatra vonatkozó kezdeményezésüket, úgy a Megbízott, mint állampolgári kezdeményezést köteles az országgyűlésnek beterjeszteni az indítványt.

D/ A Megbízott köteles a Megbízói Közösség felhívására, de minimum évente egyszer beszámolni a tevékenységéről.

E/  A Megbízott köteles az országgyűlési munkában személyesen részt venni, hacsak betegsége vagy a Megbízói Közösség érdekében kifejtett egyéb tevékenysége azt nem teszi lehetővé.

F/  A Megbízott köteles kapcsolatot keresni és felvenni azokkal a képviselőkkel, csoportokkal, akik részben vagy egészben hasonló meggyőződéssel végzik munkájukat.

G/ A Megbízott köteles – a képviselői jogállásának idejére – más szervezettel, párttal kötött bármely politikai megállapodását, szerződését a Megbízói Közösségnek bemutatni. Köteles minden olyan, az előbbi szervezetek által meghatározott indítványtételi vagy döntéshozatali előterjesztést kellő időben írásban a Megbízói Közösség tudomására hozni, amelyek ellentételesek a jelen társadalmi szerződésben vállalt és elfogadott célokkal.

5.  Elvárások a Megbízói Közösség tagjaitól..

A/  A Megbízói Közösség tagjai a választási kampányban a Megbízottat díjazás nélkül támogatják.

B/ Megbízói Közösség tagjai vállalják, hogy fejenként legalább 20-50 db érvényes ajánlást gyűjtenek össze a Megbízott számára. A személyenkénti gyűjtést dokumentálni kell, amely alapját képezi a viszonossági követelések megítélésénél. A kampányfőnöki teendőket ellátó tag a legaktívabb és legeredményesebb taggal azonos mértékben kerül megítélésre.

C/  A Megbízói Közösség tagjai kötelesek a szórólapozásban és a plakátozásban részt venni.

D/ A Megbízói Közösség tagjai más országgyűlési képviselőjelölttel Megbízói Becsületszerződést nem köthetnek,  kampányát nem segíthetik.

E/ A kampánystratégia kialakítása a Megbízói Közösség tagjai, a Megbízott és az öt jelölő párt közös feladata. A kampány politikai és anyagi felelőse maga a jelölt, illetve a párt. A kampányfőnök a szervezést és a végrehajtást irányítja, felügyeli.

F/ A Megbízott (a jelölt) más csoportokat, vagy egyéneket is bevonhat a kampányába, velük hasonló megállapodást köthet, ami céljaiban és elvárásaiban nem lehet ellentétes jelen szerződéssel, de erről a többi településen megalakult Megbízói Közösséget előzetesen tájékoztatnia kell.

G/  A Megbízói Közösség e szerződést aláíró tagjainak száma nem bővíthető a Megbízott hivatalosan jelölté válását követően, ami a kampánystáb növelését nem korlátozza.

6. Visszahívás

A/  Megbízott tudomásul veszi, hogy ha az adott Megbízói Közösség megvonja tőle a bizalmat, akkor a  Megbízói Közösségnek joga van e szerződés alapján a megszerzett mandátumáról történő lemondásra felszólítani és az erre vonatkozó döntést nyilvánosságra hozni.
–    Amennyiben a Magbízott egyéni jelöltként jutott mandátumhoz, akkor az egyéni választói kerültben lévő Megbízói Közösségek tagjainak 50%+1 fő akarata szerint kell eljárnia.  Kijelenti továbbá, hogy e kötelezettségét e szerződésben biztosított megbízói támogatásra tekintettel önként vállalta a mandátumáról történő lemondást, és azt annak ellenére teljesíti, hogy a jogi szabályozás szabad mandátumról rendelkezik, mivel szabad akaratából a törvényben meghatározottnál magasabb erkölcsi követelményeknek kíván megfelelni. Amennyiben mégsem tenne eleget ezen vállalásának, úgy a Megbízói Közösség minden egyes tagjának az eddigi munkájának arányában 100 ezer, azaz százezer forintot megfizet, ami jogi úton is érvényesíthető.
–    Amennyiben a Magbízott országos listán jut mandátumhoz, akkor a párt közgyűlése, vagy küldöttgyűlése tekintendő a Megbízói Közösségnek.

B/ Az egyéni választókerületben mandátumhoz jutó Megbízott tevékenységét a Megbízói Közösségek tagjai közül megválasztott Megfigyelők (5 fő) ellenőrzik, amelyek felhívására a Megbízott a felmerült kérdésről köteles tájékoztatást adni. Ezt követően a bizalom megvonását írásban, részletes indoklással kezdeményezhetik a Megfigyelők. E kezdeményezésről a Megfigyelők egyszerű szótöbbséggel döntenek.  A visszahívásra vonatkozó megfigyelői indítványt első fokon a Megbízott jelenlétében az adott Megbízói Közösségek önállóan bírálják el. Döntését többségi határozattal hozza meg (a tagok 50%-a + 1 fő). A Megbízott szavazati joggal rendelkezik a Megbízói Közösség gyűlésein.

C/  Ha az egyéni választókerületben mandátumhoz jutó Megbízott nem ért egyet a Megbízói Közösség döntésével, köteles ennek indokait részletesen írásban és szóban kifejteni a Magbízó Közösség tagjainak, és a jelölő párt  helyi és országos szerve részére megküldeni, amely jószolgálati testületként jár el, de a Megbízói Közösség döntését nem írhatja felül.

D/  Megbízott a jelen szerződésben foglaltakért a saját jó hírnevével is felelősséget vállal. Kijelenti, hogy amennyiben a Megbízói Közösség tőle a bizalmat megvonja, úgy feljogosítja a Megbízói Közösséget, hogy ezt a magatartását és annak erkölcsi minősítését bárki előtt ismertté tegye.

E/  A Megbízott köteles az olyan képviselőtársával megszakítani a kapcsolatot, akit – hasonló társadalmi szerződés alapján – másik választókerület polgárai visszahívtak, de ennek ellenére mandátumáról nem mondott le.

F/  A Megbízott és a Megbízói Közösség tagja jelen szerződés aláírásával, a Megbízói Közösség által megbízott ügyvédnél vagy közjegyzőnél letétbe helyezi az aláírt Becsületszerződést és annak szerves részét képező Pártprogramot illetve annak alapján a Magbízói Közösségekkel egyeztetett helyi választókerületi programot.

G/  A Becsületszerződés egy hiteles példányát, a pártprogram kivételével, a mellékletekkel együtt

Budapest, …………………..    ………….

……………………………….                      ………………………….

megbízott                                                         Megbízói Közösség
képviseletében legalább három megfigyelő

 Mellékletek:
1.    A jelölő párt programja
2.    Egyéni választókerületi program
3.    A Becsületszerződést megkötő Megbízói Közösségek tagjainak listája
4.    A Megbízói Közösségek által megválasztott Megfigyelők listája

Közreadta Takács András az Összefogás Magyarországért Párt elnöke

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, ellenállás, Jog, Politikai elemzés, REFORMOK, Szavazás Tagged: Összefogás Magyarországért Párt elnöke, Megbízói Becsületszerződés, Megbízói Közösségek, Pártprogram, politikai megállapodás, visszahívás


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »