Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben a Té ?

Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben a Té ?

Szavainkban a té terülést, terjedést, távolodást jelent. Ha terjed a víz, tó vagy tenger lesz belőle. Egy anyag addig tág-ul, amíg egy másik gát-at nem szab a ter-jedésnek. A tudás is addig tart, amíg valami nem korlát-ozza. A tűz addig terjed, amíg talál éghető anyagot. A futás addig tart, amíg véget nem ér az út.

tábla = tá: terül + lap: lapos – a P átváltozott B-re

tábor = tá: terül + or: körben helyezkednek el a sátrak

tács = “rag nélkül divatozó gyermeknyelvi szó, s am. tova, messze, el. Menjünk tács! Elment tács! Máskép: tá, táti. V. ö. TA.” CzF (kiemelés VO)

tag = az egész része – G = eGY

tág-ul = a tér behatárolt része bizonyos korlátokig (gát) g-ul

táj = “Bizonyos középpont körül némi távolságban elterjedő, vagy fekvő helyiség, térség, szomszédság, környék.” CzF (kiemelés VO)

takács = tekeri (tak), csévéli (csá) a fonalat – kattog (kat), csattog (csat) a szövőszéke

takar = terít ; t: távolodás, terülés + r-k: rak + a: laposan. Takar és teker csak a magánhangzók miatt jelentenek mást. A szavak gerincét a mássalhangzók adják, a magánhangzók csak árnyalják a képet. Az szavak mélyén rejlő kép, az alap értemény viszont megegyezik: TER-ül. A takar-ban az A laposságot jelöl. A teker-ben az E a kerekséget. A teker, tenger és henger szavak több azonos tulajdonságot foglalnak magukba.

tákol = meg-tol-d

takony = t: távolodik + k: ki + ny: nyúlik

tál = “Terebélyes karimáju, illetőleg tertyedt nyilásu, öblü evőedény, melynek szélessége aránylag nagyobb, mint magassága, s ebben különbözik a bogrács, fazék, csupor, bögre-féle edényektől.” CzF (kiemelés VO)

talaj = terül + lapos + lent, alul

talp, talap = terül + lapos + lent, alul

talál = lát + lel

talány = “Homályos és képes jellemzésekkel körülirt, s beburkolt értelem, vagy fogalom, illetőleg föladat melyet a benne rejlő értelemmel öszvehasonlítva kell megfejteni. (…) Továbbá, minden homályos, rejtélyes dolog, melyet eszünkkel meg nem foghatunk, minek okát, czélját, öszvefüggését nem látjuk. Ez rám nézve talány.” CzF (kiemelés VO)

talány = lát + ny, azaz nyúlik – eltarthat, elnyúlhat egy darabig, amíg meg-lát-juk a talány értelmét

talicska = “… kis toló jármű, különböztetésül a nagyobb taligától.” CzF (kiemelés VO)

taliga = tol + gurul

tallér = a garasnál nagyobb terjedelmű, lapos korong – T: terül + R: kerek – a garas lehetett körös is

táltos = látnok

tályog = “Gyöke talán taa v. toa, am. tova a terjedéstől.” CzF (kiemelés VO) – A vér, a genny összegyűlik, terjed. Hasonlít a hályog-hoz, ahol a H a fedést jelöli. A G a görbületet, a kidomborodást mutatja, mint a bogár, bögre, boglya, bogrács szavakban.

támad = “1) Fekvő, nyugvó helyéből vagy bizonyos mélységből, rejtekből fölkel, fölemelkedik, némi magasságra nyúlik, vagy száll. Támad a nap, hold, támadnak a csillagok, midőn a látkör fölé emelkednek. “Jöve napkeletről, hol a hajnal támad.”
Arany J.” CzF

támad = t: terjed + m: emelkedik

tan = t: a tudás, amely terjed + n: növekszik az ismeretanyag

tánc = távolodó mozgás

tanya = t: táv-ol, el-ter-ül + ny: nő, nyúlik

tányér = t: ter-ül + ny: a tányér készítésének módjára utal, ahogy kinyújtják az anyagot – a kenyérnél úgyanúgy kinyújtják a tésztát – de a tenyér is így nyúlik ki ökölből + er: kerek formájú

tapad = t: ter-ül + p: laposan – képzeljük el a sarat, ahogy a cipőnk talpához vagy a kocsikerékhez tapad – szétlapul és hozzáragad

tapéta = a fel-tap-asztást és a le-tép-ést is magában foglalja – újabb keletű szó lehet

tó = a gát-ig ter-jed a tó vize

tenger = t: ter-jed + n: növekszik + ger: a Föld felszínével a víz is görbül

tűz = addig ter-jed, amíg talál éghető anyagot

tár = t: táv-olodik + r: rész – pl. kitárul az ablak – a két tábla táv-olodik egymástól

tároló = t: egy bizonyos tér + r: ahol a részeket elhelyezzük

A t + r térben és időben egymás után következő, egymásra épülő részekből álló egészet jelöl. Jól szemlélteti ezt egy tor-ta vagy tor-ony: mindkettőnél egyik emelet a másikra épül. De szemléletes példa a tör-ténet és a tor-na is: szép sorjában követik egymást a cselekvés rész mozzanatai.

Ezekről a szavakról bővebben itt olvashat:

Mi köze a TORtának a TORonyhoz ?

Egyelőre ennyit a té-ről. Aki kíváncsi rá, hogy a többi szóban is a terülést, terjedést, tágulást jelöli-e, az vizsgálja meg maga ! Javaslom mindenkinek a Czuczor-Fogarasi szótárt, sokat lehet tanulni belőle. osnyelv.hu/czuczor

Vértes Olivér jegyzete, 2016.03.26.


Forrás:mindenmagyar.com
Tovább a cikkre »