Megérteni, mérlegelni sem lesz könnyebb!

Három napon át mély elmélkedésre késztető indítványok szerepelnek a napirenden. Elolvasni őket sem egyszerű feladat.

Látványos napirend előtti ütközetekkel köszöntheti újra a hetet a Tisztelt Ház.Folytatásként, nem kevés lendülettel, az interpellációk és az azonnali a kérdések órái következnek. Hangzatos üzenetek váltják egymást. Az ellenzék ostorozza a kormányt, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, a szebb jelenről és a még szebb jövőről elmélkednek. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Így történik, mindig így történik.  

Fő eseménynek  azonban értelemszerűen  – változatlanul a törvényjavaslatok, határozatok  tárgyalásai számítanak. Három napon át mély elmélkedésre késztető indítványok szerepelnek a napirenden. Elolvasni őket sem egyszerű feladat, megérteni, mérlegelni sem lesz könnyebb, midőn elfogadásukról vagy elutasításukról szavaznak. Íme, eredetiben is olvashatóan.

Döntések, határozathozatalok

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás szövegét a Párizsban, 2015. december 12-én megtartott tárgyaláson véglegesítették szakértői szinten. Aláírásra 2016. április 22-én, a Föld Napján nyílt meg a lehetőség New Yorkban az ENSZ székhelyén. Erre a napra Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár ünnepélyes aláírási ceremóniát szervezett, melyre elsősorban a megállapodást Párizsban megszavazó országok állam- és kormányfőit várták, hogy kézjegyükkel ellássák.

A Megállapodás hatályba lépésével felváltja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvet. Amellett, hogy megfelel a magyar illetve az európai uniós érdekeknek is, olyan globális alapot teremt a további nemzetközi klímapolitikai tárgyalások számára, amelyre a jövőben számos további döntés fog épülni.

A Megállapodás abban az esetben lép hatályba, ha legalább 55 Keretegyezményben Részes Fél az ENSZ felé letétbe helyezte a ratifikációs okmányát, és a Megállapodást ratifikáló Részes Felek egyúttal lefedik a világ összkibocsátásának legalább 55 százalékát.

(Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter.Szövege: PDF.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka számítástechnikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam ad központi számítástechnikai támogatást.

(Előterjesztő: belügyminiszter.Szövege: PDF.)

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosítása.

A törvényjavaslat célja a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó szabályozás egyes elemeinek felülvizsgálata, valamint egyes európai uniós jogi aktusok hazai jogba történő implementálása. E célból a törvényjavaslat számos – hitelintézeti, tőkepiaci, biztosítási, nyugdíjpénztári területre vonatkozó – jogszabály módosítását tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan szükséges a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása is, így a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítására is sor kerül.

(Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter.Szövege:PDF.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka számítástechnikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam ad központi számítástechnikai támogatást.

(Előterjesztő: belügyminiszter.Szövege: PDF.)

Az állami tisztviselőkről.

Az Alaptörvény XXIV. cikke szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. Ennek megvalósítása és biztosítása a kormánynak, mint a közigazgatás legfőbb szervének a felelőssége. Ehhez szükséges, hogy az egyes szakmai feladatokat az állampolgárokhoz minél közelebb lévő hatóságok lássák el és a feladatok ellátásában egy professzionális, felkészült és elhivatott tisztviselői kar működjön közre. Ennek a célnak elérését tűzte ki a törvényjavaslat azzal, hogy tisztviselői jogállás kérdését nem a közigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a szervezet alapproblémáitól elválasztva, mint egy külön világot rendezi, hanem egységben kezeli. Ebben az egységes kezelésben is egyértelmű racionalizálási irányt vesz a javaslat, amikor a közigazgatási alsó szint, a polgárokhoz legközelebbi államigazgatási szervezet, a járás megerősítését és az ott dolgozók jogviszonyának újraszabályozását célozza meg elsőként.

Az új állami tisztviselő jogviszonyra vonatkozó szabályozás szükségességét a kormányhivatalok, ezen belül a járási hivatalok által ellátott feladatok, valamint a kormányhivatalok szervezeti és működési sajátosságai indokolják, amelyekhez igazodnia kell az állami szolgálati jogviszony egyes tartalmi elemeinek is. A javaslat a preambulumban megfogalmazott célok eléréséhez rugalmas, de egyben nagyobb munkáltatói felelősséggel járó, valódi bértömeg-gazdálkodást feltételező új illetményrendszert rendel. A szabályozás bevezetése alulról építkező módon történik: első lépésben a járásoknál, majd a megyei kormányhivatalok munkatársainál történik. 2018. január 1-től hatálya kiterjesztésre kerül a minisztériumokban, továbbá a minisztériumok irányítása alatt álló központi államigazgatási szerveknél dolgozó tisztviselőkre is.

(Előterjesztő:Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása.

A módosítások főbb indoka, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekhez szükséges, az EU más tagállamai által kiadott szabályok elismerésre kerülnek. A bürokratikus terhek csökkentése érdekében lehetővé teszi a bírósági úton történő jogorvoslatot közvetlenül a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság döntését követően.

Rendelkezik többek között a nemzetközi klímafinanszírozást érintő feladatokról is. Törvényi szinten kimondásra kerül, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatok ellátásáról az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik. Tartalmaz módosítást a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatának időbeli ütemezésére is a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak való megfelelés érdekében. Kiterjed az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítására is, az eddigi joggyakorlat és jogalkalmazás során tapasztalt nehézségek, esetleges hiányosságok orvoslása, továbbá egyes intézkedések felülvizsgálata az eljárások racionalizálása érdekében.

(Előterjesztő:  nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról.

A klasszikus diplomáciai feladatok mellett a külgazdaságot, valamint a kulturális és tudománydiplomáciát magában foglaló külügyi igazgatás megteremtésével nemcsak egységesedett, hanem ki is bővült a magyar külpolitika feladata és eszköztára. Ezek között is hangsúlyosak a nemzeti érdekek külföldön történő megjelenítése, képviselete és védelme; az eredményes és sikeres Magyarország megjelenítésében, fejlesztésében játszott szerep; a magyar álláspontok következetes képviselete.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény megalkotásával a jogalkotó ennek a folyamatnak egy nagyon fontos elemét, zárkövét teszi le: egységesíti, és törvényi szintre emeli a normaanyagot. Az előterjesztés ezzel szimbolikusan is kifejezi és elismeri azt a munkát és szerepet, melyet a magyar külpolitika, a magyar diplomácia tagjai látnak el Magyarország érdekeinek artikulálásában, képviseletében.

Az eddig különböző szabályozási szinteken lévő, szerteágazó diffúz joganyagot a jogalkotó átfogó rendszerbe foglalja, törvényi szintre emeli az alapvető jelentőségű jogokat és kötelezettségeket, garanciális rendelkezéseket, ezen túlmenően felhatalmazást ad végrehajtási szintű részletszabályok megalkotására. Figyelembe vette a 21. századi új élethelyzeteket is, amikor egyes jogintézményeket új megközelítéssel, tartalommal kodifikált.  Kifejezett célja továbbá a járandóságok rendszerének megreformálása. Ennek keretében a reform a tervezet minden elemében megjelenő kiszámíthatóság, stabilitás, rugalmasság mellett célul tűzi ki a bürokrácia csökkentését a külügyi igazgatás központjában, egyidejűleg növelve a kontroll hatékonyságát a külképviseleteken.

(Előterjesztő:  külgazdasági és külügyminiszter. Szövege: PDF.)

Döntések tárgysorozatba-vételi kérelmekről.

– Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

 Előterjesztő: dr. Szél Bernadett, – LMP.  Szövege: PDF.

– Egyes törvényeknek az offshore vállalkozások javára megkötött ügyletek tilalma, valamint az állami működés offshore-mentesítése érdekében szükséges módosításáról.

Előterjesztő:  dr. Schiffer András, LMP. Szövege: PDF.

– A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról.

(Előterjesztők:  Dúró Dóra, Szilágyi György, – Jobbik. Szövege: PDF.

– Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról.

Előterjesztők: Vona Gábor, Apáti István, dr. Staudt Gábor, Z. Kárpát Dániel, – Jobbik. Szövege: PDF.

Általános viták a lezárásig

– A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Előterjesztő:külgazdasági és külügyminiszter. Szövege: PDF.

– Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről.

Előterjesztő:dr. Schiffer András (LMP). Szövege: PDF.

– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

Előterjesztők:Lázár János, dr. Mengyi Roland (Fidesz). Szövege: PDF.

– Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról.

 Előterjesztők:  Lázár János, Pócs János (Fidesz). Szövege: PDF.

– Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról.

Előterjesztő:Révész Máriusz (Fidesz). Szövege: PDF.

– A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás és mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

– A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

Előterjesztő:Manninger Jenő (Fidesz). Szövege: PDF.

– A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról.

Előterjesztő:nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

– A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről.

Előterjesztők:  dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik (Fidesz). Szövege: PDF.

– A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről.

Előterjesztő:igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.

– Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Előterjesztő:nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.

– Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

Előterjesztő:emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.

– A településkép védelméről.

Előterjesztő:Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »