Március 15. – A rendőrség bevonatta az Erdély-zászlókat a kolozsvári felvonuláson

Március 15. – A rendőrség bevonatta az Erdély-zászlókat a kolozsvári felvonuláson

A már­ci­us 15-i ko­lozs­vá­ri fel­vo­nu­lá­son a ro­mán rend­őr­ség az Erdély-zászlók be­vo­ná­sá­ra kö­te­lez­te mind­azo­kat, akik ilyen zász­ló­val vo­nul­tak – kö­zöl­te az MTI-vel Fancsali Ernő, az egyik érin­tett.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ko­lozs­vá­ri szer­ve­ze­tét ve­ze­tő po­li­ti­kus el­mond­ta, akár­csak a ta­va­lyi már­ci­us 15-én, né­hány tár­sá­val idén is kék-pi­ros-sár­ga szí­nű, a kö­ze­pén Erdély-címerrel dí­szí­tett zász­ló­val ké­szül­tek részt ven­ni a ko­lozs­vá­ri ün­ne­pi ren­dez­vé­nyen, amely fel­vo­nu­lás­sal kez­dő­dött a vá­ros egyik for­gal­mas ut­cá­ján.

A fel­vo­nu­lás előtt azon­ban rend­őrök szó­lí­tot­ták ki a tö­meg­ből az Erdély-zászlót lo­bog­ta­tó­kat, iga­zol­tat­ták, és a zász­lók be­vo­ná­sá­ra kö­te­lez­ték őket. A rend­őrök a bün­te­tő tör­vény­könyv 369. cik­ke­lyé­re hi­vat­koz­tak, mely sze­rint hat hó­nap­tól há­rom évig ter­je­dő bör­tön­nel vagy pénz­bír­ság­gal bün­tet­he­tő egy bi­zo­nyos cso­port el­le­ni gyű­lö­let­re vagy diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ra va­ló uszí­tás.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »