Egy képzelt új párt kérdéseire a válaszok, 2. rész duplájára bővítve

NIF: Felkértünk minden Olvasót, hogy próbálják meg, akár csoportosan is, az ÖMP elnöke, Takács András, 5 kérdésére válaszolni oly módon, hogy az országjárás és a kampány elkezdésekor, ha a potenciális választók a párt röplapját a kezükbe veszik, akkor arra felfigyeljenek és a válaszokkal való egyetértésük után majd a szavazatukat is arra a pártra adják!

A továbbiakban közreadjuk portálunk egyik közreműködőjének válaszait!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István válaszai egy képzelt új párt kérdéseire

Kik vagyunk?

– A hazánkban uralkodó közállapotok miatt aggódó, és a helyzetet jobbítani akaró, szavatartó hazafiak vagyunk! Elszántak annak tekintetében, hogy radikális politikai változásokat vigyünk végbe, melyek alkalmazása után megszűnik végre

-a korrupció

-a politikai elit szabad rablása, a felelősségre vonás veszélye nélkül

-az adósságállomány növekedése

-a megválasztott képviselők visszahívhatatlansága

-a képviselők mentelmi joga

-az álláshalmozás

-a korai nyugdíjba menés kivételezettsége

-a ránkerőltetett oroszellenes megszorítások kényszere

-stb.

Mit akarunk?

-Magyar Magyarországot!-Rendszerváltást! Elszámoltatást! Felelősségre vonást!-Magyar alkotmányos Királyságot, király nélkül, egy Kormányzóval az élen!-Vármegye rendszert!-Közvetlen demokráciát!-Rendet! Fegyelmet!-Be-nem-jegyzett, tehát illegális, szervezetek nélküli társadalmat! A magyarság ellenes és dekadens mozgalmak betiltását! Szervezetek mozgalmak, egyesületek külföldi finanszírozásának betiltását! A Soros féle szervezetek, iskolák létjogosultságának felülvizsgálat!-Uj választási törvényt!-Uj munka és szociális törvényt!-Szociális juttatásokat csak azoknak, akik részt vettek, részt vesznek, és részt fognak venni a közösségi életben.-Önfenntartó börtönöket! A kevésbé súlyos bűntettekért, az un. megélhetési bűnözésért, munkatáborokat!-Adósság átütemezést; a törvénytelenül felvett részek eltörlését és kártérítést!-Magas életszínvonalat!-Családközpontú társadalmat!-Fenntartható, a környezettel összhangban működő gazdaságot!-Külső befolyásmentes külpolitikát.-A kapcsolataink felülvizsgálását Izraellel!-Az amerikai követség létszámának újra tárgyalását! A követséget körbe vevő utcák felszabadítását!-Orosz-Kínai elmélyített kapcsolatokat, melyeket nem engedünk befolyásolni külső hatalmak által!-Az idegen hadseregek állomásoztatásának újra tárgyalását és megszüntetését. Az uzsorások hadseregének kiküldését országunk területéről, minél előbb!-A sorkatonai kötelezettség visszavezetését. A fiatalok, fiuk és lányok, kiképzését a vidéki és a városi gerillaharcra. A hadsereg és a különböző szolgálatok modernizálását és létszámának növelését.-A hadiipar tetemes fejlesztését, tekintetbe véve a mai modern hadviselés szükségleteit.-A stratégiai ágazatok tökéletes működésének helyreállítását, tekintetbe véve pl. az élelmiszerellátás biztonságát, a lakosság és a gazdasági szereplők energiával való, import nélküli, teljes körű ellátását.-Modern és erős, gyors válaszadásra képes erőszakszervezeteket: hadsereg, rendőrség és biztonsági szolgálatok, mert ezek biztosítják a függetlenségünket.-Világszínvonalú szakmunkás képzőket!-Minimális létszámú, de erős, színvonalas, magas követelményeket állító, az életre nevelő gimnáziumokat.-Kevesebb, de a kutatásba bevont főiskolákat, és egyetemeket.-A rovásírás iskolai tanítását.-Az egészségügy felszereltségének modernizálását!

Miként akarjuk?

A törvény minden eszközével küzdeni fogunk a már kialakult, és a kialakulóban lévő párhuzamos társadalmak ellen. Azok a bevándorolt csoportok, etnikumok, akik nem szándékoznak integrálódni a magyar társadalomba és azzal részben szem befordulva párhuzamos társadalmat alakítanak ki, illegális szervezetnek fogjuk minősíteni és a törvény szigorával fogunk ellenük fellépni. Súlyos esetekben megvonjuk tőlük a magyar állampolgárságot! Támogatni fogjuk egy Magyarság Rágalmazásellenes Liga megalapítását, melynek feladata lesz a magyarság rágalmazása célú nyilatkozatokat tevő személyek monitorizálása, és felelősségre vonása.A rendszerváltással, elszámoltatással, felelősségre vonással az Igazságügyi Minisztériumban külön főosztály fog foglalkozni, együttműködve a Belügyminisztériumban hasonló munkafeladattal rendelkező osztállyal és a rendőrségen, meg a titkosszolgálatoknál erre a célra alapított speciális egységekkel.A Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságának  visszaállításával, amit Alkotmányozó Nemzetgyűlés előz meg, és tesz lehetővé!A vármegye rendszer adminisztrációs létrehozása és megszervezése után minden Varmegye élére Ispánt fogunk kinevezni, akinek fő feladata lesz a kormány intézkedései gyakorlatba ültetésének és a hatályos törvények betartásának ellenőrzése.A közvetlen demokráciát, első lépcsőben, a népszavazási törvény módosítása után, a direkt demokrácia bevezetésével érjük el. Ez azt jelenti, hogy a népszavazást lényegesen meg fogjuk könnyíteni. 100’000 aláírás összegyűjtéséhez, vagyis az összlakosság arányához képest 1%, kötjük a kezdeményezés elismerését. A népszavazásra feltett kérdést nem bírálhatja felül senki, még az Alkotmány Bíróság sem. A kezdeményezőknek joguk van a kérdésüket, amennyiben ezt önszántukból akarják, az Alkotmány Bírósággal a kérdésüket megvizsgáltatni. A részvételi arányt nem kötjük minimális létszamhoz. A lakosság aktív része fogja irányítani az országot!Minden mozgalom és szervezet, amely részt vesz a haza új politikai berendezésének összeállításában, folyamatosan központi vezetéssel fogja kapni a feladatokat, melyeknek pontos, határidős elvégzését ellenőrizni fogjuk. Véleményüket tekintetbe vesszük, rendszeres tanácskozásokon keresztül.A bűnesetek bírósági tárgyalását és az ítéletek meghozatalát meg fogjuk gyorsitani. A fellebbezési lehetőséget tetemesen csökkenteni fogjuk. Igazságot fogunk szolgáltatni és nem fogjuk engedni a jog-megkerülési hercehurcákat. Azokat a bírákat, akik első és másodfokon különböző ítéleteket hoznak és ezt több, mint 3x megteszik, tovabbképzésre küldjük. Megszüntetjük ezzel azt a gyakorlatot, hogy 2 különböző szintű elmarasztaló ítélet után a kúria felmenti a vádlottat. Ennek az új módszernek az lesz az eredménye, bírák folyamatos tovabbképzésén túl, hogy a többféleképpen értelmezhető törvényeket folyamatosan kijavítjuk és egyértelművé tesszük. A bírák érintettségét minden esetnél meg fogjuk vizsgáltatni. Például egy antiszemitizmus-per esetében nem fog zsidó származású bíró ítélkezni.Sem az EU, sem Amerika, sem más külső regionális, vagy globális nagyhatalom nem írhatja elő számunkra mely országokkal legyünk diplomáciai kapcsolatban. Ezt csakis mi, magyarok, fogjuk eldönteni. Nem fogunk semminemű kapcsolatot fenntartani apartheid rendszert fenntartó, más etnikumokat súlyosan elnyomó országokkal. Az amerikai követség több mint 500 főt számláló mérete túl dimenzionált. Többszörösen tetten érhető volt, hogy Magyarországot vazallusként lekezelik, a mindennapi politikát durván befolyásolják, kormány ellenes tüntetéseket szerveznek. Ezt a kapcsolatot felül kell vizsgálni és az Amerikai Egyesült Államok kormányát felkérni, hogy tetemesen csökkentsék a követség létszámát, s ugyanakkor a budapesti, követség körüli utcákat akadály mentesítjük. Egy mélyen demokratikus országnak, mint amilyennek mondja magát Amerika, nincs amitől rettegjen Magyarországon. Ameddig Magyarországon idegen hadseregek tartózkodnak, addig az országot nem lehet függetlennek tekinteni. Minden magyar kormány fő feladata a magyar nép szuverenitásának garantálása, és ha ez sérült, akkor annak helyre állítása.A sorkatonaság visszaállítását milícia rendszerben valósítanánk meg kb. 100-120ezres létszámmal. A hadsereg felszerelését többlépcsősen felemeljük világszínvonalra. A TEK ezentúl nemcsak a lakosság rémisztgetésére fog koncentrálni, hanem hadgyakorlatokban készül fel bármelyik magyar kormány megdöntésére, amelyek a nemzet érdekei ellen  cselekednek!Befektetünk a hadiiparba, hogy a hadsereg minél több magyar gyártmányú fegyverrel és lőszerrel rendelkezzen!Fegyverviselési engedélyek kiadását meg fogjuk annyira könnyíteni, hogy a svájci fegyvertartási törvénnyel vetekedjen. Csak azoknak lehet fegyverviselési engedélyük, akik a hazafias cserkészeti mozgalomban, mint cserkésztisztek, paramilitáris mozgalmakban, illetve a hadsereg milícia rendszerében részt vesznek. Reményeink szerint a felsoroltak kitesznek majd több millió lakost, így több millió fegyver/katonai fegyver is/ fog a civil lakosságnál lenni. A rendszeres lövészeti gyakorlatokhoz regionális és helyi lőtereket fogunk építeni. Karrier lehetőséget a magyar gazdaságban azoknak biztosítunk, akik a magyar milícia rendszerű hadseregben magas rangot értek el.Csak egy ilyen erőteljes felkészülés után kerítünk sort az adósság törvényességének és állományának újratárgyalására. Katonai felkészültség nélkül, s hazánkban az uzsorások hadseregével, jelenleg népünk és kormányunk nem szuverén, és így képtelen az adósságállományt újra tárgyalni. Igy kormányainkat inkább helytartóknak tekintjük, és nem egy önrendelkező, független ország vezetőinek.Stratégiai ágazatok közé soroljuk az élelmiszer előállítását, feldolgozását  és konzerválását, az energia ipart, amely az import kényszere nélkül, állítson elő elegendő villamosenergiát. A biztonsági szolgálatok és a honvédelem modernizálása és számbeli megerősítése, új hadviselési módszerek (hibrid háború, gerilla harc, stb.) bevezetése és gyakorlatozása.A külső adósságaink felülvizsgálatával és átütemezésével a gazdasági minisztériumban külön osztály fog foglalkozni. Ebben az ügyben koordinációs bizottságot fogunk működtetni a gazdasági és a külügy meg a belügy minisztérium között.Az egészségügy felszereltségének modernizálásához sok pénz kell. Államközi tárgyalásokat kezdeményeznék és átvennénk különböző gazdag EU-tagállamoktól azokat a betegeket, akik a saját országukban 3-5 éves programozható műtétekre várnak. Ezeket a plusz bevételeket fordítanánk lépcsőzetesen az egészségügy felszerelésének modernizálásra. Ahhoz, hogy ezt a programot véghez vihessük a programban résztvevőknek folyamatos nyelvtanulást biztosítunk!

Kikkel akarjuk?

–Az összes magyar érzelmű hazafival, akiknek fontos a nemzet és a haza jövője. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek határainkon túli magyarok képviselői is résztvevői lesznek. Várjuk az összes nemzeti mozgalom és szervezet részvételét ennek a fontos feladatnak a véghezvitelében.

Mikor akarjuk?

– A 2018-as választásokra felkészülni már most kezd késő lenni. Tehát el kell kezdeni a tevékenységet, országjárást, plakátozást, fórumszervezést, alapszervezetek alapítását minél hamarabb!

Miből akarjuk?

Tagjaink és támogatóink munkájával és anyagi segítségével, a választási törvény által biztosított lehetőségek tisztességes felhasználásával. Az önkéntes támogatók önzetlen munkája számít egy induló pártnak a legtöbbet. Ki az, aki ki tud nyomtatni 100 db vagy több szórólapot és azt el is viszi, s a postaládákba bedobja. Kik azok, akik hetente végig járják a várost, községet és krétával felrajzolják a járdára a párt nevét? Hány ilyen tettre kész aktivistát tudunk mozgósítani? Ki az, aki lepedőre kézzel felírja a párt nevét és azt felfüggeszti olyan helyre, ahonnan nehezen lesz eltávolítható? Kik azok, akik naponta fognak foglalkozni az új pártunkkal az internetes tévéjükben, rádiójukban, blogukon? Jelentkezzetek!!!

Kik azok, akik a fizetőeszközökre, a pénzre minden alkalommal felírják a pártunk nevét! Mert ezt senki sem dobja el, és még a jelenlegi politikai elit kezébe is elkerül, és a zsebében, vagy a pénztárcájában a szíve fölött fogja hordani!

Jelszavunk

Magyar Magyarországot! Ne hallgass többé sem az idegenszívűekre, sem az álmagyarokra! Szavazzatok a valódi magyarokra!

 

Megjegyzés: A fenti válaszok fölött lehet még töprengeni. Egy párt feltételezi a közösségi gondolkodást. Ezért a fentieket nem tekintem lezártnak!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, Belföld, Elemzés, ellenállás, Gazdaság, Gazdasági elemzés, Helyzetelemzés, Magyar szemmel, Politikai elemzés, REFORMOK


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »