Dacian Ciolos: fáj a rasszizmus

Dacian Ciolos: fáj a rasszizmus

A sport­ese­mé­nyek le­lá­tó­in és az in­ter­ne­tes hoz­zá­szó­lá­sok­ban meg­nyil­vá­nu­ló rassziz­mus el­len emelt szót Dacian Ciolos ro­mán mi­nisz­ter­el­nök ab­ban az üze­net­ben, ame­lyet a rassziz­mus el­le­ni vi­lág­nap al­kal­má­ból ho­zott nyil­vá­nos­ság­ra kö­zös­sé­gi ol­da­lán.

„A rassziz­mus fáj. Legjobban ak­kor fáj, ami­kor te, vagy a hoz­zá­tar­to­zó­id az el­szen­ve­dői. Megsebzik az em­be­re­ket a sta­di­o­nok le­lá­tó­in skan­dált rasszis­ta rig­mu­sok, az in­ter­ne­ten köz­zé­tett gyű­lö­let­tel te­li be­jegy­zé­sek, a po­pu­lis­ta nyi­lat­ko­za­tok vagy a rossz vic­cek azok­ról, akik­nek más a bőr­szí­ne, a nem­ze­ti­sé­ge vagy az ál­lam­pol­gár­sá­ga. A rassziz­mus ra­di­ka­li­zál, meg­oszt, em­ber­te­len­né tesz” – kö­zöl­te a ro­mán mi­nisz­ter­el­nök.

Dacian Ciolos meg­em­lí­tet­te, hogy sok évet töl­tött éle­té­ből más nem­ze­ti­sé­gű em­be­rek kö­zött. „Olyan dol­go­kat ta­nul­tam (tő­lük) ame­lye­ket kü­lön­ben alig­ha, vagy egy­ál­ta­lán nem ta­nul­hat­tam vol­na meg. Sokakat (kö­zü­lük) cso­dá­lok, és egye­sek kö­zü­lük jó ba­rá­ta­im. Hozzásegítettek ah­hoz, hogy job­ban meg­ért­sem ezt a vi­lá­got” – ál­la­pí­tot­ta meg.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »