Ciolos: téves riasztást adtak az olasz hatóságok a román juhsajtra

Ciolos: téves riasztást adtak az olasz hatóságok a román juhsajtra

Téves és túl­sá­go­san ál­ta­lá­nos élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi ri­asz­tást ad­tak ki az olasz ha­tó­sá­gok a ro­mán juh­sajt­ra egyet­len gyár­tó te­hén­tej­ből ké­szült ter­mé­ke he­lyett – kö­zöl­te hét­főn Dacian Ciolos mi­nisz­ter­el­nök.

A kor­mány­fő sür­gős tisz­tá­zást kért az Európai Bizottságtól a pén­te­ken ki­adott ri­asz­tás ügyé­ben. Az uni­ós fi­gyel­mez­te­tés ugyan­is úgy ér­tel­mez­he­tő, hogy min­den Romániából szár­ma­zó juh­sajt fer­tő­zés­ve­szé­lyes. A ri­asz­tás az olasz ha­tó­sá­gok­tól szár­ma­zik, ame­lyek ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tot­tak, hogy egy Firenzében dol­go­zó ro­mán ven­dég­mun­kás kór­ház­ba ke­rült kis­lá­nya Romániából im­por­tált juh­sajt fo­gyasz­tá­sa mi­att ka­pott E.​coli bak­té­ri­um­fer­tő­zést.

Ciolos sze­rint ez­zel szem­ben va­ló­já­ban ki­zá­ró­lag az Arges me­gyei SC. Bradet Srl ter­mé­kei vál­tak gya­nús­sá, rá­adá­sul az olasz­or­szá­gi eset­nél meg­vizs­gált ter­mék nem juh­tej­ből, ha­nem te­hén­tej­ből ké­szült.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »