Belügyi tárgyú törvények módosításáról

Belügyi tárgyú törvények módosításáról

Fontos részét a terrorista és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, a jogharmonizációs kötelezettségek teszik szükségessé.

Miután az Unió a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés elősegítése céljából létrehozta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökséget, elkerülhetetlenné vált az Europol-lal kapcsolatos szabályozást tartalmazó számos hazai jogszabály módosítása, pontosítása.  Az utas-nyilvántartási adatállománynak a  módosítása például a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i EU irányelv és a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépése miatt vált fontossá a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése. (Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.)

A Kereszténydemokrata Néppárt vezérszónoka határozott támogatásáról biztosította javaslatcsomagot. 

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): – A javaslat 25 törvényben eszközöl változásokat. A módosítások hátterében EU-jogszabály, illetve azok hatálybalépése áll. A fennálló jogharmonizációs kötelezettségünk teljesítése érdekében vált szükségessé például az egyes rendészeti és az államhatárral összefüggő törvények módosítása. Az utasnyilvántartás létrehozása a terrorista és a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szól  például a 2016. április 27-i 2016/681/EU döntés alapján, a  PNR-irányelv.

– A PNR-irányelvvel, adatokkal kapcsolatban elsősorban két törvény kapcsán válik szükségessé a módosítás. Ezek közül az egyik a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény. A légi közlekedésről szóló törvény módosítása olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek az utasnyilvántartási adatállománynak a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználása érdekében szükségesek. A tagállamok belügyminiszterei korábban politikai kötelezettségvállalást, nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy az irányelv adta lehetőségnek megfelelően a légi fuvarozókról történő PNR-adatkérést kiterjesztik az európai uniós belső járatokra is. A törvényjavaslat tehát ennek a nyilatkozatnak megfelelően módosítja a légi közlekedésről szóló törvényt.

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítása az utasnyilvántartási adatállomány vonatkozásában a PNR-irányelvvel történő megfelelés érdekében szükséges. Fontos, hogy a PNR-adatokat kizárólag terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése céljából lehet kezelni. Az utasadat átvételét követő hat hónap lejártával a PNR-adatokat személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni a jelzett adatelemek elrejtésével, ugyanakkor a személyazonosításra alkalmatlanná tett PNR-adatok személyazonosításra való újból alkalmassá tételének garanciális elemeit is meg kell állapítani, lehetővé kell tenni, hogy az ügyészség engedélyével újra felhasználhatók legyenek. A PNR-adatok, valamint a kezelésükből származó eredmények kapcsán fontos kitétel, hogy azokat más tagállamok utasadat-információs egységeivel és az Europollal is össze lehessen vetni, valamint cseréjük és a harmadik országoktól történő utasadatok átvétele, adattovábbítása lehetővé váljon.

– A rendőrségről szóló törvény módosítása nyomán elhárulnak a további jogértelmezési és jogalkalmazási nehézségek, mindenekelőtt abban az esetben, ha a büntető törvénykönyv irányadó rendelkezéseinek értelmében el nem évülő cselekmény miatt megindult büntetőeljárás a büntetőjogi felelősség megállapítása nélkül zárul le. További újítás, hogy a rendőrségről szóló törvény jelen módosítása az idegenrendészeti hatóság számára lehetővé teszi a huzamos tartózkodás ellenőrzését közvetlen hozzáférés biztosításával.

– A törvényjavaslat a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatban is tartalmaz módosítást. A kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket 2012-ben engedély, majd 2013. január 1-jétől bejelentés alapján lehet végezni. A rendőrség az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskört látott el, jelenleg a bejelentést tevő szervezetek esetében ellenőrzési hatáskört lát el. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az Országos Rendőr-főkapitányság szakhatóságként van kijelölve. A rendőrség közigazgatási tárgyú adatkezelése a jelen jogszabály-módosítás nyomán a jövőben immár az új pszichoaktív anyagokkal, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokra is ki fog terjedni.

– A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló törvény módosításával révén fontos, hogy az új technikai eszközökkel új lehetőségeket is adjunk. Ugyanígy fontos a törvényjavaslatban, ami a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény tekintetében az a módosítás, miszerint az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezkedésnél a szükséges három nap időtartamot toljuk ki, hiszen vannak olyan munkalehetőségek, ahol ez körülbelül 15 napot is igénybe vesz.

– A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításának hátterében több sajnálatos múltbeli esemény is áll. Mint ismert, az elmúlt években többször előfordult, hogy a veszélyesáru-szállítás ellenőrzése során a szolgálatot teljesítő hatósági ellenőröket az ellenőrzések lefolytatása alatt atrocitások érték. Indokolt ezért a veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőri munkát végző hivatásos állományt önvédelmi eszközökkel ellátni, és szükséges a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó törvényi rendelkezések megalkotása.

– Tisztelt Ház! A KDNP-frakció részéről bízom abban, hogy a törvényjavaslatban foglalt módosításokat, amelyek egy részét a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése indokol, más részét pedig jogharmonizációs kötelezettségek tesznek szükségessé, illetve egyéb szakmai indokok támasztanak alá, a képviselőtársaim is támogatni fogják. Köszönöm! 


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »