A kormány törvénytervezetet készít az Erdéllyel való egyesülés centenáriuma megünneplésére

A kormány törvénytervezetet készít az Erdéllyel való egyesülés centenáriuma megünneplésére

A kor­mány tör­vény­ter­ve­zet ké­szít a ro­mán ki­rály­ság és Erdély 1918-as egye­sü­lé­se cen­te­ná­ri­u­má­nak a meg­ün­nep­lé­sé­re – je­len­tet­te be hét­főn Gyulafehérváron Vasile Dincu mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes.

A mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes nyi­lat­ko­za­tát az Agerpres hír­ügy­nök­ség idéz­te. Vasile Dancu be­je­len­tet­te: az év­for­du­lós ün­nep­sé­gek elő­ké­szí­té­sé­re or­szá­gos bi­zott­sá­got hoz­nak lét­re, és cen­te­ná­ri­u­mi biz­tost ne­vez­nek ki. Az or­szá­gos bi­zott­ság­nak – Dincu sze­rint – tör­té­nel­mi, kul­tu­rá­lis, mű­em­lé­ki és egyéb al­bi­zott­sá­gai lesz­nek, ame­lyek füg­get­len bí­rá­ló bi­zott­sá­gok be­vo­ná­sá­val dön­te­nek a hi­va­ta­los prog­ra­mok­ról.

Néhány konk­rét ok­ta­tá­si prog­ra­mot is meg­ne­ve­zett. Ezek kö­zött ki­emel­te: há­rom vagy négy év alatt el kell ér­ni, hogy va­la­mennyi ro­má­ni­ai kö­zép­is­ko­lás el­jus­son Gyulafehérvárra. Hozzátette, inf­ra­struk­tú­ra­fej­lesz­tés­re és bi­zo­nyos in­téz­mé­nyek lét­re­ho­zá­sá­ra vagy új­ra­lé­te­sí­té­sé­re vo­nat­ko­zó kor­mány­prog­ra­mok is ké­szül­nek az év­for­du­ló­ra.


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »